Durant l’estat d’alarma les entitats podreu reunir els òrgans de govern i adoptar acords per videoconferència

 2020-04-02

Realitzar reunions dels òrgans de govern i que aquests puguin adoptar acords és primordial per a qualsevol associació. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha decidit permetre que durant la vigencia de l’estat d’alarma els òrgans de les entitats puguin reunir-se i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, encara que els estatuts no ho prevegin.

Aquesta permís es regula en el marc del Decret llei 10/2020, de 27 de març pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID19.  

Així mateix, també es poden adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin i sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho demanin almenys dos membres.

D’altra banda, els terminis per a la celebració de reunions han quedat suspesos i les reunions convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma poden ser objecte d’ajornament o de modificació pel que fa al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat.

A l’hora, la normativa permet ampliar els terminis legals per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles legalment.

Dit això, tingueu en compte que la decisió de reunir-se i d’adoptar acords durant la suspensió de terminis dependrà de cada entitat, de les seves necessitats i de les seves característiques i membres. És imprescindible que les persones assistents a aquestes reunions telemàtiques, juntes directives o assemblees generals (ordinàries o extraordinàries), comptin amb els mitjans necessaris per garantir la seva identitat i l’autenticitat dels seus vots per a les adopcions d’acords, així com la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

 

 

 

 

 

Skip to content