RESPONSABLE DE CONTROL DE GESTIÓ

INTRESS – INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

Fins el 11/12/2022


SALARI: Entre 38.000 - 42.000€ euros bruts/any, en funció de l’ajust competencial al perfil.

INTRESS – INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS: organització de professionals experts en l’àmbit social, que detecta necessitats, dissenya projectes i gestiona serveis amb un model d’atenció propi centrat en la persona i en la comunitat com a motors de la transformació social, i que treballa en aliança amb altres agents socials per impulsar un sistema social, just i equitatiu. L’entitat està present a Catalunya (Zona Nord), Illes Balears (Zona Est), Comunitat de Madrid i Extremadura (Zona Centre).

L’any 2021 Intress va atendre 35.705 persones, amb 1.570 professionals, 82 voluntaris i voluntàries, gestionant 195 serveis a les següents àrees d’acció:

 • Infància i família.
 • Igualtat i gènere.
 • Salut mental.
 • Justícia i comunitat.
 • Gent gran.
 • Persones amb discapacitat.
 • Joves.
 • Tuteles.
 • Centres especials de treball.
 • Inclusió sociolaboral.
 • Consultoria.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Control de Gestió s’ubica a l’àrea de Suport General d’Intress, que engloba també Comptabilitat, Compres i Infraestructures, Gestió de Persones, Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals, Tecnologia i Gestió de Llei Orgànica de Protecció de Dades.

La persona Responsable de Control de Gestió és qui, en dependència de la Coordinadora de l’Àrea de Suport General, a qui dona suport, i amb quatre persones tècniques al seu càrrec, elabora i fa el seguiment del compliment dels pressupostos anuals de l’entitat, lidera la realització de pressupostos per a la seva presentació a concursos, licitacions, concerts, contractes i subvencions i assegura la correcta justificació de totes les subvencions rebudes.

FUNCIONS I TASQUES

* Elaborar i fer el seguiment del compliment dels pressupostos anuals de l’entitat:

 • Obtenint del personal tècnic adscrit a Control de gestió les dades necessàries, ja depurades, per a l’elaboració del pressupost de cada servei: ingressos previstos (segons font de finançament) costos de funcionament (lloguer, subministraments, etc.), costos de personal adscrit i amortitzacions. Tenint en compte, a més, el marge desitjat a nivell d’Intress per tots els serveis, per al manteniment de la seva estructura.
 • Ajustant les dades anteriors segons previsions per a l’exercici següent (pujades de lloguer, inflació, incorporacions de nou personal, etc.).
 • Mantenint després reunions amb les direccions dels diferents serveis i els departaments de l’Àrea de Suport General per a la generació del pressupost de cada un per a l’exercici següent i negociant-ne el contingut detallat.
 • Confeccionant el pressupost global de l’entitat, així com per zones i àrees d’acció i defensant-lo davant el Comitè de direcció per a la seva aprovació.
 • Modificant quan escaigui pressupostos de serveis per venciment i renovació/ canvi de fonts de finançament.
 • Generant nous pressupostos durant l’exercici per creació de nous serveis o ampliació d’existents aprofitant noves oportunitats de finançament.
 • Assegurant que es realitza i supervisant el seguiment mensual dels pressupostos de cada servei i de l’entitat en global, així com la seva tramesa a les diferents persones responsables de servei, per a la correcta justificació de les desviacions que es puguin estar produint.
 • Analitzant el seguiment pressupostari per zones, gran àrees d’acció i serveis, realitzant propostes de millora per al funcionament i rendibilitat dels diferents serveis, tot traient el màxim profit de l’eina informàtica d’anàlisi.
 • Presentant al Comitè de Direcció mensual les dades fonamentals del seguiment pressupostari i propostes de millora quan escaigui.

* Liderar la realització de pressupostos per a la seva presentació a concursos, licitacions, concerts, contractes i subvencions (en endavant convocatòries, per simplificar):

 • Rebent de la Responsable de Concursos i Subvencions la pertinença de presentar-se a una convocatòria, amb un breu resum de les principals característiques, per a la realització del pressupost econòmic preceptiu.
 • Delegant en persones membres de l’equip la lectura de la documentació vinculada a cada convocatòria, per a què facin un primer pressupost.
 • Supervisant el pressupost realitzat, consultant la documentació de la convocatòria i modificant el que escaigui.
 • Presentant el pressupost a la direcció de zona i a la persona responsable de l’àrea d’acció corresponent i reunint-se, posteriorment, amb la Responsable de Concursos i Subvencions per a tancar la versió final a incloure a la part econòmica de la convocatòria, en el cas que s’acordi que té sentit econòmic o que és estratègic per a Intress presentars’hi.
 • Mantenint reunions amb les persones responsables de les àrees d’acció, en el cas de subvencions, per a tenir clar el servei que es desenvoluparà si es rep el finançament, els recursos materials i humans necessaris i veure així com encaixen en la convocatòria, tenint en compte les clàusules que s’hi inclouen.

* Dirigir la correcta justificació de totes les subvencions atorgades:

 • Planificant i elaborant el calendari anual per a la justificació de les diferents convocatòries.
 • Assegurant-se que el personal tècnic va recopilant tota la documentació i informació de despesa de cada projecte des del seu inici, per a la seva justificació periòdica i final, garantint en tot moment la correcta imputació d’acord amb les normes de justificació i les directrius internes de l’entitat.
 • Supervisant les justificacions econòmiques, memòries finals o intermèdies de les diferents convocatòries elaborades pel personal tècnic, vetllant pel compliment escrupolós dels terminis fixats.
 • Rebent notes d’aclariment sobre les diferents convocatòries i requeriments sobre les justificacions i fent-les arribar a la persona tècnica corresponent.

* Liderar l’Equip tècnic de Control de Gestió i establir els procediments de funcionament:

 • Planificant l’organització del treball i supervisant l’activitat, tot definint les seves funcions i responsabilitats. Repartint entre les membres de l’equip els pressupostos i les justificacions de les diferents convocatòries de forma equitativa.
 • Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió, la comunicació i el treball en col·laboració, tant a nivell del seu equip, com vers la resta d’àrees de l’entitat.
 • Avaluant les competències força i les àrees de desenvolupament de cada membre de l’equip i del conjunt.
 • Acordant el pla de desenvolupament individual i el de l’equip en funció de les necessitats detectades.
 • Motivant, acompanyant i empoderant l’equip, de forma individual a cada membre, així com en grup.
 • Planificant i dirigint reunions periòdiques de seguiment d’objectius i tasques entre el personal tècnic.
 • Revisant i modificant, si escau, els procediments de treball i impulsant millores que redundin en una feina més eficaç i eficient (p.e. a nivell de desenvolupament informàtic).

* Dur a terme altres tasques vinculades amb la posició de Responsable:

 • Informant pertinentment i puntual la Coordinadora de l’Àrea de Suport General, amb qui treballa estretament i aquí dona suport.
 • Coordinant-se i treballant estretament amb altres persones de l’organització, especialment les responsables de àrees d’acció i zona, així com de Comptabilitat i Concursos i subvencions.
 • Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per l’entitat i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat.
 • Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb convocatòries públiques, justificació econòmica, procediments administratius i/o normativa comptable.
 • Garantint la confidencialitat de la informació gestionada a l’entitat, especialment la relacionada amb les persones treballadores.
 • Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals.

COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES

 • Domini d’elaboració i seguiment de pressupostos.
 • Domini de la normativa general de concursos, subvencions, procediments administratiusi de les específiques de les administracions locals, autonòmiques, estatals, Fons Social Europeu, fundacions privades i d’altres entitats.
 • Domini dels procediments de justificació econòmica de tot tipus de convocatòries, ja siguin subvencions, convenis, contractes o licitacions.
 • Bons coneixements de comptabilitat i de comptabilitat de costos.
 • Coneixements econòmics i financers.
 • Coneixements de de normativa laboral (nòmines, Seguretat Social, etc.)
 • Coneixements de programes d’acció social.
 • Coneixements de tècniques de gestió de persones i equips.
 • Dominar les llengües catalana i castellana.
 • Coneixements avançats del paquet office, especialment d’Excel (creació de macros)
 • Coneixements dels programes de Microsoft Dynamics AX de comptabilitat i BI d’anàlisi empresarial.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Orientació a les persones: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones, tot mirant de satisfer les seves necessitats.
 • Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, ser capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Organització i orientació a l’assoliment: capacitat per definir les fases, processos, activitats i terminis, així com d’avaluar els recursos necessaris per realitzar les funcions encomanades i aconseguir els objectius i resultats esperats. També inclou l’habilitat per avaluar i fer seguiment de la feina i contribuir a assolir el màxim nivell de rendiment de tot l’equip.
 • Responsabilitat: capacitat de pensar i actuar eficaçment, prendre i assumir decisions i executar les funcions del lloc de responsable des de la implicació i el compromís amb l’entitat, tenint en compte la missió, visió, valors i objectius generals de l’organització, els requeriments de la pròpia ocupació i els criteris propis d’actuació.
 • Autonomia i iniciativa: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents a la posició que ocupa, tot generant idees i abordant els potencials problemes o incidències amb maduresa, confiança, responsabilitat, seguretat i sense necessitat de supervisió.
 • Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: habilitat per identificar, comprendre i controlar les emocions, especialment en situacions de pressió, buscant estratègies adequades pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.
 • Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada, exercint un liderat participatiu.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.
 • Adaptabilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

 • Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit, prioritàriament ADE, Economia o alguna similar. Es valorarà màster o formació en Control de Gestió i/o Gestió d’entitats sense afany de lucre.
 • Experiència: Ø Mínim 3 anys en lloc similar en el Tercer Sector o en funcions de Responsable de control de gestió. Ø En gestió d’equips de treball.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: tots els matins (9h a 15h) i dues tardes (no la de divendres; de15h30/16h a 17h30/18h). Jornada intensiva juliol i agost.
 • Vacances: 22 dies laborables més 6 dies de lliure disposició.
 • Teletreball: 1 dia/ setmana.
 • Contracte: indefinit, amb període de prova de 5 mesos.
 • Sou: entre 38.000 – 42.000€ euros bruts/any, en funció de l’ajust competencial al perfil.
 • Data d’incorporació prevista: gener 2023.
 • Disponibilitat per viatjar: a nivell nacional (de forma puntual).

CANDIDATURA

 • Tramesa de CV a l’adreça electrònica: peplozano@kiteprojects.net
Skip to content