Tècnic/a educació social (Figueres)

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 26/04/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Tasques i funcions

 • Desenvolupament de plans d’intervenció: Fer seguiment dels plans d’intervenciópersonalitzats derivats de Serveis Socials per abordar les necessitats específiques de cada família, establir objectius clars i definir les accions necessàries per aconseguir-los.
 • Assessorament en habilitats parentals: Oferir assessorament i formació en habilitats parentals per ajudar les famílies a millorar les seves relacions familiars, establir límits saludables i fomentar un entorn positiu per al creixement dels seus fills.
 •  Accés a recursos comunitaris: Facilitar l’accés de les famílies a serveis i recursos comunitaris, com ara assistència sanitària, educativa, laboral i d’habitatge, per ajudar-les a satisfer les seves necessitats bàsiques i millorar la seva autonomia.
 • Desenvolupament de xarxes de suport social: Connectar les famílies amb altres recursos i xarxes de suport social, com ara grups de suport entre pares, organitzacions comunitàries i programes de voluntariat, per ajudar-les a construir relacions positives iampliar el seu suport social.
 • Seguiment i avaluació del progrés: Realitzar un seguiment regular del progrés de les famílies, avaluar l’eficàcia de les intervencions i ajustar els plans d’acció segons sigui necessari per garantir que les necessitats de les famílies siguin satisfetes de manera adequada.
 • Facilitació de sessions grupals: Organitzar i facilitar sessions grupals periòdiques on els joves puguin treballar col·lectivament en el desenvolupament de les seves habilitats socials i educatives, així com en la resolució de problemes i la reflexió sobre les seves
  experiències.
 • Suport educatiu: Oferir suport educatiu als joves per ajudar-los a superar els seus dèficits educatius i millorar el seu rendiment acadèmic, mitjançant reforç escolar, orientació acadèmica i desenvolupament de tècniques d’estudi efectives.
 • Foment de la cultura i l’aprenentatge: Promoure la participació dels joves en activitats culturals, educatives i recreatives que els permetin ampliar els seus coneixements i interessos, fomentar la seva curiositat i estimular el seu desenvolupament personal.
 • Establiment de vincles positius: Facilitar la creació de vincles positius entre els joves del barri, promoure la cooperació i el suport mutu, i crear un sentit de pertinença i comunitat entre ells.

Requeriments i Competències

 • Grau en Educació social (Imprescindible).
 • Es valorarà experiència laboral en l’àmbit sociocomunitari i treball en el poble gitano.
 • Habilitats personals: persones amb empatia, assertives i facilitats comunicatives.

Característiques

 • Jornada: 30,5h/set.
 • Horari: De dilluns a divendres matí + 3 tardes.
 • Ubicació: Figueres.
 • Inici: 2 de maig 2024.
Skip to content