Canvis a les bases de les subvencions de l’Ajuntament de BCN: Quins són i fins quan es poden fer al·legacions?

 2015-10-29

El passat dimarts 27 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’aprovació inicial de les bases reguladores per a atorgar subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de Districte i de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes bases són el marc general que regirà les convocatòries anuals per als propers anys. Les novetats més importants que s’hi han incorporat són:

  • Les finalitats que hauran de tenir les activitats o projectes presentats per tal de ser subvencionats (Punt 2).
  • Els àmbits temàtics que, generalment, s’inclouran en les convocatòries (Punt 7) i les comissions o òrgans col·legiats  que valoraran els projectes presentats (Punt 15).
  • La puntuació dels criteris generals (Punt 10).
  • En el punt 16 referent a les obligacions de les persones beneficiàries, s’indica que cal donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com declarar no haver estat mai objecte de sancions ni de sentències per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.

En cadascuna de les convocatòries d’aquestes subvencions es concretaran els programes específics en els quals es podran presentar les sol·licituds, els criteris de puntuació dels mateixos, les incompatibilitats entre modalitats pel que fa a la presentació d’un projecte a diversos programes, els imports màxims que es podran sol·licitar per a cada àmbit temàtic, el model de documents que caldrà presentar i el termini, el lloc i la forma de presentació de la sol·licitud.

 

Obert el termini d’al·legacions a les noves bases reguladores

El dimecres 28 d’octubre, l’endemà de la publicació de l’aprovació inicial de les noves bases reguladores, s’ha obert un termini de 20 dies hàbils (es tancarà el proper 19 de novembre) durant el qual les bases estaran sotmeses a informació pública.

Qualsevol persona, entitat o grup polític pot presentar-hi al·legacions. L’administració les valorarà i donarà resposta personalitzada a cadascuna d’elles. Un cop analitzades les al·legacions, es tancarà el procés i, només en el cas que hi hagi hagut modificacions, es realitzarà la publicació definitiva de les noves bases en el al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Per formular les al·legacions que es considerin oportunes, les bases es poden examinar de dilluns a divendres de 9 h a 14:30 h a la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Miquel, 4 4a planta) fins el proper 19 de novembre.

 

En què us pot ajudar Torre Jussana?

Conscients de la importància de les subvencions per a moltes entitats de la ciutat, tan bon punt es publiqui la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona des de Torre Jussana oferirem els nostres canals d’informació per tal que ens pugueu consultar dubtes sobre els processos de sol·licitud, redacció dels projectes, avaluació i de justificació.

Un cop oberta la convocatòria també programarem sessions informatives i generarem eines i documents de preguntes freqüents per aclarir les qüestions que generin més dubtes.

Recomanem a totes les entitats què comenceu a decidir, pensar i redactar els projectes i les activitats que presentareu en la convocatòria per al 2016. Amb aquesta feina avançada us serà molt més fàcil, àgil i ràpid omplir el diversos models de la sol·licitud, un cop s’iniciï el període de presentació. Des de Torre Jussana recordem que tenim les inscripcions obertes per al curs "Disseny i avaluació de projectes associatius". Us recomanem la inscripció per tenir clars tots els elements necessaris per a la redacció d'un bon projecte. 

 

Enllaços d’Interès

Skip to content