Entitats, teniu al dia el certificat digital?

 2021-11-05

Recordeu que si heu efectuat un canvi de representant legal de l’entitat o teniu el certificat digital caducat, és molt recomanable tramitar-ne el més aviat possible la seva obtenció.

Si és el vostre cas, és especialment important fer-ho aviat per que s'acosta el períóde de presentació de sol·licituds per a les subvencions 2022 de l'Ajuntament de Barcelona que, ja des de fa uns anys, només es tramiten a través del certificat digital. 

El certificat digital permet realitzar tota mena de tràmits de manera telemàtica, la major part dels quals amb les administracions públiques. En el cas de les entitats no lucratives, els més habituals són:

 

 

  • Gestió de sol·licituds i justificacions de subvencions.
  • Tràmits al Registre d'Associacions o al Protectorat de Fundacions.
  • Sol·licitud de permisos d’utilització de la via pública per actes i activitats.
  • Gestió i liquidació dels tributs locals.
  • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l'Agència Tributària i consulta del seu estat de tramitació.
  • Recollida, consulta i gestió de les notificacions i requeriments que emeti l’Agència Tributària a l’entitat.
  • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (estar al corrent d'obligacions, situació censal…)
  • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.
  • Signatura i tramesa de factures electròniques.

 

Quin certificat necessita la nostra entitat?

Hi ha diverses entitats certificadores autoritzades que poden emetre els certificats digitals de representant de persona jurídica, la més habitual i econòmica és CERES, que és un organisme públic vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

L'Agència Catalana de Certificació (IDcat) també emet certificats digitals, però només a persones físiques.

 

Quins passos hem de fer per obtenir-lo?

Consulteu l'especial de la web de TJ sobre com obtenir el certificat digital i, en cas de dubtes, podeu trucar-nos o escriure'ns (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat)

Skip to content