Educador/a del servei Rumb a la feina a Salt

Casal dels infants

Fins el 19/04/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària en Educació Social, Psicologia, Pedagogia o altres estudis afins.

COMPETÈNCIES:

 • Habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
 • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Gestió emocional, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
 • Capacitat per a la gestió i organització d’itineraris d’acompanyament laboral.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb persones en risc social.
 • Experiència en el disseny i acompanyament d’itineraris individuals d’orientació i inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’accions formatives transversals i tècniques amb persones en desavantatge social.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials principalment els relacionat amb els serveis de la ciutat de Salt i de Girona.
 • Coneixement del treball per competències.
 • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
 • Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker.

FEINA:

 • Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació.
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un projecte professional propi.
 • Dissenyar i executar itineraris personals d’acompanyament a la Inserció, amb avaluació dels resultats.
 • Treballar la informació de l’entorn laboral i posar-la a l’abast dels participants a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura).
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora.
 • Programació, execució i avaluació d’espais grupals formals i no formals.
 • Dinamització d’accions formatives grupals tan de competències transversals com tècniques.
 • Coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres en horari de matins majoritàriament.

Skip to content