Administració de personal i justificacions

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 31/05/2023


SALARI: Categoria personal qualificat conveni Acció Social.

ENTITAT

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

DESCRIPCIÓ GENERAL

La persona que ocupa la posició d’Administració de personal i justificacions, en dependència de la Direcció d’administració i finances, realitza tasques vinculades amb les relacions laborals i de justificació de Prohabitatge.

FUNCIONS I TASQUES

Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria i sota la supervisió de Direcció:
Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals de Prohabitatge:

 • Dur a terme les gestions relatives a la contractació, modificacions contractuals, finalitzacions, baixes voluntàries, excedències i permisos del personal.
 • Dur a terme les gestions relatives a les nòmines de la plantilla, facilitant tota la informació necessària per a la seva elaboració a la gestoria. Revisió de nòmina i tancament. Gestió tancament d’enllaç comptable.
 • Registre, càlcul i tramitació de disponibilitats, quilometratges, ect per liquidació mensual en nòmina dels treballadors de serveis i projectes que preveuen aquesta eventualitat.
 • Registre, documentació i tramitació de les situacions de baixa IT del personal.
 • Registre, documentació, tramitació i control de diligències d’embargament de sou del personal.
 • Registre, documentació i control de permisos, dies de lliure disposició i vacances del personal.
 • Gestió de la informació de les persones treballadores relatives al model 145, retencions dels treballadors, LOPD, Certificats de rendes anuals, etc. Recollint dubtes i/o incidències de les persones treballadores i portant a terme la gestió oportuna per donar-hi resposta.
 • Gestió de la prevenció de riscos laborals, assegurant-se que tota la plantilla realitza la formació que és obligatòria per a la posició que ocupa.
 • Mantenir actualitzats els registres de dades dels treballadors, categories, funcions, altes i baixes, costos salarials.
 • Mantenir actualitzats els expedients personals dels treballadors (arxiu físic i digital).
 • Mantenir actualitzats el calendaris de vacances, assumptes propis i permisos recuperables de cada treballador i els calendaris d’àrees funcionals de l’entitat.
 • Realitzar tasques vinculades amb les justificacions de Prohabitatge, sota la supervisió de la responsable de justificacions:
 • Recopilació, registre i control de tota la documentació justificativa de personal: contractes, nòmines i liquidacions originals signades, comprovants de pagaments de
  nòmina, cotitzacions a la seguretat social, liquidacions trimestrals i anuals impost IRPF.
 • Mantenir actualitzat el registre de despesa de personal i verificar la seva exactitud amb els resums mensuals i anuals.
 • Mantenir actualitzat el registre d’imputacions de costos de personal d’acord amb els criteris de distribució-imputacions a projectes de l’entitat.
 • Suport als processos de justificació de subvencions i contractes de l’entitat: preparació de formularis i comptes justificatius de les diferents finançadors.

COMPETÈNCIES REQUERIDES

 • * Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.
 • * Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
 • * Coneixements de justificacions de subvencions i licitacions.
 • * Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • * Coneixements de LOPD.
 • * Dominar les llengües catalana i castellana.
 • * Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).
 • * Coneixement de programes de gestió.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

Formació:

 • Es valorarà formació en administració de personal CFS Administratiu, Diplomatura o Grau en Administració d’empreses, Relacions laborals, etc.
 • Experiència: 1 any en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada laboral: 19,25 hores setmanals (1/2 jornada).
 • Horari: Matins.
 • Contracte: 6 mesos, eventual per circumstàncies de la producció.
 • Lloc de treball: Barcelona, C/Còrsega, 114 seu central de Prohabitatge.
 • Data d’incorporació prevista: immediata.

CANDIDATURA

Tramesa de CV fins el 31/05/2023 a les adreces electròniques: cv@prohabitatge.org – Ref. Admin Laboral

Skip to content