Entra en vigor la llei de transparència: Què cal saber?

 2015-01-13

El dimecres 10 de desembre ha entrat en vigor la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, orientada principalment a l'administració pública però que també implica al teixit associatiu. A quines associacions afectarà, de quina manera i com caldrà implementar-la? Us ho expliquem!

Tot i que encara no s'ha publicat el reglament per tal de fer-la efectiva, hem de tenir present que la Llei de Transparència afectarà a aquelles entitats sense ànim de lucre que:

  • a) Percebin durant el període d'un any més de 100.000 euros en ajudes o subvencions públiques.
  • b) Com a mínim, un 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d'ajudes o subvencions públiques, a partir de 5.000 euros€.

En aquests casos, la nova normativa obliga a ser més transparents i a publicar la següent informació:

  • Finalitat i estructura organitzativa, amb el perfil i trajectòria de les persones responsables.
  • Informació econòmica, pressupostària i estadística. Tots els contractes obtinguts amb les administracions públiques.
  • Relació de convenis amb administracions públiques.
  • Subvencions i ajuts públics obtinguts.
  • Els pressupostos, amb la descripció de les principals partides pressupostàries i la informació actualitzada i comprensible.
  • Els comptes anuals i els informes d'auditoria de comptes.
  • Les retribucions percebudes anualment pels càrrecs i màxims responsables de les entitats, així com les indemnitzacions percebudes.

La pàgina web de la nostra entitat esdevindrà l'eina clau per publicar i difondre tota aquesta informació, amb l'objectiu de potenciar-ne l'accessibilitat universal. En el cas de ser entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament finalitats d'interès social o cultural, amb un pressupost inferior a 50.000€, es podran utilitzar els mitjans electrònics posats a disposició per l'administració pública de la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes.

A Catalunya ja s'ha elaborat un document de treball, amb caràcter de proposició de llei, per tal d'implementar la llei de transparència catalana. Es preveu que aquesta llei tingui per finalitat establir un sistema de relació entre la ciutadania i l'administració pública, fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la gestió administrativa i la garantia d'una gestió responsable.

Enllaços d'interès

En què us podem ajudar des de TJ?
La propera oferta formativa d'hivern de Torre Jussana (gener-març 2015) inclourà un taller formatiu sobre l'aplicació de la llei de transparència a les nostres associacions. Properament es publicaran tots els cursos i se'n podrà tramitar la inscripció.

Ves al contingut