El 2024 començarà amb novetats en el règim fiscal del mecenatge de les entitats sense ànim de lucre

 2023-12-21

Publicat en el BOE el Reial Decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Pel que fa a les entitats no lucratives, aquest RDL dedica el Llibre Quart a les modificacions que s’inclouran en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i que entraran en vigor l’1 de gener del 2024.

En aquesta notícia, fem un recull de les principals novetats que afectaran a les associacions d’utilitat pública i a les fundacions:

Donacions deduïbles

La nova norma introdueix que es generarà deduccions fiscals en favor del donant la cessió d’ús d’un bé moble o immoble a associacions declarades d’utilitat pública i fundacions quan aquesta es realitzi per un temps determinat i sense contraprestació econòmica.

També generaran deduccions fiscals els donatius o aportacions que faci un donant quan aquest pugui percebre béns o serveis entregats o prestats per l’entitat beneficiària de la donació. Ara bé, aquesta prestació per part de l’entitat haurà de tenir caràcter simbòlic, ja que no podrà tenir un valor superior al 15% del valor del donatiu i, en cap cas, podrà superar l’import de 25.000 €.

Cal tenir en compte que en aquest darrer cas, la base de la deducció en favor del donant serà l’import de les despeses suportades per aquest amb relació als béns durant el període de cessió, sempre que tinguin la consideració de despeses fiscalment deduïbles per haver-se cedit amb contraprestació econòmica. A més, aquestes despeses hauran de ser diferents tributs i interessos de capitals que hagin servit per a finançar el bé i degudament comptabilitzats quan la persona cedent estigui obligada a confeccionar una comptabilitat.

Deduccions en IRPF

Els contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir de la quota íntegra els següents imports:

Base de la deducció (Imports fins a:)% de la deducció
250 €80%
Resta base de la deducció40%

Si en els dos anys anteriors, el donant hagués realitzat aportacions en favor d’una mateixa entitat i la quantitat fos igual o superior en cada un d’aquests exercicis immediats anteriors, el percentatge que excedeixi de 250 € serà del 45%.

Deduccions en Impost sobre Societats (IS)

Els contribuents per l’Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra el 40% de la base de la deducció.

Si en els dos anys anteriors, el donant hagués realitzat aportacions en favor d’una mateixa entitat i la quantitat fos igual o superior en cada un d’aquests exercicis immediats anteriors, el percentatge augmentarà fins al 50%.

Encara teniu dubtes? A través del nostre servei d’assessorament us donarem el suport que necessiteu.


Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

Skip to content