Cap àrea territorial programes inclusió residencial Vallès Occidental

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE

Respondre el formulari

Fins el 31/07/2024


SALARI: 32.085,2€ bruts anuals.

A ProHabitatge Som Llar és una entitat que busca garantir el dret a l’habitatge per a totes les persones fent especial èmfasi en activar i acompanyar processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Busquem esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.

Estem cercant una persona per cobrir la vacant de cap d’àrea territorial dels Programes d’Inclusió Residencial al Vallés Occidental.

FORMACIÓ:

 • Formació reglada en ciències socials: Antropologia , ciències polítiques, sociologia, educació social, treball social, pedagogia, psicopedagogia, psicologia o altres.

Experiència:

 • Tres anys d’experiència en les funcions i tasques descrites.

FUNCIONS I TASQUES:

 • Elaborar els dissenys necessaris i la presentació de subvencions per obtenir el finançament per als projectes segons els criteris generals acordats per l’any, assegurant que s’acompleixen els requisits interns i els dels clients finançadors, d’acord amb les indicacions del procés de disseny de projectes.
 • Planificar els projectes, d’acord amb les directrius generals, assegurant la resposta adequada als requeriments i les instruccions dels diversos clients finançadors en cas de tenir-los i els criteris de qualitat interns .( pla de treball i fer el seguiment dels objectius ,accions i indicadors)
 • Expandir territorialment els programes d’inclusió residencial, d’acord amb les línies estratègiques marcades per la Direcció, detecció de clients i vistes i propostes tècniques amb suport de la direccio de l’àrea.
 • Representar a l’entitat en els espai de partició territorial.
 • Garantir la coordinació amb els clients finançadors, aportant la documentació, seguiment i justificació necessàries
 • Dissenyar i ajustar les metodologies de treball i desenvolupament de competències emprades a Prohabitatge per al treball amb les famílies ateses als serveis de suport de l’entitat.
 • Planificar els recursos per l’execució de l’activitat, elaboració d’informes i liderar l’equip per la millora de l’atenció i les propostes ajustos.
 • Fer el seguiment, organitzar l’execució dels serveis d’acord amb els objectius marcats en els dissenys dels diferents projectes, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat interns i la normativa del client finançador.
 • Encarregar-se de l’adequació dels espais i infraestructures de treball per a els i les professionals del seu projecte, assegurant el recursos necessaris i prenen les mesures de PRL establertes per l’entitat per portar a terme les accions
 • Acollir a les noves incorporacions al projecte i al lloc de feina, establir un calendari de seguiment setmanal el primer mes per poder conèixer totes les tasques a realitzar, verificar que el/la professional disposa de competències necessàries per el perfil.
 • Organitzar la distribució de responsabilitats i accions dins l’equip aprofitant el coneixements aportats pel conjunt.
 • Planificar la cobertura de vacances seguint les instruccions de la Direcció
 • Detectar les potencialitats i debilitats de l’equip i el projecte per indicar mesures correctores, realitzar avaluacions del desenvolupament de les professionals lloc de treball i anuals del funcionament dels equips.
 • Executar accions directes establertes en els projectes i els plans de treball ( seguiment acompanyament de casos, o accions del programa) en funció de la planificació anual del projecte.
 • Realitzar accions de difusió per a la derivació de casos o per desplegar les accions establertes.
 • Acompanyar a l’equip en l’aplicació dels processos de qualitat assignats i vinculats, així en relació a la puntualitat, el rigor tècnic i la coherència en el model d’intervenció de l’entitat
 • Assegurar que es realitzen els registres de dades generals del projecte, els informes periòdics de seguiment i dels indicadors.
 • Elaborar informes de seguiment de l’Àrea PIR i dels casos, si s’escau.
 • Realitzar orientacions tècniques per a la intervenció i en el cas que dimensionin a la figura de coordinació ho trasllada a la Direcció per valorar la necessitat formativa.
 • Coordinar-se amb les referents externes de projecte per al seu seguiment i assegurar que l’equip educadores gestionen les derivacions de casos i les sortides.
 • Participar en grups de treball en representació de l’entitat d’acord amb les propostes realitzades per la responsable vinculat al seu projecte.
 • Participar en la formació interna i externa d’acord amb les propostes realitzades per la Direcció.
 • Dinamitzar la creació de les memòries pel conjunt de l’equip com a eina de reportar la feina feta.
 • Dinamitzar per poder disposar d’una avaluació del grau de satisfacció dels grups d’interès envers els projectes i serveis.
 • Assegurar el grau de satisfacció dels clients i organismes col·laboradors, així com els compromisos establerts en convenis vigents.
 • Coordinar la direcció de l’àrea la revisió de processos i eines de treball i reportar l’activitat mensual.
 • Supervisar els processos de pràctiques, si s’escau, en els projectes i serveis assignats per establir estratègies de qualitat i estabilitat.
 • Participar en els espais de coordinació amb altres coordinacions territorials, Programes transversals i Direccions, per poder assegurar el bon funcionament dels projectes i l’entitat.
 • Aportar capacitat de disseny de projecte a d’altres àmbits del Programa.
 • Participar en les sessions de la comissió interdisciplinar de casos complexos.

CONDICIONS

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: 8h a 14h i dues tardes fins les 17h aprox., de dilluns a dijous. Divendres fins a les 15h.
 • Contracte: indefinit, amb 5 mesos de període de prova.
 • Lloc de treball: Terrassa i el territori del Vallès Occidental
 • Data d’incorporació prevista: juny.

Vols formar part d’aquest projecte? Esperem la teva candidatura!

Skip to content