Actius de l’Acord: una certificació per a entitats que promouen el compromís social ciutadà

 2019-02-28

En el marc de la Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha impulsat el Programa “Actius de l’Acord”, un distintiu per visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles entitats, organitzacions o projectes, que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà.

Aquest segell permet donar visibilitat i difusió a les bones pràctiques impulsades per les entitats socials així com reconèixer la tasca realitzada per promoure una ciutadania més compromesa.

Poden sol·licitar aquest segell acreditatiu les organitzacions o projectes adherits a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que promoguin el compromís social de la ciutadania, a través de les següents accions:

– Voluntariat en organitzacions, en programes o projectes d’una entitat o associació: Persones que exerceixen de voluntàries en projectes, desenvolupant tasques d’atenció directa, de suport logístic o administratiu o formant part dels òrgans de govern d’una entitat del tercer sector social.

– Bon veïnatge o de caràcter cívic: Conjunt d’accions i iniciatives ciutadanes, individuals o col·lectives, que contribueixen a millorar la convivència, el civisme o la cohesió social d’un territori.

– Persones cuidadores, grups d’ajuda mútua, autoajuda o suport: Persones que tenen cura d’altres persones i grups d’atenció col·lectiva, suport o acompanyament a persones o col·lectius per promoure la resolució d’una necessitat comuna.

– Moviments socials, iniciatives o serveis de caràcter social: Programes, iniciatives o serveis socials municipals que disposen de la participació i la implicació de persones que hi col·laboren de forma altruista i desinteressada.

– Projectes o xarxes comunitàries: Iniciatives o dinàmiques ciutadanes sorgides en un àmbit territorial concret i basades en la solidaritat i la confiança que contribueixen a generar vincles ciutadans i relacions socials de proximitat. En serien exemples els bancs del temps, els bancs solidaris, les comunitats autofinançades, les xarxes d’inter-canvi solidari o comunitats o xarxes socials de persones que desen-volupen accions solidàries.

Per poder sol·licitar el distintiu "Actius de l'Acord" cal:

  • Ser entitat membre de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
  • Tenir més d'un any d'experiència en projectes que promoguin la ciutadania activa i compromesa.
  • Fer arribar la descripció de les activitats en la que consti descrita la incidència ciutadana de la seva activitat.
  • Fer arribar les dades resum dels projectes que es sol·liciten al formulari.

El distintiu es pot sol·licitar fins el 29 de març. Consulteu com fer-ho en el següent manual de sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar:

  • Bases dels Actius de l’Acord.
Skip to content