El model 347: claus per la seva presentació

 2023-02-09

Què és el model 347?

No tots els models que es presenten a Hisenda es corresponen amb la declaració d’impostos. Entre les diferents obligacions fiscals que existeixen, ens trobem amb aquelles que es denominen formals, que fan referència a la presentació de models que recullen informació econòmica de l’activitat de les persones i entitats, però que no impliquen una obligació de pagar tributs.

Un cas d’aquestes obligacions formals és el model 347, un document que reflecteix les operacions (compres o vendes) amb terceres persones (clients o proveïdors) que ha tingut l’entitat durant l’exercici econòmic anterior.

Qui l’ha de presentar?

El model 347 l’hauran de presentar aquelles entitats que hagin:

 • Fet compres per valor superior als 3.005,06 euros a un mateix proveïdor. Ara bé, aquelles operacions que superin aquest import, però que ja s’hagin declarat en altres models no s’hauran d’incloure. Per exemple, lloguers o honoraris a autònoms que tenen els seus models corresponents. Les entitats de caràcter social que, segons el que estableix l’article 20.3 de la Llei 37/1992 de l’IVA, realitzen activitats econòmiques exemptes d’IVA (assistencials, educatives i culturals) no hauran d’incloure-les en aquest model. Tampoc hauran d’incorporar les despeses de subministraments ni les assegurances.
 • Obtingut ingressos d’un mateix client, per un import superior a 3.0005,06 euros, per activitats o serveis que no estiguin exempts d’IVA.
 • Percebut quotes d’un mateix soci o sòcia per un import superior a 3.005,06 euros.
 • Cobrat ajuts o subvencions d’ens públics o privats per un import superior a 3.005,06 euros.

  Com es declara?

  La informació de les operacions que s’inclouen en el model 347 se subministrarà desglossada per trimestres, separant les compres i les vendes, respectivament. 

  Pel que fa a l’import de les operacions, es declararà el total de les transaccions (la base imponible més la quota de l’IVA que s’hagi suportat o repercutit).

   Què cal tenir en compte?

   • La declaració de les subvencions. Cal incorporar aquells ajuts rebuts per les Administracions Públiques que s’hagin atorgat i cobrat. Si una subvenció atorgada supera l’import mínim establert, però no s’ha cobrat encara, no s’inclourà en la declaració.
   • Les principals claus dels conceptes que es declaren. La lletra A fa referència a les adquisicions de béns i serveis (compres) realitzades per l’entitat; i la lletra B, a les vendes de productes, prestacions de serveis i subvencions cobrades.

   Quan es declara?

   El termini de presentació d’aquest model tributari és entre l’1 i el 28 de febrer de 2023, i la seva tramitació s’efectuarà telemàticament amb el certificat digital de l’entitat a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.


   Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

   Skip to content