Integrador/a social per comunitat terapèutica

Centre Català de Solidaritat CECAS

Fins el 12/03/2024


SALARI: 22.319€ bruts anuals.

DESCRIPCIÓ GENERAL

 • Atenció a les persones ateses en una Comunitat Terapèutica en horari nocturn, caps de setmana i festius.

FUNCIONS

 • Realitzar les tasques quotidianes necessàries pel bon funcionament del servei.
 • Reunions de coordinació amb el personal terapèutic per comunicar i traspassar la informació del seu torn.
 • Supervisar el descans nocturn en les habitacions.
 • Ajudar en cas de que alguna persona atesa necessiti atenció durant la nit.
 • Vetllar pel compliment dels horaris establerts en el centre i les tasques encomanades als usuaris.
 • Mantenir l’ordre la higiene dels diferent espais i instal·lacions.
 • Escoltar, acompanyar, conversar amb les persones ateses per mantenir la comunicació i facilitar la integració entre ells.
 • Garantir la confidencialitat de la informació relacionada amb l’entitat i sobretot la de les persones que s’atenen al Recurs.
 • Seguir les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES

 • Capacitat d’actuació en grup.
 • Capacitat de comunicació i fluïdesa verbal.
 • Capacitat per establir relacions interpersonals de manera positiva.
 • Capacitat d’escolta i seguiment de les persones ateses des de la relació d’ajuda.
 • Capacitat de discreció i respecte amb les persones ateses.
 • Coneixements bàsics de les patologies de les persones ateses vinculades a les addiccions.
 • Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Domini de les llengües catalana i castellana.
 • Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

* Orientació a les persones, en especial persones amb addiccions i/o en exclusió social: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.

* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de CECAS, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.

* Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.

* Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb professionals de fora de l’organització), exercint un liderat participatiu.

* Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, pro activitat, agilitat quan escaigui i seguretat.

* Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.

* Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.

* Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.

* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.

* Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

 • Formació imprescindible: Integració social i/o experiència en el camp social i addiccions.

CONDICIONS LABORALS

 • Imprescindible: carnet de conduir i vehicle propi.
 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Lloc: Carretera de l’Arrabassada, km.6 Sant Cugat del Vallès.
 • Horari: (seguint un quadrant anual)
 • Dilluns a Dijous Torn nit, de 20:45h a 08:00h.
 • Divendres a diumenge i festius torn nit de 20:45h a 08:15h.
 • Dissabte, diumenge i festius torn dia de 08:00h a 21:00h.
 • Contracte: indefinit, amb 2 mesos de període de prova.
 • Data d’incorporació prevista: immediata.

CANDIDATURA

 • Tramesa de CV fins el 12 de març 2024, a les 19h, a l’adreça electrònica: info@cecasfundacio.cat referència: Oferta Integrador/a Social – Can Puig.
Skip to content