Consergeria a la Llar Mambré

Fundació Mambré

Fins el 09/01/2023


SALARI:

La Fundació Mambré necessita incorporar una persona per cobrir una baixa de consergeria a la Llar Mambré, allotjament residencial amb suport educatiu per a persones en vulnerabilitat social.

Funcions:

 • Controlar les claus de la Llar Mambré.
 • Revisar i reposar els materials de la Llar
 • Vigilar l’estat de la Llar Mambré i el funcionament de les seves instal·lacions i comunicar qualsevol anomalia.
 • Atendre les peticions de les persones residents i comunicar-les a la coordinació.
 • Atenció telefònica
 • Acompanyar de forma empàtica i conciliadora a la bona convivència a la Llar.
 • Garantir l’encesa i tancament dels llums i altres instal·lacions al seu càrrec que no disposin de mecanismes automàtics que les regulin.
 • Subministrar, d’acord amb les instruccions de la coordinació, el material necessaris per el funcionament de les instal·lacions.
 • Avisar de possibles incidències i urgències a la coordinació o al servei d’emergències 112.
 • Realitzar les tasques de manteniment que no requereixin de serveis tècnics especialitzats dins de treballs d’electricitat, lampisteria, pintura, climatització, fusteria, treballs d’obra, manyeria:
  − Canviar bombetes i distints components dels fluorescents.
  − Reparar endolls, interruptors i connexions.
  − Ajustar aixetes i desguassos.
  − Penjar quadres i taulers.
  − Pintar petites brutícies en mobles, portes i parets.
  − Canviar vàlvules i boies de sanitaris.
  − Desembossar les cisternes dels WC.
  − Col·locar rajoles que hagin caigut.
  − Reparar, ajustar i greixar panys, frontisses, baldons, passadors i elements similars.
  − Substituir vidres trencats.
 • Acompanyar i assistir a industrials externs que hagin de realitzar actuacions al recurs.
 • Atendre les urgències que puguin sorgir en el manteniment de les instal·lacions.
 • Fer el manteniment preventiu d’instal·lacions al seu càrrec.
 • Fer tasques de jardineria i neteja del pati.
 • Controlar, conservar i netejar el material al seu càrrec.
 • Excepcionalment, gestionar les entrades i sortides programades de nous residents quan no hi hagi el coordinador.
 • Realitzar algunes tasques de suport a la gestió administrativa de l’entitat que se li encomanin.
 • Altres tasques que se li encomanin

REQUISITS

 • Experiència mínima d’1 any en lloc de treball equivalent.
 • Formació: graduat escolar com a mínim. Es valorarà formació específica en aspectes relacionats amb el lloc de treball o certificat de professionalitat
 • Es valorarà experiència al tercer sector social i sensibilitat en habitatge social
 • Es valorarà domini de programari d’ofimàtica bàsica
 • Català (nivell C mínim) i castellà.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual

CONDICIONS

 • Contracte per suplència d’una baixa.
 • Lloc de treball: Barcelona, districte
 • Jornada: 20 hores setmanals. Horari: de dimecres a dissabte de 16 a 21h
 • Salari segons conveni d’acció social i segons vàlua.
Skip to content