Psicòleg/oga del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)

Centre Català de la Solidaritat

Fins el 08/01/2023


SALARI: 24.000 -28.000 euros bruts/any.

ENTITAT

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació privada sense afany de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i re educatius de les drogodependències considerant les patologies derivades. El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a les drogodependències de CECAS és un centre ambulatori especialitzat en el tractament de les addiccions amb suport sanitari, psicològic i social. Entre els serveis que ofereix hi consten:

 • Informació i orientació per a usuaris i familiars.
 • Tractament individualitzat amb metges, psicòlegs, treballadors socials i diplomats en infermeria.
 • Tractament amb grups de teràpia.
 • Programa lliure de drogues.
 • Programa de tractament amb metadona.
 • Coordinació i derivació a altres recursos de rehabilitació, xarxa comunitària, reinserció sociolaboral i tractament (com Unitats Hospitalàries de Desintoxicació, Unitats de Patologia Dual i Comunitats Terapèutiques).
 • Programes de prevenció per a adults i joves.

DESCRIPCIÓ GENERAL

El/la psicòleg/oga del CAS, que forma part d’un equip interdisciplinari conformat per la directora metge, una treballadora social, una infermera, una recepcionista i diferents persones voluntàries, realitza atencions a les persones usuàries, ja sigui individualment o de manera grupal, atenent també a usuaris i usuàries del Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma.

FUNCIONS

 • Realitzar atencions a les persones usuàries:
  • Elaborant Plans de Tractament Individualitzats (PTI) i seguiment dels mateixos.
  • Duent a terme visites terapèutiques individuals a les persones que s’atenen al centre i fent-ne el seguiment.
  • Conduint teràpies grupals.
  • Elaborant informes de seguiment de les persones ateses.
  • Coordinant o derivant a d’altres professionals dins del CAS seguint els protocols establerts o a d’altres serveis dins la xarxa de recursos assistencials i de l’àmbit penitenciari.
 • Dur a terme altres vinculades amb la posició de psicòleg/oga del CAS:
  • Coordinant-se amb altres professionals de la xarxa d’atenció a les drogodependències.
  • Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb els àmbits de treball de l’entitat.
  • Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per a CECAS i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat.
  • Garantint la confidencialitat de la informació relacionada amb l’entitat i sobretot la de les persones que s’atenen al CAS.
  • Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals.

COMPETÈNCIES REQUERIDES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES

 • Domini de l’establiment, realització i seguiment de plans terapèutics individuals.
 • Domini de tècniques per a la promoció d’una vida autònoma i de creixement personal.
 • Coneixements de generació i conducció de dinàmiques grupals.
 • Coneixements de les patologies de les persones ateses vinculades a les addiccions.
 • Coneixements del recursos existents a la xarxa d’atenció a le drogodependències.
 • Coneixements del funcionament de xarxa comunitària (accions de lleure, inserció sociolaboral, formació reglada, etc.)
 • Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Domini de les llengües catalana i castellana.
 • Coneixements d’arxiu físic i al núvol.
 • Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Orientació a les persones, en especial persones amb addiccions i/o en exclusió social: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.
 • Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de CECAS, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Relació interpersonal i treball en equip: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança, basada en l’empatia, amb la resta de professionals dels diferents àmbits l’entitat, mantenint una actitud assertiva en les relacions. Treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb professionals de fora de l’organització), amb l’objectiu de treballar en xarxa i de forma eficient els casos de les persones ateses.
 • Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents a la seva posició, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, pro activitat, agilitat quan escaigui i seguretat.
 • Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.
 • Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

 • Formació imprescindible: Llicenciatura/ Grau en Psicologia, i Màster/ acreditació com a Psicòleg/a General Sanitari o especialitat en Psicologia Clínica.
 • Formació valorable: drogodependències, mindfulness i orientació sistèmica.
 • Experiència:
  • mínim 2 anys en el camp social, en l’acompanyament de procesos principalment ambulatoris, valorant-se també processos residencials.
  • en conducció de grups terapèutics.
  • en el sector d’atenció a drogodependències.

  CONDICIONS LABORALS

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: tots els matins i tardes de dilluns i dijous.
 • Contracte: indefinit, amb 3 mesos de període de prova.
 • Data d’incorporació prevista: febrer 2023.
Skip to content