Què cal fer per poder seguir realitzant les reunions dels òrgans de govern telemàticament?

 2021-12-09

La pandèmia de la Covid-19 ha estès l’ús de mitjans telemàtics per al funcionament del dia a dia de les entitats, especialment pel que fa a les reunions i a l'ús de plataformes virtuals per tal de poder fer-les a distància. 

El Decret 53/2020, de 22 de desembre de 2020, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 permetia fer les reunions dels òrgans de govern en format virtual fins al 31 de desembre del 2021. Per tant, a partir de l'1 de gener del 2022 si es vol mantenir la opció de la virtualitat per a les reunions dels òrgans de govern caldrà tenir-ho expressament establert en els estatuts de l'entitat. Si és el vostre cas cal que feu la modificació dels estatuts el més aviat possible! 

 

 

Quins canvis hem de fer als estatuts per tal de mantenir l’ús de mitjans telemàtics?

Els canvis més rellevants que cal tenir en compte són:

  • Per a la convocatòria de reunions i assemblees a través de l’ús de mitjans telemàtics caldrà contemplar la possibilitat de l’ús de l’adreça de correu electrònic o d'altres mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació actualitzada de les persones associades.

 

  • Per a la celebració telemàtica de l’assemblea o de reunions de l’òrgan de govern caldrà incorporar aquesta possibilitat expressament, tenint en compte que el sistema utilitzat ha de permetre identificar les persones assistents, continuar amb la comunicació, intervenir en la deliberació i emetre el vot corresponent. Es pot optar per formats  híbrids (en els quals hi poden assistir persones tant de manera presencial com virtual) per tal de garantir la participació efectiva de tothom.

 

  • Si es contempla als Estatuts la possibilitat de prendre acords sense reunió, cal tenir en compte que es considerarà vàlida l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedi garantit el dret d’informació i vot, quedant constància de la recepció del mateix i quedant també garantida l’autenticitat.

 

Com es modifiquen els Estatuts?

Caldrà fer una proposta de modificació i incorporar-la com a punt de l’ordre del dia de l'assemblea de l'entitat per tal perquè sigui aprovada (mitjançant la majoria qualificada que determini els nostres Estatuts). Un cop aprovada cal comunicar la modificació i adjuntar els nous estatuts modificats al Registre d’Entitats Jurídiques corresponent.

 

En què us podem ajudar des de TJ?

Si necessiteu un cop de mà en la modificació dels estatuts de cara a incorporar l'ús dels mitjans telemàtics per a les vostres reunions, contacteu amb TJ (tjussana@bcn.cat, 93 256 41 18)

 

Ves al contingut