Us heu presentat a subvencions municipals o n’heu de justificar? Novetats per facilitar-ne els procediments i la tramitació

 2020-05-07

El passat 23 d’abril es va fer oficial el Decret d'Alcaldia, de 22 d’abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal a causa de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquest decret estableix novetats en la tramitació de les subvencions i els ajuts de l’Ajuntament de Barcelona. Unes novetats que s'han implementat a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària de la COVID-19. En aquesta notícia us exposem quines són.

ACLARIMENT IMPORTANT: La resolució d'atorgament de les subvencions per a la convocatòria general de subvencions (activitats i serveis de districte i de ciutat per al 2020) segueix el curs previst abans de l'inici de la crisi sanitària. 

 

Mesures de flexibilització en relació a la Convocatòria general per a 2020:

Davant la impossibilitat per a moltes de les entitats sol·licitants de realitzar l'activitat subvencionada durant l'estat d'alarma, s'estableixen les mesures de flexibilització següents per a les subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat 2020:

 1. Ampliar el termini d'execució de tots els projectes per un període igual a la durada de l'estat d'alarma.
 2. Posposar la presentació de la justificació de les subvencions que s'atorguin en l'esmentada convocatòria per un període igual a la durada de l'estat d'alarma.
 3. Aquelles entitats sol·licitants que, malgrat les mesures de flexibilització anteriors, no puguin desenvolupar el seu projecte tal com estava previst, a causa de la vigència de l'estat d'alarma o les mesures derivades d’aquest, poden modificar o tornar a formular el seu projecte fins a deu (10) dies hàbils després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució provisional.

Una vegada s'aprovi la resolució d’atorgament provisional de les subvencions que, recordem, segueix el curs previst abans de la crisi sanitària, es podrà procedir a efectuar el seu pagament anticipat, d'aquelles subvencions que no haguessin estat requerides per l’esmena de documentació en la resolució provisional, condicionat, en tot cas, a les eventuals modificacions que es puguin derivar de la resolució definitiva i a què les entitats beneficiàries compleixin amb els requisits per poder obtenir-les. En el cas que la resolució definitiva impliqui la denegació de la subvenció o l’atorgament d’un import inferior s’haurà de reintegrar l’import o l’excés rebut anticipadament.

La quantia de la subvenció atorgada pot arribar, sense ultrapassar-lo, fins al 80% de la despesa total del projecte, de forma excepcional, sempre que aquesta quantitat sigui igual o inferior a l’import sol·licitat. Caldrà tenir en compte també el topall d’imports màxims per programa establerts a la convocatòria.

 

Interrupció de terminis:

 • Queden interromputs els terminis de tots aquells procediments de subvencions i ajuts que es trobin iniciats en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de març de 2020. Per tant, queden suspesos els terminis per presentar esmenes o realitzar al·legacions en procediments de subvencions i ajuts en curs, sempre i quan la persona interessada no manifesti el contrari. S’entendrà que ho manifesta en el cas que presenti les esmenes o al·legacions corresponents.

 

 • Així mateix, queda suspès el termini de presentació de la justificació per a totes aquelles subvencions en què aquest termini finalitza amb data posterior a la vigència de l’estat d’alarma. El termini es reprendrà quan es derogui l'estat d'alarma i s'allargarà els dies equivalents a la seva duració.

 

 • Excepcionalment, es poden continuar aquells procediments sobre situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.

 

 • Quan s’aixequi la declaració de l’estat d’alarma es reprendrà el còmput dels terminis suspesos pels dies que restin pendents, llevat que s'acordi la seva ampliació.

 

Tramitació d’expedients de subvencions i ajuts durant la vigència de l’estat d’alarma:

 • Es poden iniciar nous expedients de subvencions i ajuts, de manera que els òrgans gestors poden elaborar i redactar bases i convocatòries, però no es podran publicar noves convocatòries de subvencions i ajuts, llevat d’aquelles que estiguin referides a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per al funcionament bàsic dels serveis.

 

 • Es podran resoldre procediments mitjançant resolució motivada però quan les resolucions d’atorgament provisional o definitiva depenguin d’actuacions per part de les persones interessades, els terminis queden suspensos, excepte que aquestes manifestin la seva conformitat. S’entén que donen la seva conformitat en el cas que presentin les esmenes o al·legacions corresponents.

 

Mesures de flexibilització en la gestió de les subvencions i els ajuts:

L'Ajuntament podrà adoptar alguna o totes les mesures següents, prèvia petició de l'entitat sol·licitant de la subvenció:

 1. Ampliació de terminis per a l’execució de l’activitat o projecte objecte de subvenció o ajut, i també ampliació del termini de justificació i comprovació d’aquesta execució. Si són subvencions tramitades per convocatòria, també es podran adoptar a iniciativa de l’Ajuntament. 
 2. Modificació i nova formulació dels projectes.
 3. Altres que ajudin a l’acompliment de la finalitat i de l’objecte del projecte.

 

Expedients de subvencions o ajuts en els quals no s’ha acomplert la finalitat com a conseqüència de la COVID-19:

En els expedients de subvencions o ajuts que ja s’haguessin atorgat en el moment de la declaració de l'estat d'alarma i no s'hagi acomplert l'objecte i la finalitat com a conseqüència de la COVID-19:

 1. Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es pot considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació, en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
 2. Compensar les despeses realitzades per les persones beneficiàries per la posada en marxa de les activitats destinades directament a l’objecte de la subvenció, encara que no s'hagi assolit, total o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut, sempre que dites despeses estiguessin previstes inicialment com a despesa subvencionable i formessin part del pressupost del projecte subvencionat.

 

Es podran finançar els conceptes següents:

 • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física beneficiària. En cap cas es poden acceptar despeses en concepte de quitances per acomiadament o extinció de la relació laboral.

 

 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles, sempre que s’acrediti que aquests mitjans no s’han pogut emprar en altres finalitats diferents de l’execució del projecte.

 

 • Assegurances vinculades a l’objecte del projecte, subscrites i vigents durant el període de l’estat d’alarma.

 

 • Despeses per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat o projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció), sempre que s’acrediti que aquests mitjans no s’han pogut emprar en altres finalitats diferents de l’execució del projecte.
Ves al contingut