Termes de referència: Avaluació externa projecte EPD finançat per ACCD i Aj de Barcelona

Observatori del Deute en la Globalització

Fins el 30/11/2023


SALARI: 14.750€

Termes de Referència (TdR) per l’avaluació final del projecte: “Propostes de coherència política per a una recuperació socioecològica justa”

La Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització és una associació sense ànim de lucre, constituïda com a observatori d’investigació que elabora anàlisi crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i els no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten la interpretació del context actual.

Produïm anàlisi crítica per a la mobilització i la transformació social davant les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L’ODG és també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives.

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF, en endavant) és una organització no governamental de desenvolupament i cooperació internacional registrada a Catalunya, Espanya, i creada l’any 1991.

ESF és una associació multi-disciplinar formada per persones professionals, docents i estudiants, que treballa la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització en l’àmbit universitari o professional, com mitjançant projectes de desenvolupament en els països empobrits.

Justificació

En el projecte s’estableix la realització d’una avaluació externa final, a realitzar per una entitat independent a les estructures de les entitats beneficiàries, amb càrrec a les despeses directes del projecte.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és realitzar una avaluació sobre un projecte atorgat a la convocatòria de subvencions de 2021 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que té per títol:

Propostes de coherència política per a una recuperació socio-ecològica justa.

L’avaluació  ha de servir a les entitats beneficiàries per a incorporar els aprenentatges i bones pràctiques que hagi aportat el projecte durant el cicle de planificació, execució i avaluació, difondre els resultats i impactes a la societat i Titulars de Drets, Responsabilitats i Obligacions (TDRO) participants del projecte i contribuir a la transparència i retorn als grups d’interès.

Finalment aquest estudi també ha de proveir a les entitats beneficiàries de consells i recomanacions per a incorporar en futures intervencions per contribuir a la millora del seu impacte i a l’aprenentatge continuat

Antecedents

 • Nom: Propostes de coherència política per a una recuperació sòcio-ecològica justa.
 • Import de la subvenció gestionat per l’entitat sol·licitant (ODG): 211.775,00 €
 • Import de la subvenció gestionat per l’entitat agrupada (ESF): 138.225,00 €
 • Pressupost total del projecte: 490.400,00 €
 • Pressupost total aprovat per l’ACCD: 350.000 €
 • Finançadora: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, Convocatòria 2021
 • Entrada en vigor i duració del projecte:
 • Data d’inici: 1 de desembre de 2021
 • Data de finalització: 30 de novembre de 2023
 • Durada: 24 mesos
 • Període d’execució de la subvenció atorgada per l’ACCD: de l’1 de març de 2022 al 31 d’agost de 2023
 • Pròrroga d’execució de la subvenció atorgada per l’ACCD: (3 mesos) fins al 30 de novembre de 2023
 • Període d’execució de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona: de l’1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2023
 • Cobertura territorial: Catalunya

Resum

 • El projecte pretén situar l’àmbit català com a referent de processos d’incidència i coherència política que aportin a la defensa dels béns i serveis comuns, i d’unes finances responsables a nivell internacional en el context de la crisi econòmica i sociosanitària -durant i post pandèmia- i l’emergència climàtica. Es vol contribuir a la promoció de propostes alternatives als models privatitzadors, com són els models públic-comunitaris, les transicions ecofeministes, i la defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA, en endavant), amb l’objectiu de construir una recuperació sòcioecològica justa, en especial amb el col·lectiu de dones i d’altres grups en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió o desigualtat social que interseccionen amb la desigualtat de gènere.
 • Es parteix de l’anàlisi crítica i incidència realitzada durant els últims vuit anys per l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG, en endavant) i l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF, en endavant) en relació als impactes dels béns i serveis finançats i gestionats a través del model de Col·laboracions Públic-Privades (CPPs, en endavant) sobre les persones, el territori i el clima, especialment en el cas de l’aigua, l’energia, les infraestructures i els serveis de cures.
 • El projecte partirà de diverses sub-activitats de recerca per tal de seguir investigant sobre els impactes dels models privatitzadors en la vida de les persones i el planeta i per a proposar models públic-comunitaris que ajudin a fer-hi front. S’impulsaran també activitats formatives com seminaris, webinars, tallers i experiències viscudes, per tal de dotar d’eines i informació crítica als diferents actors participants del projecte. Paral·lelament, aquesta anàlisi i formació prèvies nodreixen la sensibilització i comunicació necessàries per generar conscienciació i participació social que contribueixi a la garantia de béns i serveis públics de manera més democràtica i justa sòcioecològicament. Per últim, a través de les activitats d’incidència i mobilització es contribuirà, de manera enxarxada, a promoure propostes ecofeministes per a les transicions sòcio-ecològiques globals,  enfocades en les sobiranies i la defensa dels béns públics en el context de crisi econòmica i emergència climàtica.
 • En síntesi, les actuacions del projecte es concreten -seguint el Pla Director-, en els quatre àmbits: (1) recerca, (2) educació i formació, (3) sensibilització i comunicació, (4) incidència i mobilització; així com en totes les dimensions: (1) formal, (2) no formal i (3) informal.
 • Per assolir aquest objectiu, el projecte es centra en treballar amb agents catalans, estatals europeus, d’Amèrica Llatina i d’Àfrica:
 • Titulars de drets i responsabilitats (TD i TR): organitzacions de defensa del sector públic, la gestió comunitària i l’economia social i solidària amb perspectiva ecofeminista, i el conjunt de la ciutadania.
 • Titulars d’obligacions (TO): responsables polítics/ques i personal tècnic de l’administració.

Objecte de l’avaluació

L’avaluació del projecte ens ha de permetre avaluar l’impacte i profunditat de l’assoliment dels resultats que ens hem proposat i analitzar-ho des de l’enfocament de drets humans i gènere com a eix transversal del projecte. Així, s’analitzarà l’eficàcia de les activitats concretes del projecte en relació amb els resultats. El protagonisme en l’impuls i implementació de l’avaluació recau en l’entitat contractada per aquest fi, en col·laboració i sota la supervisió de les entitats beneficiàries del projecte i amb la participació  dels col·lectius protagonistes a qui van adreçades les diverses activitats en el transcurs de l’avaluació.

3.1 Objectius de l’avaluació

L’avaluació externa ha de cobrir els següents àmbits:

 • Valorar tant el disseny com l’execució del projecte i dels seus resultats en relació amb el plantejament inicial i evolució aprovada per l’ACCD. Concretament, serà interessant veure, en primer lloc, en quina mesura les activitats previstes per acomplir els resultats han estat les més adients. En segon lloc, analitzar els indicadors previstos i les fonts de verificació, tenint en compte especialment l’enfocament de DH i gènere, dels mateixos per tal de valorar si permeten fer un bon seguiment dels resultats a assolir.
 • Analitzar i extreure lliçons i elements de reflexió i aprenentatge (conclusions) sobre la mesura en la qual s’han assolit els objectius i resultats plantejats en la identificació i formulació del projecte que retro-alimenten el procés de presa de decisions.

Abast de l’avaluació

L’àmbit temporal de l’avaluació cobreix el període comprès entre l’1/12/2021 i el 30/11/2023 que compren els 24 mesos d’execució del projecte.

La cobertura geogràfica de l’avaluació comprèn el territori de Catalunya, així com accions i/o impactes realitzats a nivell estatal, europeu i internacional. A nivell internacional, incloem el Sud global i concretament Xile, Argentina, Brasil i Senegal.

A nivell sectorial, i atenent als codis de la CAD, l’objecte de l’avaluació inclou (150) Govern i Societat Civil, (240) Serveis Bancaris i Financers i (160) Altres Serveis i Infraestructures socials. Igualment, s’analitzaran de manera transversal la manera en què el projecte s’integra i contribueix a reforçar les prioritats horitzontals de la Cooperació Catalana segons el seu Pla Director 2019-2022, que és en el que s’engloba el projecte.

L’avaluació es durà a terme incorporant l’EGiBDH (Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans), tant pel que fa a la valoració de resultats i impactes, com en la metodologia d’avaluació, la participació dels TDRO en totes les fases de l’avaluació, com en la valoració dels processos de rendició de comptes amb col·lectius protagonistes.

3.3 Límits de l’avaluació

 • Objectius i indicadors generals i amb caràcter estructural, que no faciliten avaluar el grau d’assoliment de manera objectiva i quantificada.
 • Participació: Dificultat d’accés a actors participants. Grups de participants poc estructurats per fer-los partícips de tot el procés d’avaluació.

Metodologia

4.1 Enfocament global

 • Es planteja una avaluació que permeti aportar elements substantius per a l’anàlisi, seguir el procés d’avaluació i assumir els aprenentatges i millores.
 • Es crearà un grup d’avaluació integrat per una persona de l’ODG, una de l’ESF i l’equip avaluador, el qual establirà els contactes i proveirà la informació i documentació necessaris. Aquest grup d’avaluació farà una proposta de les persones a ser entrevistades per complementar la tasca i la visió global de la persona avaluadora.
 • La informació recollida serà única i exclusivament utilitzada en el marc de l’avaluació i quedarà expressament prohibida qualsevol reproducció i ús de material. Així mateix, el material i informació base recollida tant amb tècniques qualitatives com quantitatives -com entrevistes o dades- seran lliurats per a ús intern de l’ODG i l’ESF.
 • Les avaluadores hauran d’incorporar una mirada EGBDH, ecofeminista, antiracista i decolonial en la seva proposta tècnica per tal que aquesta no sigui “cega” al gènere i als drets humans.
 • S’hauran d’incorporar i tenir en compte els resultats i impactes en les relacions de gènere i les dimensions dels Drets Humans. És responsabilitat del l’equip avaluador integrar l’EGBDH mitjançant els criteris, les preguntes d’avaluació i els indicadors de cadascuna de les preguntes previstes, de tal manera que es garanteixi que s’aixequen evidencies dels efectes de les intervencions en les relacions de gènere i la situació dels Drets Humans, especialment dels drets de les dones i identitats dissidents, abans i després de ser implementades.
 • S’haurà de tenir en compte la participació activa dels titulars de drets, i especialment de les dones i identitats dissidents, com un element clau per enfortir les seves capacitats i per promoure l’apoderament i l’enfortiment de capacitats dels col·lectius protagonistes del projecte. És responsabilitat de l’equip avaluador establir un sistema d’avaluació clar, transparent i participatiu per tal de fomentar la rendició de comptes davant dels col·lectius protagonistes de la intervenció i la seva participació activa en el procés avaluador.

4.2 Criteris, qüestions clau i indicadors d’avaluació

 • L’avaluació es durà a terme seguint els criteris següents: la pertinença i rellevància, la coherència, la cobertura, la participació i transformació social, l’eficàcia, l’eficiència, l’impacte i la sostenibilitat. Ara bé, aquestes criteris hauran de ser validats, precisats i completats per l’equip avaluador amb el consens de l’ODG i d’ESF.
 • En concret, algunes preguntes que s’intentaran respondre amb l’avaluació són, en relació amb cada criteri:
 • Pertinença i rellevància:
 • Es correspon el projecte amb les prioritats i necessitats dels/es destinataris/es finals?
 • Han canviat les prioritats d’educació per al desenvolupament de l’àrea d’influència (Catalunya, Europa, etc.)?
 • Resulta vàlid el model d’intervenció acordat per l’ODG, ESF i l’ACCD en la formulació del projecte?
 • Els problemes identificats es corresponen amb la realitat i les prioritats locals, tant del Sud global (i concretament de països com són Xile, Argentina, Brasil i Senegal) com del Nord global, així com amb els objectius proposats i els terminis establerts en el projecte?
 • El projecte incorpora adequadament la perspectiva i enfocament de gènere i basat en DH? i la perspectiva ecofeminista, antiracista, decolonial i altres des de mirades del Sud global?
 • Coherència:
 • En quina mesura els diferents components del projecte tenien una lògica clara i guardaven consistència entre ells?
 • Existeix coherència i complementarietat amb altres intervencions implementades a Catalunya, Espanya o països del Sud global (i concretament de països com són Xile, Argentina, Brasil i Senegal) per l’ODG i ESF?
 • Participació i transformació social:
 • La definició dels problemes i de les estratègies d’intervenció s’ha realitzat de manera participativa amb els col·lectius destinataris/es i/o participants tant del Nord com del Sud global?
 • S’ha promogut especialment la participació i interlocució amb la societat civil del Sud global durant el projecte?
 • Quins actors han participat en cada fase de la intervenció? En quina mesura els actors que han participat i els seus punts de vista han sigut tinguts en compte en la presa de decisions?
 • Han sigut els més adequats al context, els canals de participació establerts per el projecte?
 • Quin grau d’implicació han mostrat les organitzacions participants pel que fa a la recerca d’estratègies conjuntes i/o coordinació d’accions?
 • La intervenció inclou mesures específiques orientades a l’apoderament dels diferents col·lectius i organitzacions locals, del Nord i del Sud global? S’ha aconseguit aquest apoderament?
 • La participació i apropiació per part dels/les destinataris/es és adequada?
 • El projecte ha generat transformació social? quines en són les evidències?
 • Eficàcia:
 • S’han aconseguit els resultats previstos en el moment de finalitzar el projecte?
 • S’han aconseguit altres efectes no previstos?
 • S’ha assolit el nivell d’execució d’activitats prevists en la formulació? S’ha anat més enllà de l’execució de les activitats previstes?
 • Són les tàctiques d’incidència política utilitzades les adequades per aconseguir els resultats esperats?
 • Són adequats els processos de seguiment i avaluació intern de la intervenció per part de l’ODG i l’ESF?
 • Eficiència:
 • S’han respectat els pressupostos establerts inicialment en el document de formulació?
 • S’han respectat els calendaris i temps previstos? Quines han estat les causes principals que han provocat retards?
 • Quines han estat les implicacions dels recursos humans (voluntaris/es i alliberats/des) assignats respecte a l’eficiència del projecte?
 • Ha estat eficient la transformació de recursos en resultats?
 • En quina mesura la fórmula d’agrupació, la col·laboració institucional i els mecanismes de gestió articulats han contribuït a aconseguir els resultats del projecte?
 • Impacte:
 • El disseny del projecte permet valorar l’impacte de les intervencions? L’objectiu general del projecte comptava amb indicadors i fonts de verificació que permetin mesurar el seu assoliment?
 • Quins han estat els impactes previstos i no previstos, positius i/o negatius en el context d’intervenció i en els col·lectius protagonistes?
 • Sostenibilitat i viabilitat:
 • S’ha influït positivament sobre la capacitat institucional dels/les destinataris/es i/o actors participants? S’ha beneficiat als col·lectius més vulnerables?
 • Durant el projecte, s’ha aconseguit involucrar i que col·laborin les organitzacions i institucions més adequades donada la temàtica i les capacitats?
 • S’han identificat els resultats, efectes i processos que tenen potencial per continuar contribuint a la igualtat de gènere i/o l’exercici dels Drets Humans?
 • Resulten adequats els sistemes de gestió engegats per l’ODG i l’ESF per a l’execució de la intervenció i la consecució dels resultats i objectius projectats?
 • L’estructura organitzativa que envolta a la intervenció permet preveure possibilitats elevades de sostenibilitat de les accions dutes a terme?
 • S’han previst mecanismes de transferència de coneixements i experiències adequats?
 • La intervenció inclou mesures específiques per enfortir les capacitats de les institucions públiques? S’està aconseguint?
 • S’han tingut en compte criteris de sostenibilitat ambiental per minimitzar els impactes al medi ambient?4.3 Metodologia i eines per a l’avaluació

4.3.1 Fases de l’avaluació

La proposta d’avaluació externa ens ha de permetre valorar els resultats del projecte de forma objectiva, en la qual s’analitzarà el marc lògic de la intervenció i la incidència i integració de les línies transversals. L’avaluació constarà de 3 fases diferenciades:

1) Planificació i definició de la proposta metodològica (1 setmana). Reunió del grup avaluador (1 persona avaluadora, 1 ODG, 1 ESF) per a l’intercanvi d’informació i la definició de la metodologia a ser aplicada, a més per acordar eines per a la recollida i anàlisi de les dades, identificació i entrevista a les informants clau (principalment persones dels equips tècnics de l’ODG i ESF que han participat activament en l’execució del projecte). En aquesta fase l’avaluador/a coneixerà i analitzarà la documentació referida.

2) Recol·lecció de dades, processament de la informació, i elaboració d’un  informe final amb resum executiu (3 setmanes). En aquest període s’hauran de dur a terme les activitats de recollida d’informació + entrevistes a totes les zones d’intervenció segons el disseny metodològic. L’avaluador/a haurà d’informar a l’ODG i l’ESF de les accions que es realitzin, així com dels principals resultats i dificultats, amb el fi de poder modificar o afegir les accions necessàries per complir els objectius perseguits. En aquesta fase s’inclou la devolució dels resultats preliminars al grup avaluador de referència. Després es realitzarà l’elaboració d’un informe final amb resum executiu.

3) Socialització dels resultats de l’avaluació del projecte amb les entitats. Aquesta fase inclou la presentació dels resultats finals, així com les conclusions i recomanacions pertinents.

4.3.2 Mètodes i eines per a l’avaluació

Per al compliment de la seva tasca, l’equip avaluador extern farà servir la informació disponible a les seus de l’ODG i l’ESF. Així mateix, recollirà informació addicional mitjançant entrevistes amb persones claus. Aquestes entrevistes es realitzaran de forma virtual si així es requereix.

En principi, s’opta per una anàlisi qualitativa de la realitat. No obstant això, es deixa a l’elecció de la persona avaluadora incloure en la seva proposta metodològica algun tipus de mètode d’anàlisi quantitativa complementària als mètodes qualitatius.

Des de l’ODG i l’ESF es proposa de manera inicial les següents eines de recollida d’informació que podran ser adaptades o modificades en funció de la proposta concreta de l’avaluador/a:

 • Revisió i anàlisi de la documentació relacionada amb el projecte: formularis, annexos, informes de seguiment, fonts de verificació, registres propis, etc.
 • Entrevistes o enquestes amb informants claus, en cas que sigui necessari.
 • Observació.
 • Altres tècniques d’investigació social a proposta de l’equip avaluador.

La consideració de la perspectiva de gènere en la realització de l’estudi d’avaluació és molt important. Això significa tenir sempre un ull crític pel que fa a la sensibilitat de gènere de la mateixa intervenció: del disseny, de les estratègies, metodologies, criteris de selecció de beneficiaris/es, etc. També comporta realitzar el treball de recollida d’informació amb sensibilitat de gènere, a nivell quantitatiu i qualitatiu: s’haurà d’assegurar una representació equitativa d’homes, dones i identitas dissidents en les persones consultades, i també recollir la informació posant en dubte els rols, relacions de poder i judicis de valor (implícits i explícits) de gènere.

4.4 Organització de l’avaluació.

4.4.1 Funcions i audiència per a l’avaluació

Un llistat provisional d’informants clau de l’avaluació podrien ser els següents:

 • Responsable del projecte de l’ODG durant el període de vigència del projecte.
 • Responsable del projecte de l’ESF durant el període de vigència del projecte.
 • Responsable de l’ACCD..
 • Tècnics/ques de l’ESF i ODG, estudiants en pràctiques i voluntàries que hagin participat en algun moment de l’execució del projecte.
 • Participants en les activitats i altres entitats titulars de drets, responsabilitats i obligacions.
 • En tot cas, durant la primera fase s’identificaran amb més detall els principals informants claus de l’avaluació.

Les funcions de l’ODG i l’ESF en l’avaluació són:

 • Impulsar i liderar el disseny de l’avaluació.
 • Elaborar els Termes de Referència de l’Avaluació.
 • Coordinar i supervisar la qualitat del procés.
 • Realitzar la licitació i contractació de l’equip avaluador.
 • Facilitar la participació d’actors.
 • Aprovar documents.
 • Facilitar la informació requerida per l’avaluador/a.
 • Vetllar perquè el procés d’avaluació es realitzi segons allò establert.
 • Difusió dels resultats.
 • Altres que s’acordin.

Les principals audiències de l’avaluació són l’ODG, l’ESF i l’ACCD

4.4.2 Perfil de l’equip avaluador

La persona o persones que realitzin l’avaluació comptaran amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, quantitatives però amb èmfasi en les qualitatives, i en especial en les temàtiques sectorials del projecte objecte de l’avaluació (formació en drets humans, perspectiva de gènere, recerca, incidència política, etc.). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a les organitzacions que han participat en el disseny i en l’execució del projecte avaluat.

Requisits imprescindibles:

 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions en projectes d’educació per al desenvolupament amb perspectiva de gènere.
 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions de projectes d’educació per al desenvolupament finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona, així com coneixement de la seva normativa.
 • Formació professional en seguiment i avaluació de programes.
 • Coneixement bàsic sobre les temàtiques del projecte, per exemple sobre provisió de béns i serveis públics, finançament sostenible, col·laboracions públicoprivades, gestió comunitària i/o contractació pública.

Es valorarà:

 • Coneixements i experiència en gènere i desenvolupament i enfocament de drets humans, ecofeminisme, antiracisme i decolonial.
 • Experiència en gestió de projectes  de sensibilització i incidència política.
 • Experiència de treball amb organitzacions de drets humans.

4.4.3 Principis d’avaluació

El treball d’avaluació haurà de seguir els següents principis:

 • Anonimat i confidencialitat: l’equip avaluador haurà de respectar els drets de les persones i mantenir l’anonimat dels actors que participin en l’avaluació i la confidencialitat de les seves opinions.
 • Responsabilitat: l’equip avaluador haurà d’actuar amb plena responsabilitat i assumir les conseqüències que se’n derivin dels resultats de l’avaluació.
 • Integritat: l’equip avaluador haurà de ser meticulós durant tot el procés d’avaluació. i revelar tota la informació derivada de l’estudi d’avaluació.
 • Respecte: els avaluadors/es hauran de comprendre i respectar els diversos contextos locals, tant del Sud com del Nord global, i la realitat sociocultural i institucional de les zones d’estudi.
 • Imparcialitat: els avaluadors/es hauran de ser objectius i rigorosos durant el desenvolupament de l’avaluació, evitar prejudicis i comprovar la certesa dels supòsits preestablerts.
 • Independència: els avaluadors/es hauran de garantir la seva independència respecte a la intervenció avaluada, no estant vinculats amb la seva gestió o amb qualsevol element que la compongui.
 • Incidències: En el cas que apareguin problemes durant la realització del treball de camp o en qualsevol altra fase de l’avaluació, aquests hauran de ser comunicats immediatament a l’ODG i a l’ESF. De no ser així, l’existència de tals problemes no podrà ser utilitzada per justificar la no obtenció dels resultats establerts per l’ODG i l’ESF en els Termes de Referència.
 • Convalidació de la informació: Correspon a l’equip avaluador garantir la veracitat de la informació recopilada per a l’elaboració dels informes, i en última instància, serà responsable de la informació presentada en l’Informe d’Avaluació.

Productes esperats

Aquesta avaluació ha de donar lloc als següents productes:

 1. a) Proposta Metodològica: El document haurà d’incloure els aspectes metodològics claus de l’avaluació així com la definició de les eines necessàries per a la recollida i anàlisi de les dades. La proposta metodològica contindrà una versió final de les preguntes plantejades, així com dels criteris escollits amb perspectiva de gènere i DDHH.
 2. b) Avaluació Preliminar: document preliminar de l’avaluació que serà objecte de revisió i comentaris per part de les persones de referència de l’ODG i l’ESF (grup avaluador).
 3. c) Informe d’Avaluació final amb resumen executiu: document definitiu que ha de respondre a totes les qüestions plantejades per l’avaluació. Aquest informe contindrà: resultats, conclusions, lliçons apreses i recomanacio L’informe no superarà les 30 pàgines, sense comptar annexos.

Índex d’Informe d’Avaluació final:

 1. Resum executiu (no més que 2 pagines)
 2. Introducció (Objectius de l’avaluació; descripció del projecte; metodologia; condicionants i limitacions)
 3. Actuacions avaluades i context (Context; plantejament inicial; evolució)
 4. Resultats (execució i capacitat reactiva; eficàcia; eficiència; impacte; sostenibilitat; pertinència; coherència)
 5. Conclusions i aprenentatges.
 6. Recomanacions.

Annexos (termes de referència; resum de les activitats realitzades; inventari de les fonts consultades; sistematització de la informació recollida…)

 1. d) Publicació d’un informe resum de 15 pagines, amb disseny i maquetació en PDF amb recull de bones pràctiques identificades durant l’execució del projecte.

A la portada de tots els productes caldrà que l’avaluador inclogui la frase “L’opinió expressada per part de l’equip d’avaluació no correspon necessàriament a la de l’ACCD”.

 1. e) La organització, planificació i execució d’una sessió de retorn i socialització dels resultats als grups d’interès del projecte: Entitats beneficiàries i TDRO.
 2. Pla de comunicació dels resultats

Els resultats de l’avaluació es compartiran, en primer lloc, amb totes les persones de l’ODG i l’ESF que hagin participat en la realització del projecte, i, per tant, també en el procés d’avaluació. Com ja s’ha explicat anteriorment, es preveu un esdeveniment de socialització per a la presentació dels resultats de l’avaluació per part de l’equip avaluador als grups d’interès del projecte: Entitats beneficiaries i TDRO

Tots els productes esperats es faran arribar als responsables de l’ACCD.

 1. Calendari d’avaluació

El calendari d’avaluació previst es resumeix de forma esquemàtica a la taula següent:

ACTIVITAT (del 18/12/2023 al 25/2/2024)

 • Entrega de la proposta metodològica – Del 18/12/23 al 14/1/24
 • Revisió de la documentació disponible de l’ODG i d’ESF – Del 18/12/23 al 14/1/24 i Del 15/1/24 al 4/2/24
 • Entrevistes amb les responsables del projecte – Del 15/1/24 al 4/2/24
 • Entrevistes amb diferents actors claus – Del 15/1/24 al 4/2/24
 • Reunió de devolució de resultats preliminars amb ODG i ESF – Del 5 al 11/2/24
 • Realització i entrega d’esborrany d’Informe final – Del 5 al 11/2/24
 • Aportacions de l’ODG i l’ESF – Del 12 al 25/2/24
 • Realització i entrega d’informe final i resum executiu amb aportacions incorporades – Del 12 al 25/2/24
 • Socialització i difusió dels resultats de l’avaluació – Del 12 al 25/2/24

El treball de la persona avaluadora comença el 18 de desembre de 2023 i termina amb el lliurament de l’informe d’avaluació com a màxim el 25 de febrer de 2024.El procés de selecció es el següent:

 • Publicació de l’oferta: 9 de novembre de 2023.
 • Duració de la convocatòria oberta i rebuda de propostes: del 9 al 30 de novembre de 2023.
 • Procés de selecció i entrevistes: del 4 al 12 de desembre de 2023.
 • Signatura de Conveni: 14 de desembre de 2023.
 1. Pressupost

El pressupost màxim previst per a la realització de l’avaluació és de 14.715,00 € amb tots els impostos vigents inclosos. Aquest import ha de cobrir totes les despeses necessàries per a realitzar l’avaluació i lliurar els productes esperats tal i com es descriuen en l’apartat corresponent: honoraris, desplaçaments, assegurances, dietes, comunicació, material fungible, disseny i maquetació, lloguer de sales, càterings, etc.

La retribució pel servei d’avaluació es realitzarà de la manera següent (excepte requeriment i previ acord en altres condicions de la consultora):

 • 40% un cop signat el contracte.
 • 30% un cop lliurat l’informe preliminar.
 • 30% en finalitzar el procés i lliurament de tots els productes a plena satisfacció.
 1. Presentació de la proposta tècnica

Es presentarà una oferta tècnica que inclogui:

 • Una proposta sobre la metodologia i el pla de treball que assumeixi els Termes de Referència (màxim 10 pàgines).
 • Un pressupost detallat per partides de totes les despeses previstes amb els impostos inclosos que corresponguin i desglossats.
 • Un cronograma on es diferenciaran cadascuna de les fases (així com les possibles sub-fases i activitats), emmarcades en el període definit en aquests Termes de Referència.
 • El currículum de la persona, persones i/o equip que realitzarà l’avaluació en cas de ser seleccionada/es (màxim 3 fulls per persona).

Totes les ofertes seran avaluades en funció dels següents criteris:

 • Trajectòria i experiència de la persona o equip de treball: 35%
 • Qualitat i valor tècnic de l’oferta: 35%
 • Valor afegit que aporta la proposta respecte al que es demana als TdR: 20%
 • Coherència entre proposta tècnica i econòmica: 10%

Un cop seleccionada l’entitat i/o persones que realitzaran la consultoria, es signarà un contracte entre la consultora i l’ODG i l’ESF.

Els i les sol·licitants presentaran les propostes acompanyades amb la documentació a dalt esmentada. Hauran de fer-la arribar al correu electrònic: blanca.bayas@odg.cat amb REF. Proposta avaluació externa projecte ACCD 2021 (entre parèntesis cal indicar el nom del líder de l’equip o empresa avaluadora)

Les propostes es podran lliurar fins al 30 de novembre de 2023 a les 18 hores (CET). Qualsevol oferta presentada fora de termini quedarà fora del procés de selecció automàticament. Un cop tancat el termini, s’estudiaran totes les propostes presentades i al desembre es contactarà amb l’entitat avaluadora triada.

L’ODG ha aprovat i està en fase d’implementació del pla de transició ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura. En condicions d’igualtat donarem prioritat a propostes en les que participin persones situació d’opressió estructural. Per raons estructurals, les oficines no estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda, en cas necessari s’habilitaran espais adaptats per a les sessions de treball presencials.

Skip to content