Referent de Suport

Fundació Acidh

Fins el 10/03/2024


SALARI: 22.738,52 € anuals bruts x 14 pagues.

Les funcions del referent de suport, entre d’altres, són:

Funcions en relació amb la persona assistida:

 • Fer la valoració inicial i continuada de la persona assistida basant-se en la recollida d’informació i el registre de la informació, contactes amb la família, recursos informals i formals.
 • Fer l’acollida de la persona assistida, informar-la i orientar-la sobre el Servei d’Assistència.
 • Detectar necessitats personals en tots els àmbits i buscar estratègies i alternatives per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona assistida.
 • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment del Pla de Suport individual, conjuntament amb la persona, valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona assistida.
 • Donar suport i acompanyament a la persona assistida en els diferents processos de dol (mort, pèrdua de capacitats, habitatge,…).
 • Establir, conjuntament amb l’àrea econòmica i la persona, el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses així com el seguiment i el control.
 • Fer els informes pertinents.
 • Fer les visites periòdiques a la persona assistida.
 • Fer els acompanyaments a la persona assistida en aquelles situacions on el càrrec així ho requereixi.
 • Treballar amb l’objectiu d’establir vincles amb la persona assistida.

Funcions en relació amb la família:

 • Informar a la família sobre les funcions del referent i de l’entitat de suport.
 • Valorar les relacions familiars i/o dels referents col·laboradors i potenciar-ne les relacions beneficioses.
 • Mantenir reunions periòdiques, si escau, amb aquelles famílies que tenen relació amb la persona assistida.
 • Informar la família o l’entorn més proper, si escau, dels canvis en la situació personal de la persona assistida.

Funcions amb l’auxiliar de suport/l’equip/l’entitat:

  • Elaborar, executar i avaluar, conjuntament amb l’equip, el Pla de suport de la persona assistida.
  • Participar en les reunions periòdiques de l’equip i l’entitat
  • Coordinar-se periòdicament amb els membres de l’equip.
  • Coordinar-se periòdicament amb l’auxiliar de suport, supervisar les seves tasques i establir conjuntament el calendar d’actuacions i visites.
  • Participar en l’elaboració de la memòria anual del servei.
  • Participar en les activitats de l’entitat i assistir, si escau, als espais de supervisió.

Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn:

 • Cercar, coordinar i gestionar els diversos suports de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, laboral o ocupacional, lleure, serveis socials, serveis externs, habitatge, altres entitats de suport i voluntariat…).
 • Fomentar la integració en la comunitat de la persona assistida.
 • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei d’assistència (funcions, competències).

Funcions de formació, recerca i docència:

 • Assistir i participar en activitats formatives de formació continuada.
 • Fer propostes de formació sobre necessitats detectades en el Servei.
 • Col·laborar en la formació dels professionals del centre, dels alumnes en pràctiques i del voluntariat.
 • Participar en programes o projectes de recerca interns i externs al Servei.
 • Participar en els estudis per mesurar el grau de satisfacció de les persones assistides i de les entitats.

Formació:

  • Treballador/a social.
  • Educador social.

Altres requeriments:

 • Nivell alt de català i castellà.
 • Carnet de conduir.
 • Atenció al servei de guàrdia.
 • Participació en les activitats de l’entitat.
 • Es valorarà l’experiència en el servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica o en serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

 Condicions laborals de l’oferta de treball:

 •  Lloc: C/ Milà i Fontanals, 14 – 26, 3r 4ª – Barcelona.
 • Jornada completa.
 • Contracte indefinit amb un període de prova de 1 mes.
 • Incorporació: immediata.
Skip to content