Un/a responsable de l’àrea de dinamització sociocultural de la Casa Orlandai (ACCO)

Associació Cultural Casa Orlandai

Respondre el formulari

Fins el 28/06/2023


SALARI: 22.016,16 € segons conveni.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL/DE LA RESPONSABLE DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA CASA ORLANDAI JUNY 2023

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i dinamització sociocultural del centre.

FUNCIONS

 • Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa trimestral d’activitats i exposicions de la Casa Orlandai seguint els principis de l’Associació Cultural Casa Orlandai i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
 • Dinamització comunitària: Mantenir una relació fluïda i de col·laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar la Casa Orlandai en la preparació d’activitats al barri.
 • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats: Comissió de Programació, subcomissions i voluntaris/àries.
 • Elaborar el programa d’actes especials organitzats des de la Casa Orlandai juntament amb les diferents subcomissions.
 • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
 • Coordinació del programa de suport a la creació i residències artístiques: Selecció de propostes, relació amb les companyies i acompanyament.
 • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.

Altres funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO.
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, així com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa.
 • Regidoria d’activitats, suport a la cessió d’espais, atenció al públic, atenció telefònica…
 • Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…

REQUISITS

Indispensable:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.Coneixement mínim de les tècniques per espectacles de so i llum.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà

 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural, i de les arts escèniques lligades a una perspectiva transformadora i feminista.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.

CONDICIONS GENERALS

 • Tipus de contracte: contracte indefinit amb un període de prova de 3 mesos.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals.
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 12 a 20 h, dimarts i dijous de 10 a 18 h.
 • Categoria: Tècnic de gestió A. Grup II.Personal de gestió i coordinació.
 • Data d’incorporació: A partir del 17 de juliol de 2023.
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23. 08017- Barcelona.
 • Cal disponibilitat i flexibilitat horària. El programa cultural inclou activitats en horari nocturn i en dies festius.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

És requeriment obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai:
https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) una pàgina.
 • Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció.

La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 28/06/2023 a les 23:59 hores.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:

 • La Directora del Centre.
 • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’AC Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

 • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta.
 • De tots els currículums presentats se’n farà una valoració i s’escollirà el número de candidatures que, amb major puntuació, realitzaran una prova tècnica. Aquesta prova tècnica s’enviarà per correu electrònic i caldrà retornar-la en un termini màxim de 48 hores.
 • Un cop valorats els resultats de la prova per cada candidat, la Comissió convocarà els/les aspirants millor puntuats/es per a la realització d’una entrevista personal. En cas que fos necessari, es durà a terme una segona entrevista.
 • Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quin sigui el sentit de la resolució.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA

 • Data de publicació de la convocatòria: 14 de juny de 2023.
 • Finalització termini de presentació: 28 de juny.
 • Prova tècnica persones preseleccionades: 3 de juliol.
 • Entrevistes finals: Dies 6 i 7 de juliol.
 • Incorporació: A partir del dia 17 de juliol de 2023.

TAULA DE MÈRITS

1. Formació relacionada amb el lloc de treball, fins a …………….3 punts
2. Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball, fins a… 3 punts
3. Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana, fins a…………………………………………………..1 punt
4. Coneixement de la realitat associativa de Sarrià i l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat……………………………………………………..1 punt
5. Coneixements d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural fins a……………………………………………………………… 1 punt
6. Carta de presentació/motivació fins a……………………………… 1 punt

Skip to content