Subvencions per a l’edició de llibres d’interès cultural especial difosos en llengua catalana o occitana

Generalitat de catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Fins el 30/03/2023

Subvencionar l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement. A títol enunciatiu, s’hi relacionen, entre d’altres, l’assaig i el pensament, els llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.

b) Llibres de còmic i de novel·la gràfica. Als efectes d’aquestes bases, es considera còmic i novel·la gràfica el producte editorial en format llibre que conté una història explicada mitjançant una successió de vinyetes que contenen il·lustracions i text alhora.

Skip to content