Publicada la resolució definitiva de les subvencions pluriennals (2018-2019) de l’Ajuntament de BCN

 2018-10-10

El 10 d'octubre del 2018 s'ha publicat al BOPB la resolució definitiva de les subvencions per a projectes d'acció comunitària i associacionisme de la ciutat de Barcelona de caràcter pluriennal per al període 2018-2019.

És la primera edició d'aquests ajuts. Una convocatòria es va afegir a les subvencions anuals ordinàries de l’Ajuntament per activitats, projectes i serveis de districte i de ciutat però que, en aquest cas, permetia a les associacions amb projectes de més d'un any de durada poder optar a finançament per al global del seu desenvolupament.

En aquesta notícia, que vam publicar en el moment de la obertura de la convocatòria i de l'inici del període de presentació de sol·licituds, podeu veure més informació sobre quins projectes podien optar a aquests ajuts.

 

Com justificar aquesta subvenció?

Si us han concedit l'ajut, per tal de justificar-lo cal presentar la següent documentació, sempre a través dels models oficials de justificació disponibles a la pàgina de subvencions de l'Ajuntament:

 • Un informe de seguiment que caldrà presentar abans del 30 d’'octubre del 2018 i que cobrirà les activitats dutes a terme des de l’inici del projecte i amb un pressupost executat mínim del 60% de la primera anualitat. La conformitat d’aquest informe de seguiment per part dels tècnics municipals és un requisit previ imprescindible per al segon pagament.
 • Un informe final (en el termini de tres mesos desprès de la finalització del projecte i, com a màxim, el 28 de febrer del 2020).
 • Compte justificatiu segons model.
 • Factures originals per un mínim del total de l'import otorgat i una declaració jurada de la persona representant de l’entitat que certifiqui que:
  • Són factures electròniques originals o, en cas que siguin escanejades, concorden amb els documents originals que estan en possessió de l’entitat beneficiària d’aquesta subvenció.
  • Corresponen a despeses vinculades a l’execució del projecte indicat i subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona en el marc d’aquesta convocatòria.
  • S’han imputat totalment o parcial a aquesta subvenció i, en conseqüència, aquest import total o parcial no es pot tornar a imputar en la justificació d’ aquest o altres projectes en cap altre procediment d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona o d’una altra Administració.
  • Els tiquets de caixa no podran superar, el 10% de l’import atorgat, ni en cap cas el màxim de 300 euros.
Skip to content