Arquitecte, ADE o similar per a director/a departament gestió habitatges (àmbit tercer sector social)

Fundació Habitatge Social

Fins el 30/04/2024


SALARI: Entre 33.000€ i 35.000€ bruts anuals, segons vàlua de la persona candidata.

S’incorporarà a la Fundació Habitatge Social amb 34 anys d’experiència en la gestió d’habitatge social per famílies vulnerables i en situació d’exclusió social.

Missió del lloc:

 • Assegurar i promoure l’habitabilitat, manteniment i administració eficient del parc d’habitatges gestionats per la Fundació, tot optimitzant la seva composició.

Principals funcions:

Dirigir l’àrea de Gestió Patrimonial i representar la Fundació en aquells àmbits polítics, tècnics o administratius que es requereixi:

 • Participació activa en els debats i decisions de l’Equip de Coordinació General.
 • Formulació de propostes d’optimització estratègica institucional alineades amb l’esperit de la Fundació.
 • Control del pressupost de l’Àrea.
 • Manteniment d’un diàleg i relació propera amb les Administracions i les entitats del Tercer Sector que treballen en l’àmbit de l’habitatge social.
 • Debat i reflexió amb altres actors i entitats per tal de innovar col·lectivament en aspectes que millorin la qualitat del servei que s’ofereix.
 • Promoció d’accions de influència tècnica i política que redundin en millores per l’accés a l’habitatge dels col·lectius més desfavorits.
 • Incentivació i suport de xarxes de treball amb fundacions sòcies de Cohabitac.

Gestionar el conjunt d’habitatges de la Fundació, assegurant uns nivells de qualitat administrativa, física i ambiental dignes per les famílies que s’atenen:

 • Coordinació tècnica de l’equip de l’Àrea per tal d’assegurar un servei idoni segons les expectatives de les famílies i la resta de la Fundació.
 • Definició i acompliment amb eficàcia dels processos per la incorporació de nous habitatges i arranjament dels mateixos quan sigui necessari.
 • Programació de resolució amb diligència de les incidències de manteniment.
 • Valoració i seguiment de proveïdors, industrials i asseguradores.
 • Aplicació dels criteris i mesures d’estalvi energètic per tal de fer una gestió responsable i sostenible del subministres.
 • Supervisió i manteniment de la gestió eficient dels contractes de lloguer amb les famílies i dels subministraments de cada un dels pisos, tant si estan a nom de la família com de la Fundació.
 • Comunicació fluida amb l’Àrea Social de la Fundació per tal de que les intervencions en els habitatges siguin coherents amb els criteris socials.
 • Informació periòdica a la Direcció sobre l’evolució de l’Àrea.
 • Cura dels propietaris i usuaris d’habitatges en la gestió de contractes i incidències.

Ampliar i optimitzar el parc d’habitatges socials de l’entitat i cercar els possibles ajuts pel seu manteniment:

 • Exploració continua del mercat immobiliari per a la detecció d’oportunitats de nous habitatges pel parc de lloguer social de la Fundació.
 • Atenció i seguiment especial de les oportunitats en l’àmbit del TiR.
 • Participació en campanyes de la Fundació de captació i cessió d’habitatges, especialment de particulars i entitats.
 • Estudi de la viabilitat econòmica de cada habitatge i cerca de la seva optimització.
 • Formalització de documentació amb la propietat dels habitatges.
 • Suport en preparació i justificació de subvencions vinculades als habitatges.

Tenir cura de l’equip humà de l’Àrea:

 • Impuls d’espais de formació que contribueixin a l’ampliació de coneixement.
 • Acompanyament i seguiment de la motivació de les persones de l’equip.
 • Vetlla per la bona sintonia amb la resta de membres de la Fundació.

REQUISITS:

Formació:

 • Arquitectura, Econòmiques o Empresarials.
 • Es valorarà formació complementària en gestió integral d’entitats i/o en lideratge d’equips.

Experiència:

 • Mínim 3 anys en àmbits de gestió del món social i associatiu. Es valorarà la experiència adquirida en gestió d’habitatges (APIs o similar) i/o en estudis de viabilitat.
 • Idiomes: Català i castellà. Competència professional en anglès.

Condicions:

 • Contracte indefinit.
 • Jornada complerta.
 • Flexibilitat i conciliació vida laboral i personal.

Interessats enviar per correu electrònic a ad@analisisydesarrollo.com el Currículum Vitae acompanyat d’una carta de motivació, indicant la Ref. 2030 abans del 30 d’abril.

Skip to content