Instal.lador/a de panells fotovoltaics

FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ

Fins el 12/06/2023


SALARI: No especificat.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del/de la Responsable de l’equip de Construcció, la Fundació Formació i Treball precisa incorporar un/una encarregat/da d’un equip de muntatge i instal·lació de panells fotovoltaics que desenvoluparà les següents Funcions:

 • Muntatge de plaques solars fotovoltaiques: posta en funcionament de la instal·lació, deteccions de possibles falles o averies i la seva reparació.
 • Coordinació i supervisió del servei de muntatge de panells fotovoltaics.
 • Organitzar el servei assignat, de manera consonant amb els documents existents de qualitat (Instruccions de Treball, Protocols i Registres).
 • Distribució de tasques del personal d’inserció.
 • Garantir el compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Supervisió de l’equip encarregat de portar a termes les tasques de gestió de personal, altes i baixes, etc.
 • Supervisió de la formació tècnica al personal d’inserció.
 • Coordinació amb l’equip d’acompanyament de la Fundació.
 • Supervisar el manteniment de la maquinària al seu càrrec.
 • Seguiment de les incidències i de les funcions de l’equip.
 • Implementar accions de millora del servei.
 • Desenvolupar qualsevol altra tasca que contribueixi al bon funcionament del servei, d’acord amb el seu nivell de responsabilitat.

 2.REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Grau Mitjà o Grau Superior de Formació Professional d’Electricitat i/o Certificat de Professionalitat en muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Experiència mínima: Experiència d’un any en el muntatge d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques a cobertes d’edificis.

Formació complementària a valorar:

 • PRL Bàsic – 20h
 • PRL Alta i Baixa Tensió – 6h
 • PRL Plataformes Elevadores – 6h
 • PRL Treballs en Alçada – 8h
 • Recurs Preventiu – 60h

Competències:

 • Iniciativa i flexibilitat
 • Lideratge
 • Persona resolutiva
 • Capacitat de planificació i organització
 • Orientació a resultats
 • Habilitats comunicatives

Altres: Carnet de conduir tipus B

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Indefinit

Jornada: 40/setmanals

Horari: Dilluns a Dijous de 08:00h a 16:30h i Divendres de 08:00h a 14:00h

Incorporació: Immediata

4.PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum  a: [lbollazzi@formacioitreball.org]

Abans del 12/06/2023 indicant com a referència [“Instal·lador/a Panells Fotovoltaics”]

Skip to content