Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a la contractació laboral de persones de 30 anys o més

 2022-01-14

Des de la Generalitat de Catalunya s’obre la convocatòria de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys per promoure la contractació laboral d’aquesta franja d’edat.
 
Les actuacions subvencionables i les principals qüestions a tenir en compte són:

-Són subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

-En el cas de contractes per obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.

-No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes en pràctiques.

-Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

-El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

-Per a aquesta convocatòria s'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

Entre les persones jurídiques que poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció s’hi inclouen les associacions, les fundacions i les cooperatives de treball associat.
 
Podeu presentar les vostres sol·licituds fins el dia 31 de maig de 2022 a les 15 hores, accedint al tràmit a través del següent enllaç.
 
Per a més informació, consulteu les bases reguladores i la convocatòria.
Skip to content