Auxiliar gestions immobiliàries Barcelona

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 13/03/2023


SALARI: 14.992,00 € bruts anuals.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Obrim convocatoria dins el programa SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA que executi com auxiliar de Gestions Immobiliàries que executarà les funcions relacionades amb gestions immobiliàries que li siguin assignades per la Responsable de Gestió Immobiliària.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Realitzar les tasques pròpies obertura i tancament de l’ oficina, coordinació i seguiment de bon estat office, zones comunes i la resta de dependències en relació  als serveis de neteja i  assegurar que es fa ús correcte dels espais.
 • Verificació d‘ adequació de les infraestructures i el bon estat de la conservació segons el protocols d’administració;  aigua, calefacció,  llum, ordinadors, telefonia fix i mòbil, alarmes, deixalles i vehicles. Gestió de les incidències  industrials i asseguradores i seguiment i reparacions.
 • Inventari de mobiliari i elements  de les oficines i gestió de préstec  del material ( portàtils , material  de neteja, material reparacions,  etc.)
 • Gestió de la reserva de les aules i espais de treball.
 • Realització de les compres de material  per l’activitat  de  l’entitat segons protocols d’administració
 • Gestió postal de la documentació de l’entitat., arxiu, recollida i enviaments de cartes, preparació i classificació  de documentació , entrega  per signatures  i enviaments a el departament d’administració.
 • Atenció als usuaris i informació de recepció.
 • Gestió documental i arxiu digital i  físic.
 • Gestió de la Caixa metàl·lica i ingressos als caixers.
 • Visites programades a habitatges per verificar  l’adequació per la captació  de l’entitat. Elaboració de documentació gràfica fotos i fitxa de dades.
 • Recollirà registre del calendari de disponibilitats dels equips de treball als i a les oficines.
 • Comunicar a la persona responsable les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de la tasca.
 • Lliurament , custodia i seguiment del material de treball ( agendes, telèfons, claus)
 • Control de les factures de subministraments del habitatges i introducció als programa de gestió i  registres  establert per Administració.
 • Gestió d’ altes i baixes de subministraments i seguiment del pagament.
 • Suport a la àrea de gestió immobiliària en la gestió incidències dels habitatges,  gestió d’assegurances, petites compres,  recerca de proveïdors.
 • Suport al la gestió del procés de seguretat dels habitatges;  gestió de portes de ferro i alarmes.

Altres tasques aux d’adminstració vinculats a l’activitat de l’entitat.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

DONA:

Dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:

Dones en situació de violència masclista.

L’acreditació es farà a través dels mitjans de prova qualificats que permet la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

L’article 33 de la Llei 05/2008 exposa dos supòsits per acreditar la situació de violència masclista:

 1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts en aquest capítol, constitueixen mitjans de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista:
 2. a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.
 3. b) L’ordre de protecció vigent.
 4. c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 5. En absència d’algun dels mitjans establerts per l’apartat 1, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:
 6. a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 7. b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.
 8. c) L’informe del Ministeri Fiscal.
 9. d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.
 10. e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat i/o a l’Institut Català de les Dones.

Dones monoparentals. L’acreditació s’ha de fer mitjançant el reconeixement oficial de la situació de família monoparental.

Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia, religió i altres). L’acreditació s’ha de fer mitjançant Informe de Serveis Socials de vulnerabilitat social o per altres aportacions documentals acreditades.

 • ​Estudis Mínims: Graduat en ESO.
 • Carnet de Conduir B1
 • ​Experiència: Mínima d’ 1 any realitzant tasques similars a les descrites.
 • ​Nivell Inicial d’Informàtica i Internet.

​Competències

 • ​Ordenada i metòdica.
 • ​Orientació al detall.
 • Habilitats relacionals.
 • Alta capacitat d’organització.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Completa 38,5h de dilluns a dijous  de 9- 18h i divendres de 9.00h a 15.00h.
 • Lloc de Treball: Barcelona.
Skip to content