Premis Bonaplata

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) amb la col·laboració del COAC, l'AADIPA, La Fundació Caixa d'Enginyers, el Col·legi dels Enginyers Industrials de Catalunya i la Mútua dels Enginyers

Fins el 16/09/2024

Premiar aquelles persones, associacions, col·lectius o institucions que hagin dut a terme accions per recuperar, estudiar, difondre o posar en valor el patrimoni industrial, científic i tècnic de Catalunya, ja sigui moble, immoble o immaterial els últims dos anys, amb l’excepcionalitat del premi paisatges industrials que comprèn els últims deu anys.

Categories dels Premis

  • Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers
  • Premi Rehabilitació i Restauració
  • Premi Nova Realització Industrial
  • Premi Paisatge Industrial
  • Premi Josep Alabern Valentí
  • Premi Col·laboració amb el Sistema Territorial del MNACTEC

Àmbit dels treballs i període de realització

Tots els premis s’han de centrar en actuacions fetes a Catalunya o sobre Catalunya els dos últims anys, des del dia 1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2024.

Skip to content