Febrer és el mes clau per decidir com fer el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats

 2024-02-14

El mes de febrer és quan Hisenda permet efectuar la tria de la modalitat del pagament fraccionat. Aquesta elecció es tramita amb la declaració censal (model 036) i a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Un pagament fraccionat consisteix a satisfer un import a l’Administració tributària en concepte de bestreta d’un impost. Segons la normativa de cada tribut, aquests pagaments a compte es poden fer a través de les següents vies:

 • Pagaments fraccionats => Són bestretes que fa una persona o entitat contribuent d’un impost (per exemple, IRPF o Impost sobre Societats) durant l’exercici econòmic. Per tant, a l’hora de fer la declaració del tribut, es deduiran aquestes bestretes ja efectuades de la quantitat que surti a pagar. És per això que quan les bestretes dels pagaments fraccionats superen la quantitat total del que el contribuent ha de pagar per l’impost anual, diem allò de “em surt a tornar”.
 • Retencions => Com els pagaments fraccionats, també són bestretes vinculades a un impost, però en aquests casos qui gestiona el pagament és l’entitat que fa el pagament a la persona o entitat que posteriorment tributarà per aquest ingrés rebut. El cas més habitual és quan les entitats retenen en les nòmines un percentatge del sou dels seus treballadors.
 • Ingressos a compte => Funcionen de la mateixa manera que les retencions, amb la particularitat que s’apliquen sobre les retribucions en espècie i no dineràries. Seria el cas que una entitat facilités, com a part del sou, dietes o el cotxe de l’entitat per a desplaçar-se en l’àmbit privat i aliè a l’activitat de l’associació.

Qui ha de fer l’ingrés? Com hem vist abans, en l’àmbit de la gestió tributària de l’IS, la part responsable d’efectuar el pagament fraccionat és la mateixa associació o fundació subjecta a la tributació de l’impost. En concret, ho ha de fer en els mesos d’abril, octubre i desembre.

Dit això, és interessant saber que la normativa de l’IS -la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats- regula, en l’article 40, la possibilitat de determinar el pagament fraccionat de dues maneres:

Modalitat article 40.2 “modalitat general” => s’utilitzarà la quota íntegra de l’últim any de declaració de l’impost de societats i, d’aquesta quantitat, es restaran les deduccions, les bonificacions i les retencions i ingressos a compte a les que tingui dret l’entitat. I en aquest import resultant, s’aplicarà un 18% per conèixer la quantitat del pagament fraccionat que l’entitat haurà d’ingressar a Hisenda.

Exemple de càlcul dels pagaments fraccionats en l’any 2024, tenint en compte que:

 • La quota de l’exercici a ingressar/tornar (casella 599 del model 200 de l’Impost sobre Societats de l’any 2022 presentat el juliol de 2023) és de 5.000 €.
 • La quota de l’exercici a ingressar/tornar (casella 599 del model 200 de l’Impost sobre Societats de l’any 2023 que es presentarà el juliol de 2024) és de 8.000 €.

La quantitat de cada un dels tres pagaments fraccionats del 2024 serà:

 • 1r pagament (abril 2024) => 5.000 € * 18% = 900 €.
 • 2n pagament (octubre 2024) => 8.000 € * 18% = 1.440 €.
 • 3r pagament (desembre 2024) => 8.000 € * 18% = 1.440 €.

Modalitat article 40.3 “modalitat especial”=> s’utilitzarà la base imposable de l’IS si es declara en el moment de fer el pagament fraccionat. Per tant, aquesta base inclourà:

 • En el pagament de la 1a quota (abril) els tres primers mesos de l’any.
 • En el pagament de la 2a quota (octubre) els nou primers mesos de l’any.
 • En el pagament de la 3a quota (desembre) els 11 primers mesos de l’any.

I a la base imposable de cada període, se li aplicarà el tipus de gravamen següent:

 •  Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública => 10% x 5/7 = 7%.
 •  Associacions d’interès particular => 23% x 5/7 = 17%.

Per tant, els pagaments fraccionats en 2024 serien:

 • 1r pagament (abril 2024) => Base imposable tres primers mesos: 1500 €.
  Pagament fraccionat => 1.500 € x 17% o 7%.
 • 2n pagament (octubre 2024) => Base imposable sis primers mesos: 3000 €.
  500 € x 17% o 7%.
 • 3r pagament (desembre 2024) => Base imposable sis primers mesos: 5.500 €.
  5.500 € x 17% o 7%.

El principal factor d’elecció és vetllar per l’optimització de la tresoreria de la vostra entitat. És per això que si heu tingut un resultat positiu en l’exercici anterior i preveieu que serà més gran l’any en curs, us recomanem optar per la modalitat general de l’article 40.2, ja que el pagament fraccionat estarà relacionat amb el benefici de l’any anterior.

En canvi, si vau tenir un resultat positiu en l’exercici anterior i preveieu una reducció del resultat d’enguany, serà convenient optar per la modalitat especial de l’article 40.3, pel fet que la quantitat del pagament fraccionat serà menor i s’adaptarà al descens del volum econòmic de l’entitat per a l’exercici present.

Cap problema. Només cal que ens truqueu (93 256 41 18) o ens envieu la vostra consulta a través d’aquest formulari (indicant com a temàtica “Fiscalitat i gestió econòmica”) i el nostre equip d’assessorament us en donarà resposta.

I si voleu ampliar informació sobre l’Impost de Societats, podeu consultar l’Útil Pràctic 23 “Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives” de Torre Jussana.


Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

Skip to content