Comptable àrea administració

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 25/09/2023


SALARI: 23.000 € / 26.000€ bruts anuals. Segons conveni d’acció social.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà al departament d’administració i finances i reportarà a la seva coordinadora. S’encarregarà del control i el registre comptable de la Fundació, i supervisarà les tasques de l’auxiliar comptable. Alhora haurà de coordinar-se amb els diferents professionals i entitats implicades, i recolzar amb la documentació requerida al seguiment economicofinancer de la fundació per part de la direcció. Busquem un professional responsable, organitzat i metòdic, amb capacitat analítica, atenció al detall i actitud proactiva.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Comptabilitat general: assentaments comptables de factures, revisió de comptes, importació de fitxers de nòmines, seguiment d’incidències, cobraments i pagaments.
 • Comptabilitat analítica: aplicar la comptabilitat analítica a les despeses i ingressos dels diferents projectes. Realitzar el seguiment periòdic dels diferents pressupostos.
 • Generació i elaboració i anàlisi de balanços periòdics.
 • Realitzar conciliacions bancàries, i supervisar i controlar la tresoreria.
 • Comptabilitzar els actius i les amortitzacions.
 • Elaborar i analitzar balanços comptables i financers a petició de la direcció.
 • Garantir el compliment de les obligacions fiscals i legals de la Fundació: Retencions i ingressos a compte, donacions, presentació de comptes anuals.
 • Col·laborar en l’elaboració del pressupostos anuals de la Fundació.
 • Seguiment periòdic de les desviacions del pressupost anual reportant a la direcció, i proposant mesures correctores.
 • Facilitar els estats comptables dels diferents projectes en curs, a petició del tècnics de subvencions.
 • Preparar la documentació i proporcionar assistència durant les auditories internes i externes.
 • Implementar les recomanacions d’auditoria per tal de millorar els processos interns.
 • Treball col·laboratiu I organització amb els altres membres del departament d’administració i finances.
 • Comunicació fluida amb els altres departaments per tal de garantir una gestió comptable i financera eficient.
 • Assessorament en la presa de decisions financeres per part de la direcció.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Grau en Administració i Finances, ADE o similar.
 • Habituat/a treballar amb softwares de gestió comptable, sent molt valorable l’experiència en SAGE 200 Cloud o similars.
 • Sòlid coneixement de la normativa comptable i fiscal.
 • Coneixements del Pla General Comptable. Molt valorable conèixer el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Coneixements avançats d’Excel.
 • Experiència en comptabilitat analítica vinculada a subvencions d’entitats no lucratives.
 • Experiència en col·laboració amb empreses d’auditoria externa i interna.
 • Tres anys d’experiència en posicions similars.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació
 • Capacitat de planificació, organització, polivalència, adaptació i resolució ràpida d’incidències.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Dedicació: Jornada 35 h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Octubre 2023.
 • Lloc de treball: Barcelona.

Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Comptable Fundació”

Skip to content