Recordem: Si teniu personal contractat heu de fer el registre de la seva jornada laboral

 2017-03-02

Recordem que qualsevol organització amb persones treballadores contractades, ja sigui a temps complet o a temps parcial i independentment de la seva activitat i mida, té l'obligació de registrar els horaris laborals diaris d'aquestes persones i entregar juntament amb la nòmina, el còmput de les hores mensuals treballades. Així ho estableix el Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.

Aquest decret, doncs, obliga a qualsevol associació que tingui personal remunerat contractat a registrar els horaris laborals de totes les persones que conformen el seu equip tècnic, sota les següents condicions:

1.- En el document o plantilla on es reculli aquest registre hi ha de figurar la següent informació:

  • Nom de l'organització
  • Identificació de la persona treballadora (nom, cognoms i NIF)
  • Especificació de l'hora d’entrada i de l’hora de sortida per a cada jornada
  • Detall de les hores laborables realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
  • Firma del representant legal de l'organització
  • Signatura de la persona treballadora

2.- L’entitat haurà de conservar aquests registre durant un període mínim de 4 anys.

3.- Com dèiem, l’entitat ha de lliurar a la persona treballadora un resum de les hores realitzades juntament amb la nòmina. Aquest resum pot estar inclòs en la mateixa nòmina o entregar-se en un document independent.

Les sancions per incompliment o per aplicar de manera incorrecte aquesta normativa van dels 60 euros als 6.250. Si l’incompliment és per qüestions formals o documentals la multa estaria entre els 60 € i els 625 €. Si pel contrari es constata un incompliment de l’obligació de realitzar el registre la multa pot ser d’entre 626 € i 6.250 €.

L’objectiu d’aquesta normativa és evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i vetllar per la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

 

En què us pot ajudar Torre Jussana?

Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquest registre d’horaris laborals de les persones treballadores de l’associació, contacteu amb Torre Jussana (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat) i intentarem donar-vos resposta el més aviat possible o concertar-vos un assessorament amb una persona experta en la temàtica.  

Skip to content