Ajornament dels deutes tributaris fins a 6 mesos: què cal saber?

 2021-04-01

El passat 13 de març va entrar en vigor el Reial Decret 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID 19.

D'acord amb la disposició addicional tercera d'aquest decret, les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar a Hisenda un ajornament de les declaracions fiscals del primer trimestre de l'any 2021 fins a un termini de sis mesos. A més, cal tenir en compte que els quatre primers mesos quedaran exempts d'interessos.

 

Quins deutes tributaris poden ser ajornables?

Es podran ajornar els pagaments tributaris corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés comprés entre l'1 i el 30 d'abril, ambdós inclosos.

Per tant, es podrà sol·licitar l'ajornament dels següents impostos:

  • Retencions i ingressos a compte (models 111, 115, 123, 216)
  • IVA (model 303)
  • Pagaments fraccionats a compte de l'IRPF (model 130)
  • Pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats (models 202 i 222)

 

Quan s'ha de presentar la sol·licitud d'ajornament?

La sol·licitud d’ajornament s’haurà de presentar com a data límit el dia 30 d’abril del 2021.

Consulteu com fer aquesta sol·licitud

En el cas dels deutes vinculats a declaracions, liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini, només s’entendrà que la sol·licitud d’ajornament es presenta en període voluntari quan la sol·licitud es presenti amb l’autoliquidació extemporània.

 

Quines condicions s'han de complir per sol·licitar l'ajornament?

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament dels deutes tributaris que l'entitat sol·licitant no hagi tingut un volum d'operacions en l'any 2020 superior a 6.010.121,04 €.

A més, per poder sol·licitar aquest ajornament sense que Hisenda demani garantia, els deutes tributaris no podran superar la xifra de 30.000 euros.

Skip to content