Coordinadora pilot projecte europeu LILA (especialitzada en atenció a víctimes de violències masclistes)

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

Fins el 31/12/2022


SALARI: Categoria - Comandament intermedi (segons Conveni Acció Social Catalunya)- aprox. 19.400 euros bruts anual, 14 pagues

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament és una ONG, designada com a servei públic pel govern destinat a protegir els drets de les persones, així com donar resposta als processos que generen situacions d’exclusió social. Actualment, l’acció social d’ABD és transversal, abordant situacions com la dependència física i cognitiva, la manca de recursos bàsics, la violència masclista, el maltractament infantil, l’atenció a la gent gran, la discriminació per raó de gènere, ètnia o origen, entre d’altres. ABD desenvolupa més de 115 programes nacionals i internacionals, assistint a més de 125.000 persones anualment. ABD compta amb un equip interdisciplinari de més de 1.600 professionals especialitzats en diferents àrees d’intervenció i 400 voluntaris, formats anualment a través de l’escola de voluntariat.

Des del Programa Internacional de l’entitat busquem incorporar un nou perfil com a Coordinadora del pilot del projecte europeu LILA, especialitzada en violència masclista (mínim tres anys d’experiència demostrable en l’àmbit de l’atenció a dones víctimes de violència masclista). La professional que s’incorpori serà la responsable de coordinar el pilot del projecte als SIE-Servei d’Intervenció Especialitzada Baix Llobregat i al SIE – Servei d’Intervenció Especialitzada Garraf. La professional es coordinarà directament amb la Directora del projecte i les Directores dels SIE, i rebrà suport de professionals dels departaments de comunicació, administració.

El projecte LILA té l’objectiu de dissenyar, implementar i avaluar un programa de suport integral i personalitzat dirigit a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills, en funció de les seves necessitats individuals i posant especial atenció a aquelles derivades de la crisi social i econòmica del covid-19. El projecte s’implementarà a quatre països de la UE: Espanya, Itàlia, Grècia i Bèlgica.

Objectius específics del LILA:

 • Contribuir a la detecció de les necessitats emergents de les supervivents i les professionals que hi treballen en el context de la Covid-19.
 • Implementar un pilot, basat en una intervenció psicosocial integral i personalitzada destinada a oferir un suport dirigit a les dones supervivents de violència masclista i als seus fills.
 • Proporcionar a les dones eines per augmentar la seva resiliència, fugir de les relacions abusives, (re)guanyar l’autonomia i prevenir noves relacions violentes.
 • Contribuir a la formació i a l’intercanvi de coneixements entre professionals que atenen a dones supervivents de VM i els seus fills/es.
 • Avaluar l’impacte de la intervenció pilot en el benestar, les competències i les habilitats de les dones.
 • Conscienciar la ciutadania dels diferents territoris sobre la problemàtica de les violències masclistes.
 • Fomentar i reforçar la cooperació entre diverses agències (als i entre territoris) per augmentar la capacitat de les parts interessades i dels i les professionals rellevants per donar suport als supervivents.

Posició a ocupar:

 • Coordinació del pilot del projecte LILA a la província de Barcelona.
 • Lloc de treball: Flexible (modalitat mixta amb presencialitat a Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú).
 • Horari laboral: Dilluns a divendres, generalment matins però amb possibilitat de treballar alguna tarda segons necessitats del projecte. 
 • Reporta directament a la Directora de Projecte i a la Coordinadora del Programa Internacional de l’entitat.
 • Incorporació: finals gener 2023

Funcions:
Gestió de projecte:

 • Coordinació del pilot a la província de Barcelona (implementació al SIE Baix Llobregat i al SIE Garraf).
 • Calendarització i coordinació de les activitats del pilot als SIE.
 • Cerca i gestió de recursos/professionals al territori per oferir formacions/serveis subcontractats.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública i/o privada.
 • Elaboració d’informes, gestió administrativa, memòries i aplicació de protocols.
 • Enviar informes de seguiment i fer reunions de coordinació amb les entitats/institucions derivants de les participants al programa.
 • Suport en l’execució d’esdeveniments de formació i comunicació/difusió del projecte europeu.

Intervenció social:

 • Diagnòstic de l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de les dones ateses.
 • Acompanyar a les dones en la presa de decisions i durant el seu procés de recuperació des de l’àmbit social.
 • Elaboració del pla de treball, conjuntament amb la dona, i fer-ne seguiment dels aspectes socials acordats.
 • Si s’escau, impartició de formacions en competències transversals.
 • Cohesió de grup: Enfortir els lligams entre les participants alhora que s’acompanya en els processos d’autonomia de les dones.
 • Dinamització comunitària: Treballar l’ampliació i l’enfortiment de la xarxa personal, així com les relacions positives amb la comunitat.

Condicions laborals: 

 • Tipus de jornada: 30h/setmana.
 • Salari segons Conveni Acció Social, Categoria – Comandament intermedi.
 • Vacances retribuïdes de 31 dies naturals.
 • 20 hores retribuïdes de permís per assumptes propis.
 • Formació continuada tant en habilitats tècniques com en habilitats toves.

Detalls de la presentació de la candidatura: 

 • Enviar CV i una carta de presentació a international@abd-ong.org
Skip to content