Tècnic/a subvencions

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 11/04/2023


SALARI: 28.783,37 €.

OFERTA LABORAL: Tècnic/a subvencions

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una persona per donar suport tècnic en l’àmbit de subvencions.

Descripció del lloc de treball:

 • Dependrà del Responsable de gestió interna i formarà part de l’equip de La Taula del Tercer Sector social de Catalunya amb qui s’haurà de coordinar en el seu encàrrec de preparar i justificar els pressupostos dels ajuts públics que obté l’entitat en processos públics de concurrència competitiva (subvencions) i convenis seguint la normativa legal d’aplicació, les normatives de bases i les directrius de la direcció.

FUNCIONS:

 • Justificar pressupostos de projectes i accions específics finançats via subvencions públiques, dins dels terminis establerts per les convocatòries, assegurant el compliment normatiu que cada finançador estableixi.
 • Preparació de la part econòmica dels comptes justificatius dels ajuts i distribuir la despesa entre els diferents projectes d’acord amb el pressupost i amb el quadre de cofinançadors. Vetllar per superar els processos de revisió del comptes justificatius per part dels auditors externs.
 • Integrar la justificació tècnica del projectes en una memòria per justificar les accions realitzades.
 • Presentar la justificació de les subvencions en temps i forma a les Administracions i entitats finançadores.
 • Vetllar per mantenir un control adequat enfocat a obtenir la màxima transparència, la rendició de comptes als donants i la seguretat jurídica de la justificació econòmica dels fons obtinguts.
 • Fer seguiment de les principals convocatòries de subvencions que afecten al Tercer sector social, sistematitzant la informació relacionada, elaborant informes i actes i participant en els grups de treball vinculats a aquesta temàtica.

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Titulació universitària en Economia, Administració d’Empreses o Administració Pública.
 • Coneixement de la normativa de subvencions a nivell estatal y autonòmic (es valorarà àmbit de finançament europeu).
 • Imprescindible ús avançat del Full de Càlcul.
 • Domini en la confecció comptes justificatius de subvencions, adscrits a finançament públic.
 • Experiència de 3 anys en lloc de treball i tasques similars. Es valorarà especialment l’experiència en la justificació econòmica de subvencions d’àmbit autonòmic català i municipal.
 • Experiència en la interpretació de bases de convocatòries i normativa aplicable.
 • Competències i habilitats: persona sistemàtica, ordenada, analítica, autònoma i amb iniciativa en la resolució de problemes.

Es valorarà:

 • Experiència en el Tercer Sector Social.
 • Experiència en la tramitació de subvencions de les línies COSPE i IRPF del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
 • Experiència en la tramitació de subvencions de l’àmbit municipal.
 • Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa.
 • Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 • Idiomes: català (acreditar nivell C1 o C2), castellà i anglès (B1).

Condicions laborals:

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: completa (38,5 hores/setmana). Flexibilitat horària.
 • Treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació: principis de maig 2023.

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació signada a mà al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL02-2023_Nom_cognoms.

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 11 d’abril de 2023.

Procés de selecció:

 • Es contactarà amb les candidatures preseleccionades fins el 18 d’abril per acordar entrevistes personals. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.
Skip to content