Tècnic/a de Projectes Europeus

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fins el 19/02/2023


SALARI: 36.700 euros bruts anuals.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament convoca una plaça laboral de Tècnic/a de Projectes Europeus

Antecedents i objectiu

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense ànim de lucre formada per 307 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Descripció

La persona escollida s’encarregarà de cercar finançament europeu i noves aliances per al Fons Català i els ens locals socis en matèria de cooperació internacional i desenvolupament, de fer el seguiment dels projectes amb finançament internacional i europeu en els que participi el Fons Català i els seus ens locals socis, i de facilitar als ens locals socis la connexió amb l’agenda internacional i europea en aquest àmbit d’actuació. Per altra banda s’encarregarà de fer el seguiment de la política de cooperació al desenvolupament de la UE i gestionar les relacions del Fons Català amb els organismes de cooperació internacional i desenvolupament de la UE, i xarxes internacionals com United Cities and Local Governments, entre d’altres.

Les funcions principals seran:

 • Identificació de licitacions i subvencions de la UE en la seva fase de preavís i/o fase obertura que siguin d’interès el Fons Català i dels seus ens locals socis.
 • Suport a la presentació de notes conceptuals i propostes per a convocatòries que es puguin obrir i siguin d´interès del Fons Català i dels seus ens locals socis.
 • Seguiment oportunitats d´altres institucions donants (PNUD- NNUU, Banc Mundial, o altres donants) segons els objectius del Fons Català i els seus ens locals socis.
 • Suport a la proposta de potencials consorcis.
 • Seguiment de les polítiques i programes elegibles de la Unió Europea en matèria de cooperació (DEVCo- DG Near), pau (EEAS) i altres Direccions Generals europees rellevants pel Fons Català i els ens locals socis.
 • Coordinació del Fons Català amb les oficines de les diferents administracions públiques catalanes davant la Unió Europea
  ▪ Gestió de les relacions del Fons Català amb els organismes de cooperació internacional i desenvolupament de la UE, UCLG, entre d’altres.
 • Supervisió i coordinació dels projectes europeus i internacionals en curs i suport a la gestió tècnica, financera i administrativa dels mateixos.
 • Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi.

Requisits

 • Grau de de Ciències Polítiques i de l’Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals o similar.
 • Experiència laboral en l´àmbit de la redacció de projectes i avaluació dels instruments de finançament de la cooperació (contractes marc UE, licitacions, assistències tècniques, twinning, TAIEX, fons fiduciaris, subvencions, etc.) de la UE.
 • Coneixements de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
 • Coneixement i experiència en els processos de gestió de l´administració pública catalana.
 • Expressió oral i escrita fluïda.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa i francesa a nivell professional.
 • Persona responsable, ordenada, polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i amb ganes d’implicar-se i treballar en equip.

Es valorarà:

 • Experiència a països AOD en la implementació de projectes amb finançament UE.

Condicions laborals

 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte per substitució, mínim d’un any, amb període de prova de 2 mesos.
 • Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català.
 • Incorporació immediata.

Candidatures

 • Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de tècnic/a de projectes europeus”.
 • Data límit de presentació de candidatures: 19 de febrer de 2023

Es contactarà amb els candidats preseleccionats per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta, es considerarà desestimada la candidatura

Skip to content