El Model 347: Quines entitats l’han de tramitar i com fer-ho?

 2015-02-10

Amb la reforma fiscal, les associacions que van cobrar subvencions de qualsevol administració pública durant l'any 2014 per un valor superior als 3005,6 euros o aquelles que van realitzar operacions a tercers que superessin els 3005,6 euros, caldrà que presentin el Model 347 (Declaració Anual d'Operacions amb Tercers). El termini per presentar aquest model acaba el 28 de febrer i cal fer-ho per via telemàtica.

La reforma fiscal aprovada al 2013 i aplicada en l'exercici econòmic del 2014, introduïa canvis en quines són les obligacions per fer aquesta declaració. Amb aquests canvis, les associacions no exemptes d'IVA i les associacions exemptes d'IVA (entitats reconegudes de caràcter social que estableix la Llei de l'IVA, article 20.3) o aquelles que no facturaven (novetat del 2014) estan obligades a presentar el Model 347 per operacions a tercers que superin els 3005,6 euros o bé, si han cobrat subvencions de qualsevol administració pública per un import superior a 3.005,06 euros.

Què cal declarar i què no cal declarar?

Us resumim les operacions que cal declarar:

 • Entitats no reconegudes de caràcter social:
  • Ingressos i despeses anuals, superiors a 3005,06 euros, que s'hagin tingut amb un mateix proveïdor, clients o persones usuàries.
  • Subvencions d'administracions públiques cobrades durant l'any 2014 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.
 • Entitats amb reconeixement de caràcter social:
  • Compres anuals de més de 3005,06 euros amb un mateix proveïdor, amb les excepcions de subministraments (aigua, electricitat i combustible) i les assegurances.
  • Ingressos no subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros (donacions, subvencions, etc..).
  • Ingressos subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros.
  • Subvencions d'administracions públiques cobrades durant l'any 2014 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.

*ATENCIÓ: si s'han rebut diferents subvencions d'una mateixa administració (és a dir, el NIF de l'administració pagadora és el mateix) i aquestes sumen més de 3.005,06 euros sí que caldrà declarar-les. Un exemple: Si una associació ha cobrat subvencions de diferents departaments o àrees d'una mateixa administració per projectes diferents i la suma de totes elles és superior a 3.005,06 euros, serà necessari declarar-les.

Quines són les operacions que no cal declarar:

 • Entitats no reconegudes de caràcter social:
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d'altres retencions o impostos que s'hagin declarat en d'altres models.
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l'any 2014 amb un import inferior a 3.005,06 euros.
 • Entitats amb reconeixement de caràcter social:
  • Els ingressos de les operacions exemptes d'IVA.
  • Les despeses de subministraments com l'aigua, l'electricitat, el combustible i les assegurances, encara que superin els 3005,06 euros.
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d'altres retencions o impostos que s'hagin declarat en d'altres models.
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l'any 2014 amb import inferior a 3.005,06 euros.

Com cal presentar el model?

El model cal presentar-lo telemàticament. Per tal de confeccionar-lo, cal anar a la seu electrònica de l'Agència Tributària i dirigir-se a l'apartat de "declaracions informatives". Un cop allà només cal descarregar el programa d'ajuda i prevalidació i iniciar la sessió.

Un cop el model estigui confeccionat arriba el moment de la tramitació:

 • Les entitats que disposin del certificat digital podran tramitar directament el model. (Per a més informació sobre com obtenir el certificat digital de l'entitat, consulteu aquesta notícia de la web de Torre Jussana "El certificat digital: Per què és necessari i com obtenir-lo").
 • Les entitats que no disposin del certificat digital hauran de demanar la tramitació del model a alguna gestoria que disposi d'un certificat autoritzat per fer presentacions de models d'hisenda per compte de tercers.

En què us pot ajudar TJ?

 • Oferim un servei d'assessorament en l'àmbit econòmic i fiscal. Per a fer-ne ús, concerteu dia i hora (932 564 118, tjussana@bcn.cat).
 • Si teniu alguna pregunta concreta sobre aquesta qüestió ens la podeu fer arribar a través del nostre correu: tjussana@bcn.cat.
Ves al contingut