Nova normativa sobre el teletreball: què cal tenir en compte?

 2020-10-13

El passat 13 d'octubre va entrar en vigor el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. A partir d'aquesta data les entitats amb persones contractades tindran un termini de 3 mesos per implementar els acords, adaptacions o modificacions de la jornada laboral del personal que desenvolupi aquesta modalitat de treball. En aquesta notícia expliquem les principals claus d'aquesta nova normativa. 

 

Aclarim conceptes: "treball a distància", "teletreball" i "treball presencial"

 • Treball a distància: és l'activitat laboral que la persona treballadora realitza des del seu domicili o des de qualsevol altre emplaçament, durant tota la seva jornada o part d'aquesta.
 • Teletreball: és aquell treball a distància que es desenvolupa a través de l'ús exclusiu de mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Treball presencial: és el treball que es realitza en el centre de treball o en el lloc que determini l'entitat.

 

Què cal tenir en compte d'aquesta nova normativa?

1. Que serà aplicable als treballadors i treballadores que prestin els seus serveis retribuïts per compte aliena i dintre de l'àmbit organitzatiu i directiu d'una altra persona o entitat.

 

2. Que la modalitat del treball a distància s'entendrà regulada per aquesta llei quan s'utilitzi un període de referència de 3 mesos i, almenys, un 30% de la jornada de treball.

 

3. Les persones que desenvolupin treball a distància tindran els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis en el centre de treball.

 

4. L'entitat podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de seguiment i control per verificar el compliment per la persona treballadora a distància dels seus drets i  obligacions laborals.

 

5. El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l'entitat ocupadora i requerirà acord per escrit per ambdues parts. Com a mínim, en aquest acord es farà constar la següent informació:

 • Inventari dels mitjans que exigeix el desenvolupament del treball a distància.
 • Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'entitat i moment i forma per a realitzar aquesta.
 • Horari de treball de la persona treballadora i dins d'ell, regles de disponibilitat.
 • Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància.
 • Centre de treball de l'entitat al qual queda adscrita la persona treballadora a distància i on, en el seu cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial.
 • Lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament del treball a distància.
 • Durada de terminis de preavís per a l'exercici de les situacions de reversibilitat.
 • Mitjans de control per part de l'entitat sobre l'activitat de la persona treballadora a distància.
 • Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el  desenvolupament normal del treball a distància.
 • Instruccions dictades per l'entitat en matèria de protecció de dades.
 • Instruccions dictades per l'entitat sobre seguretat de la informació.
 • Durada de l'acord de treball a distància.

 

Els 6 principals drets de la persona treballadora a distància

1. Tenir tots els mitjans necessaris per a desenvolupar l'activitat laboral a distància.

 

2. Les despeses relacionades amb els mitjans vinculats al treball a distància seran a càrrec de l'entitat.

 

3. Sempre que es respectin els temps de disponibilitat obligatòria i la normativa sobre temps de treball i descans, es podrà flexibilitzar l'horari establert.

 

4. El sistema de registre horari reflectirà fidelment el temps que la persona treballadora que realitza el treball a distància dedica a la seva activitat laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària.

 

5. Disposar del dret a la desconnexió digital fora de l'horari de treball.

 

6. Poder exercir els drets col·lectius en idèntiques condicions que la resta de persones treballadores del centre al qual estan adscrites.

 

Les 2 principals obligacions de la persona treballadora a distància

1. Complir amb les instruccions que hagi establert l'entitat en el marc de la protecció de dades.

 

2. Complir les condicions i instruccions d'ús i conservació establertes per l'entitat amb relació als equips informàtics.

Skip to content