Termes de referència: anàlisi de la garantia del dret humà a l’aigua i al sanejament als municipis de la campanya Som Aigua

Associació Internacional d'Enginyeria Sense Fronteres

Enviar CV a aigua@esf-cat.org

Fins el 15/12/2023


SALARI: El pressupost disponible és de 6.500,00 € amb IVA inclòs.

La campanya Som Aigua, impulsada per Enginyeria Sense Fronteres i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, busca posar en valor la cooperació al desenvolupament en matèria d’aigua i el paper de les corporacions locals en la prestació dels serveis públics, teixint i enfortint els llaços de solidaritat. Ho fa a través d’activitats de sensibilització i incidència a diferents municipis.

Després d’anys de treball conjunt amb municipis i operadors públics d’arreu de Catalunya a través de la campanya Som Aigua, es vol analitzar l’assoliment i garantia del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament i la qualitat del servei públic. Aquest anàlisi també pretén incloure els mecanismes que incorporen els municipis per fer front a la crisi climàtica aquí i arreu, la qual té clares repercussions sobre el cicle de l’aigua i posa en risc la garantia de drets fonamentals.

Contingut:

 • Introducció sobre la campanya Som Aigua i els municipis a analitzar.
 • Anàlisi de la garantia del DHAS als municipis (evolució i anàlisi de la tarifa, anàlisi dimensió d’accés i assequibilitat i mecanismes de la garantia del DHAS)
 • Anàlisi de la governança del servei.
 • Evolució de les inversions (especial focus en les inversions socials i ambientals i els mecanismes d’adaptació al canvi climàtic)
 • Anàlisi de la contribució del municipi a garantir el DHAS al Sud Global (projectes de cooperació, PUPs, serveis tècnics, etc)
 • Recomanacions.
 • Conclusions.

Metodologia:

 • Des de l’equip coordinador de l’estudi es facilitarà una llista dels municipis que s’estudiaran. Es planteja un mínim de 4 casos d’estudi.
 • Un cop consensuat l’índex i la proposta metodològica per part del contractat/da, s’iniciarà un primer període per tal de recollir informació basat en: peticions d’informació, cerca revisió bibliogràfica i entrevistes amb operadors i diferents departaments dels Ajuntaments. Per a les entrevistes s’espera la definició d’un qüestionari validat amb l’equip coordinador i a executar pel contractat/da.
 • Un cop recollida l’informació s’espera una anàlisi quantitativa i qualitativa estructurada pels blocs definits al punt anterior (tarifa, ajuts socials, inversions, governança, cooperació, etc.a concretar amb la proposta metodològica).

Cronograma:

Entrega i producte esperat

Les entregues imprescindibles per al present encàrrec són:

 • Proposta de metodologia i índex.
 • Guió entrevistes.
 • Resultats de les peticions i recollida d’informació.
 • Primer esborrany.
 • Informe final.

Condicions laborals de l’oferta

 • L’informe final no es lliurarà més enllà del 30 de juny de 2024.
 • El pressupost disponible és de 6.500,00 € amb IVA inclòs.
 • Es realitzarà un primer pagament del 30% al rebre la proposta metodològica i l’índex i un segon del 70% al finalitzar l’estudi.

Candidatures

Les persones, equips o organitzacions interessades disposen fins el dia 15 de desembre del 2023 per enviar la següent informació a la direcció electrònica aigua@esf-cat.org indicant la referència REF: 23/SomAigua:

 • Breu carta de presentació.
 • Currículum vitae de les persones participants.
 • Document amb un esborrany de proposta metodològica.

El cronograma inclòs en els Termes de referència és orientatiu, pel que l’equip consultor pot adaptar-lo i millorar-lo en la seva proposta metodològica amb la finalitat d’obtenir els resultats esperats de la consultoria.

Skip to content