Subvencions per al suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector

Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

Fins el 07/12/2022

Donar suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector estan finançades a càrrec dels fons europeus Next Generation. S’entén per transformació digital el canvi cultural, organitzatiu i operatiu d’una organització a través d’una integració intel·ligent de tecnologies, processos i competències digitals en tots els nivells i funcions de forma escalonada i estratègica, canviant de manera fonamental la forma d’operar i d’oferir valor a les persones.  

Poden ser entitats beneficiàries aquelles entitats d’àmbit estatal amb personalitat jurídica pròpia, sempre que pertanyin a les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, Aquestes hauran d’estar legalment constituïdes com a entitats d’àmbit estatal com a mínim 3 anys abans a la data de publicació de la convocatòria de subvencions.  I hauran de disposar de solvència econòmica i financera suficient per a garantir l’execució de les actuacions previstes en la sol·licitud. 

Skip to content