Educador/a social per a programa habitatge Barcelona

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 30/03/2023


SALARI: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.

LLOC DE TREBALL: EDUCADOR/A SOCIAL PER A PROGRAMA HABITATGE BARCELONA

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a tècnic/a de suport a l’habitatge per incorporar-se a un Nou Servei d’Atenció i Seguiment Socio-educatiu amb tasques d’Inserció Sociolaboral i recerca d’alternativa residencial.

La intervenció social se centrarà en:

• Identificar factors de risc que provoquen pèrdues en l’estat de l’economia familiar.

• Identificar i desenvolupar habilitats i competències pel correcte ús de l’habitatge.

• Acompanyar els processos de transició a l’autonomia de les persones i famílies usuàries d’habitatges temporals.

• Garantir l’orientació de les persones i famílies en relació a possibilitats d’accés i alternatives en matèria d’habitatge.

• Garantir l’accés als recursos comunitaris.

• Executar una metodologia d’avaluació contínua.

QUINES TASQUES FARÀS?

• Tasques de seguiment i atenció social (tasca compartida amb direcció)

• Actuar com a co-referent del cas.

• Elaboració conjunta amb el referent derivador, del Pla de millora personal o familiar inicial.

• Tasques tècniques com la redacció d’informes tècnics.

• Observació de les habilitats parentals i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.

• Observació de les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana, i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.

• Valoració, diagnòstic i pronòstic pel seguiment conjunt amb l’equip del servei.

• Suport per a la presa de decisions.

• Coordinació amb altres serveis del territori, serveis socials, escoles, Centre d’Atenció Primària, Casals, CAP, recursos d’inserció laboral i formació, entre d’altres.

• Manteniment de la documentació actualitzada.

• Introducció i/o actualització de les dades personals i socials als aplicatius SIAS, Sense Sostre i altres que l’IMSS pugui determinar.

• Garantir els acompanyaments que calguin.

• Organitzar activitats socioeducatives (conjuntament amb la resta de l’equip) amb les diferents persones i famílies allotjades per tal de generar vincles afectius sans, potenciar la socialització entre elles, afavorir que s’auto-organitzin per gestionar els espais comuns que comparteixen (creant xarxes de relacions socials per tal de donar-se suport mutu.

• Realització d’activitats socioeducatives adreçades a les persones ateses.

• Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l’allotjament.

• Acompanyament presencial de les famílies, en especial d’aquelles que presenten més dificultats per origen, idioma i altres factors, en les gestions de la vida quotidiana.

• Suport al seguiment intensiu de les famílies amb especials necessitats o dificultats i amb aquelles que no fan un ús adequat de l’equipament.
• Vetllar per la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones usuàries i per l’organització de la vida quotidiana als allotjaments: alimentació, higiene, horaris, entre d’altres.

• Suport en la recerca de recursos de formació laboral per millorar la inserció laboral.

• Suport en la recerca activa d’habitatge per tal de facilitat la sortida del servei. Valorant la possibilitat d’habitatge compartit entre famílies usuàries que ho valorin voluntàriament com a alternativa.

• Suport en la recerca de feina per als membres de les famílies que puguin treballar. Vinculació en recursos amb itineraris d’inserció laboral.

• Seguiment de la família durant un any posterior a la sortida de l’equipament.

• Complementar la direcció del centre en tot allò que li delegui.

• Durant els caps de setmana i festius restarà de guàrdia localitzable a través de mòbil en cas d´urgència i de manera combinada amb el servei de direcció.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

• Formació reglada.

• Formació reglada en ciències socials: Educació Social o Treball Social.

• Es valorarà:

  • Coneixement i experiència en projectes d’inclusió social.
  • Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu.
  • Formació en enfocament de gènere.
  • Formació en gestió i resolució de conflictes.
  • Coneixements en polítiques i recursos d’Habitatge social – Metodologies comunitàries-PNL-participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.

CONDICIONS DE TREBALL:

• Jornada: Complerta. Horari de dilluns a divendres (matí o tarda). Disponibilitat horària segons necessitats del servei.

• Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.

• Lloc de Treball: Barcelona.

COMPETÈNCIES:

• Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.

• Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.

• Gestió de l’estrès i la frustració.

• Treball en equip, iniciativa i pro activitat.

• Negociació, comunicació i relació interpersonal.

• Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador! Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: EDUCADOR/A SOCIAL PER A PROGRAMA HABITATGE fins el 30/03/2023

Skip to content