Justificació #SubvencionsBCN 2021: Aspectes clau a tenir en compte

 2022-02-11

Un cop acabat l’any 2021, arriba l’hora de fer la justificació de la subvenció de la Convocatòria General de l’Ajuntament de Barcelona. Donat que la majoria d’entitats sol·licitants estableixen en la sol·licitud que el període de finalització del seu projecte és el 31 de desembre, i que el termini per a justificar és de dos mesos a partir de la data de finalització del projecte, la majoria d’entitats tenen fins al 28 de febrer per a fer aquesta justificació.

Aspectes que cal tenir en compte:

1. Quin formulari de memòria econòmica s’ha d’utilitzar?

Hi ha dues possibilitats pel que fa al formulari que cal emplenar:

  • La memòria econòmica: l’hauran de complimentar aquelles entitats que no duguin a terme activitat econòmica.
  • La memòria econòmica amb IVA deduït: l’hauran d’emprar les entitats que sí duen a terme activitat econòmica i que, per tant, presenten a Hisenda les declaracions trimestrals d’IVA. Cal tenir en compte que, tal com s’estableixen a les bases de la convocatòria, els impostos recuperables no són despeses subvencionables i, per això, en aquest formulari caldrà desglossar les factures entre base imposable i IVA.

2. Quines dades s’han d’introduir en la memòria econòmica?

En la memòria econòmica s’introdueixen les despeses totals del projecte amb independència de si han estat o no finançades per la subvenció. Per exemple, si un projecte té un cost total de 20.000 € i ha rebut un ajut de 6.000 €, l’entitat haurà de fer constar en la memòria econòmica les despeses totals per un valor de 20.000 €.

Una altra cosa és la documentació complementària a aportar. En aquest sentit, una vegada emplenada la memòria econòmica, sí que s’hauran de presentar un conjunt de factures i el seu comprovant de pagament per un valor corresponent a la quantia subvencionada (en l’exemple que hem posat, s’haurien de presentar factures, i els seus comprovants de pagament, per un import de 6.000 €). També caldrà adjuntar la Declaració Responsable de Factures.

3. Les retencions d’IRPF i les quotes de la seguretat social del personal contractat són subvencionables?

Sí. Tots aquells costos associats al personal contractat per al desenvolupament del projecte, així com la contractació de professionals autònoms, es consideren despeses subvencionables. Per tant, les retencions que les entitats apliquen quan fan el pagament de les factures o les nòmines, i els costos de seguretat social que assumeixen, es poden incloure com a cost en la memòria econòmica.

És per això, que a l’hora d’acreditar que la subvenció s’ha gastat correctament, l’Ajuntament podria requerir la presentació del model 190 (resum anual de retencions) o els TC (document de quotes de la seguretat social).

4. Es poden incloure en la justificació les despeses fixes i les amortitzacions?

Sí, sempre que hi hagi un criteri raonable d’aplicació al projecte subvencionat. Aquesta convocatòria de subvencions està adreçada a finançar projectes i activitats, no costos d’estructura o béns d’inversió de les entitats. És per això que si es fa un càlcul raonat d’aquestes despeses que es pugui associar al projecte, es podrà imputar una part en la memòria econòmica.

Per exemple, no es pot imputar tota la despesa anual de lloguer de la seu social, però si es fa un càlcul de les hores durant les quals la seu ha acollit  activitats vinculades a l’activitat subvencionable, sí que es podria imputar aquesta part.

Un altre exemple són les amortitzacions. La compra d’un ordinador no seria una despesa subvencionable. No obstant la seva amortització per l’ús que s’ha fet en el projecte sí. Trobar l’exactitud de com imputar aquests costos és difícil, però hi ha alguns mecanismes que us poden ajudar. Per exemple, la taula que facilita l’article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats.

Per exemple, un ordinador que ens costa 1.000 € i fiscalment el podem amortitzar en 4 anys. Això vol dir que cada any podem amortitzar 250 € en la comptabilitat. Doncs d’aquests 250 € podríem imputar a la subvenció un percentatge en funció de l’ús de l’ordinador amb el projecte (per exemple, un 10% o 15%).

 

En què us podem ajudar des de TJ?

Per a les justificacions també som el vostre punt d’informació i consultes. Només cal que:

  • Consulteu l’apartat de Justificació 2021 del nostre especial web sobre les Subvencions de l’Ajuntament. Hi trobareu un “pas a pas”, recursos informatius i preguntes més freqüents.  
  • Ens truqueu al 932 564 118, o
  • Ens feu arribar un correu electrònic (indicant a l’assumpte “Justificació 2022“).
Skip to content