Entra en vigor la Llei de Transparència: Què han de tenir en compte les associacions?

 2015-07-01

El dia 1 de juliol d'aquest 2015 ha entrat en vigor la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que afecta a les organitzacions no lucratives que reben finançament públic (entitats que prestin serveis públics, que rebin subvencions o ajudes públiques i que siguin adjudicatàries de contractes amb l’Administració pública) amb els següents requisits:

a) Que percebin durant el període d’un any més de 100.000 € en subvencions o ajudes públiques.

b) Que, com a mínim, un 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d’ajudes o subvencions públiques, sempre que aquesta quantitat sigui superior als 5.000 €.

Un dels objectius de la llei és permetre que la ciutadania tingui més mecanismes de coneixement i control del destí dels diners públics. Més enllà de la normativa, la transparència és sempre un actiu important per a les associacions ja que és un element generador de confiança, legitimitat i coherència a les organitzacions, entre d'altres beneficis.

La normativa preveu un règim sancionador per a les organitzacions que l'incompleixin. Depenent del grau d'incompliment, les sancions poden ser amonestacions, multes de 600 € a 12.000 €, inhabilitació per rebre ajuts públics entre 1 a 5 anys o una suspensió per contractar amb l’administració pública de fins a 6 mesos.

Les pàgines web: una eina per a la transparència

La llei fa necessària l'actualització de moltes de les eines relacionades amb la gestió i la comunicació associativa. En aquest sentit, la pàgina web de les entitats esdevindrà l’eina clau per publicar i difondre tota aquesta informació, amb l’objectiu de potenciar-ne l’accessibilitat universal.

En el cas de ser entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament finalitats d’interès social o cultural, amb un pressupost inferior a 50.000€, es podran utilitzar els mitjans electrònics posats a disposició per l’administració pública de la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes. Des del Departament de Justícia de la Generalitat s’està treballant per a facilitar les eines necessàries a les entitats i es facilitaran les orientacions per tal que la informació sigui publicada de manera clara i entenedora.

Amb aquesta normativa, la informació que caldrà tenir publicada publicar és:

  • Finalitat i estructura organitzativa, amb el perfil i trajectòria de les persones responsables.
  • Informació econòmica, pressupostària i estadística. Tots els contractes obtinguts amb les administracions públiques.
  • Relació de convenis amb administracions públiques.
  • Subvencions i ajuts públics obtinguts.
  • Els pressupostos, amb la descripció de les principals partides pressupostàries i la informació actualitzada i comprensible.
  • Els comptes anuals i els informes d'auditoria de comptes.
  • Les retribucions percebudes anualment pels càrrecs i màxims responsables de les entitats, així com les indemnitzacions percebudes.

En què us podem ajudar des de TJ?

  • Si teniu dubtes sobre la llei de transparència, contacteu amb TJ (932 564 118, tjussana@bcn.cat)
     
Ves al contingut