Tècnic/a de suport especialitzat/da en migració. Nausica. Barcelona

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 16/06/2023


SALARI: Diplomat/da. Conveni Acció Social a Catalunya.

LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A DE SUPORT ESPECIALITZAT/DA EN MIGRACIÓ. NAUSICA. BARCELONA.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a tècnic/a de suport a l’habitatge del programa municipal de refugi NAUSICA a Barcelona. Aquest, té per objectiu proporcionar cobertura temporal d’allotjament a aquelles persones/famílies sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional residents a la ciutat de Barcelona i que no han assolit autonomia i requereixen un suport específic. Per dur a terme aquesta tasca, es posa en marxa un servei d’habitatges amb suport i acompanyament professional que s’adequa, a través d’itineraris individuals o familiars, a les diferents realitats i perfils.

La intervenció social se centrarà en:

 • Afavorir l’autonomia i la inserció sociolaboral de persones sol•licitants i beneficiàries de protecció internacional residents a la ciutat de Barcelona.
 • Garantir una atenció personalitzada i suport professional en l’àmbit individual, familiar, grupal i comunitari, a través de plans de treball consensuats.
 • Promoure la coordinació i complementarietat entre serveis, evitant duplicitat d’atencions, coordinant intervencions i unificant criteris d’atenció.
 • Garantir una atenció integral segons les necessitats del procés en què es trobi la persona o nucli familiar.
 • Incorporar al programa els criteris d’actuació dels serveis municipals d’atenció d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Atenció individual i grupal al col·lectiu d’atenció així com mediació cultural.
 • Suport en l’elaboració del dol migratori i de l’impacte dels processos migratoris, en coordinació amb els serveis especialitzats d’atenció a sol·licitants de protecció internacional.
 • Oferir recursos específics per a l’acollida i arrelament de persones migrades, especialment en l’àmbit de protecció internacional.
 • Oferir acompanyament individualitzat en els processos de regularització administrativa, des del moment de la sol·licitud de protecció internacional i fins a la resolució de l’expedient administratiu o judicial, en coordinació amb els serveis jurídics i lletrats designats.
 • Donar suport en els tràmits i gestions en els diversos àmbits i administracions (empadronament, targeta sanitària, habitatge, recursos formatius, ajudes o recursos específics)
 • Assegurar la cobertura de les necessitats de suport formatiu, psicològic i d’inserció laboral de les persones acollides.
 • Atenció i seguiment dels casos que han patit o pateixen violència i a les que es troben en risc de patir-la, així com pautes d’actuació amb fills i filles.
 • Elaboració de materials metodològics propis del programa per a l’abordatge integral de les persones que han patit, pateixen o es troben en risc de violència, així com proporcionar eines i recursos a la resta de l’equip.
 • Oferir suport en la organització i avaluació les intervencions per la millora de l’autonomia social i residencial fixades en l’itinerari integral, individual i familiar de les persones ateses.
 • Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials, educatius, de salut, laborals i d’habitatge.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte.
 • Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les incidències que es poguessin presentar.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte.
 • Participar en grups de treball tècnic.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona segons els procediments establerts des de la Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants.
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Registre mensual de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades que tingui assignats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Coordinació amb els serveis socials i comunitaris del territori.
 • Suport en la dinamització de tallers grupals amb les famílies i persones participants al projecte per la millora competencial.
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies.
 • Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Avaluació contínua i confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

 REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada

Titulació universitària de Grau o llicenciatura o diplomatura en treball social o educació social.

 • Formació complementària:
  • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
  • Formació en matèria d’immigració i asil (mínim 20h)
 • Es valorarà:
  • Experiència mínima de 6 mesos de treball en projectes socials d’acompanyament a sol·licitants de protecció internacional o refugiats a l’estat espanyol.
  • Formació especialitzada en violències masclistes (dones i infants)
  • Experiència mínima d’1 any de treball en intervenció especifica en situacions de violència masclista en serveis d’ atenció ambulatòria i/o dispositius d’acolliment.
 • Coneixement i experiència en projectes d’inclusió social.
 • Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu.
 • Coneixement de la Llei d’Estrangeria.
 • Formació en enfocament de gènere i interculturalitat.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’habitatge social.
 • Coneixement d’altres idiomes (anglès, francès, àrab)
  • Formació en gestió i resolució de conflictes.
  • Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social – Metodologies comunitàries-PNL-participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.
  • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
  • Referències professionals de llocs similars.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Parcial 21,5 h de dilluns a divendres (tres tardes i dos matins). Incorporació immediata.
 • Categoria: Diplomat/da. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona

 COMPETÈNCIES:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip, iniciativa i pro activitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: REFUGI fins el 16/06/2023

 

 

 

Skip to content