PREGUNTES FREQÜENTS

En aquesta pàgina recopilem les respostes a les preguntes més freqüents sobre la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona:

GENERIQUES_botoFAQ2
SOLLI_botoFAQ
RESOL_boto-faqs
REFORM_botoFAQ
MODIF_botoFAQ
JUSTIF_botoFAQ
GENÈRIQUES DEL PROCÉS
 • Es mantenen els mateixos 26 àmbits de l’any passat i apareixen 3 programes nous (Fa, Ob i Oc).
 • S’incorporen, a l’apartat 6, el llistat de documents complementaris establerts als requisits d’algunes modalitats i que son “motius d’inadmissió”.
 • Es detallen dos nous punts en la Convocatòria sobre la Reformulació (PUNT 14) i la Modificació (PUNT 15).
 • Reformulació:
  • El termini per presentar reformulació del projecte s’amplia a 20 dies hàbils un cop publicada la resolució.
  • En cas de presentar reformulació,  es podrà reduir l’aportació de fons propis mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat
  • Es defineix el concepte d’aportació pròpia o fons propis, en un sentit ampli, englobant tant recursos propis de l’entitat, com taquillatge, quotes de socis, venda de productes, etc.
 • Justificació: s’amplia a 20% el percentatge màxim de desviació pressupostària respecte el pressupost inicial sense comportar reducció de la subvenció.
 • Publicitat: s’incorpora un nou paràgraf on s’indica l’obligatorietat d’incloure en els materials de difusió el “finançament municipal amb la imatge corporativa” i que caldrà presentar els citats materials juntament a la resta de documentació de la justificació del projecte d’acord amb la normativa municipal.
 • Informe auditor: amb data 5 de maig del 2023, s’ha aprovat una modificació de les bases en aquest sentit ampliant a 150.000€ l’import total del projecte. En aquesta modificació es fixa que cal presentar informe auditor en els projectes d’import igual o superior a 150.000 euros o per a subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros.

Consulteu el document de la Convocatòria del 2024 per a més informació.

Aquest codi està publicat en la resolució provisional o definitiva de la Convocatòria de subvencions. Podeu trobar aquest document en la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, en la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2024. Hi apareixen el llistat de totes les subvencions atorgades i denegades. 

En aquest document caldrà buscar el nom de la nostra l’entitat (Ctr+F i escriure el nom o NIF) i trobareu les dades de l’entitat, el nom del projecte, l’import atorgat, etc. Hi trobareu també el codi de la subvenció que respon a un esquema tipus 24SXXXXX-XXX. 

Aquest codi es demanarà en varis dels documents a entregar a l’hora de realitzar la reformulació i justificació. 

Per tal d’annexar la documentació és necessari introduir les dades del tràmit, concretament el número de referència del tràmit. 

Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX.

En la imatge que hi ha a continuació, està encerclat amb vermell on podeu trobar aquest número. També, en el justificant hi trobareu a dalt a la dreta el número de registre i la data de presentació.

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de no tenir a mà el justificant, podeu consultar el número de referència de tràmit a la Resolució provisional, cercant el vostre projecte subvencionat.

Si és el primer cop que rebeu subvenció o bé si heu modificat les dades del vostre compte bancari cal que notifiqueu les dades a l’Ajuntament de Barcelona com més aviat millor.

Tingueu en compte que fins que no el notifiqueu no rebreu el pagament de la subvenció corresponent. A la Convocatòria s’estableix que la data límit per comunicar-ho és finals d’any, i en cas de no fer-ho en aquest termini comportarà el retorn de la subvenció. 

En el cas de les associacions (persona jurídica), esteu obligades a relacionar-vos electrònicament amb l’Administració, d’acord amb el que estableix
l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tant, podeu designar el compte bancari de la següent manera:

 • Telemàticament, amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal emplenar el formulari de designació de compte bancari a través d’aquest enllaç.

Consulteu la següent nota informativa per a més informació:

Nota informativa del procediment de notificació del compte bancari

Si heu realitzat un canvi de presidència durant el procés de tramitació de la subvenció (és a dir, des de la sol·licitud fins a la justificació) cal que ho notifiqueu a l’òrgan gestor corresponent.

Per a fer-ho, el més recomanable és presentar la documentació corresponent al Fitxer General d’entitats ciutadanes (FGEC), en cas que ja hi consteu inscrits. Cal accedir a l’apartat: Canvi de dades FGEC

Caldrà, en aquest cas, presentar:

 • Document d’inscripció del canvi de junta directiva (document facilitat pel Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya)
 • Còpia del DNI/NIE del representant legal

Una altra opció, és presentar aquesta documentació a través del tràmit de la subvenció,  identificant-vos amb el certificat digital i accedint a l’apartat d’“Annexió de documentació”.

Per a altres canvis que puguin haver-hi (canvi del nom de l’entitat, de NIF, etc.), haureu de seguir el mateix procediment descrit anteriorment.

A les bases reguladores s’estableix que en cas que el vostre projecte sigui subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona cal fer constar en els materials de difusió i publicitat que elaboreu la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de… o Direcció de… / Institut…, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona. 

En el següent enllaç podeu consultar aquesta normativa gràfica al web de l’Ajuntament, així com descarregar els logotips en diversos formats:

  Normativa gràfica de l’Ajuntament de Barcelona

Podeu trobar-los través de l’apartat “Descàrrega de fitxers” i dins d’aquest “Comunicació col·laborador/Patrocionador”.

Caldrà presentar aquests elements de difusió i publicitat (físics o virtuals) junt amb la justificació del projecte (es tindrà en compte la publicitat online, enllaços al web, documents gràfics virtuals, etc.)

IMPORTANT!

És obligatori incloure en els materials de difusió i publicitat el logotip a partir de la data de l’atorgament de la subvenció, és a dir, un cop publicada la resolució provisional.

En qualsevol moment, dins del termini d’execució del projecte, es pot procedir a renunciar a la subvenció atorgada.

Per a fer-ho, si encara no heu cobrat l’ingrés corresponent a la subvenció,  cal presentar una instància al portal de tràmits amb un document creat per l’entitat on es detalli que es renuncia a la subvenció. En aquest document cal indicar:

 • el codi de la subvenció o el número de referència de tràmit
 • el nom del projecte subvencionat al qual es renuncia
 • el nom de l’entitat
 • NO cal indicar el motiu

Us recomanem també que, si és possible, informeu a l’òrgan gestor per tal d’agilitzar el tràmit.

En cas que no pugueu dur a terme el projecte i ja hagueu cobrat la subvenció, cal realitzar un reintegrament voluntari. Per a fer-ho, podeu seguir les indicacions d’aquesta FAQ.

SOL·LICITUD 2024
ENS HI PODEM PRESENTAR?

En general, poden ser sol·licitants les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes i actives, sempre hi quan cumpleixin els requisit establerts a la Base 4 de les Bases Reguladores Generals.

Cal tenir en compte, però, que en l’apartat “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria, s’especifiquen els criteris concrets per a cada àmbit temàtic i programa. Així doncs, dins de cada àmbit temàtic o programa es pot determinar quines persones físiques o jurídiques s’hi poden presentar i quines en queden excloses.

D’acord amb el que indica la base quarta de les Bases Reguladores,  la persona sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en els casos que s’especifiquen al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria, per a ser persona beneficiària:

 • A) Cultura (àmbit territorial ciutat): No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre i quan el projecte es realitzi a Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per la ciutat.
 • B) Esports: No és obligatori tenir seu social a Barcelona pels programes de ciutat Ba, Bb, Bd i Bi
 • C) Educació i Cultura (àmbit territorial ciutat): No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre que el projecte es realitzi a Barcelona.
 • R) Pluralisme religiós i Conviccional: No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre que el projecte es realitzi a Barcelona.
 • W) Drets Humans (àmbit territorial ciutat): No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre que el projecte es realitzi a Barcelona.
 • X) Promoció de la perspectiva intercultural: No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre que el projecte es realitzi a Barcelona.
 • Y) Ciència i Universitats: No és obligatori tenir seu social al terme municipal de Barcelona, sempre i quan el projecte es realitzi a Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per la ciutat.

Per ampliar la informació sobre qui pot ser sol·licitant de les subvencions, podeu consultar el PUNT 3Sol·licitants” de la Convocatòria d’aquest 2024 i el PUNT 4 Condicions i requisits” en el qual s’indiquen els aspectes que han de complir els projectes o activitats que presenteu.

Si voleu presentar-vos a aquestes subvencions  cal complir una sèrie de requisits. Aquests, s’estableixen en el PUNT 4 de les bases reguladores i determinen que les persones jurídiques i físiques que s’hi presentin han de: 

 • Estar legalment constituïdes i actives
 • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en els casos que en l’àmbit o programa  s’especifiqui el contrari (en aquest sentit, us recomanem consultar amb detall la Convocatòria). 
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions. 
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • Que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin objectius i finalitats coincidents amb els programes establerts a la convocatòria.
 • Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. 
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Les entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l’obligació de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional.
 • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Complir l’obligació referent a que el personal que tingui contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. És responsabilitat de l’entitat disposar dels certificats de delictes de naturalesa sexual corresponents d’aquests professionals.

Les obligacions de les persones i entitats beneficiàries de la subvenció s’estableixen al PUNT 16 de les Bases reguladores. Les principals obligacions són:

 • Realitzar l’activitat subvencionada.
 • Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i demés entitats municipals, i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social
 • Justificar l’activitat realitzada dins dels terminis establerts (màxim 2 mesos després de la finalització del projecte).
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi després de l’atorgament de la subvenció i durant el període d’execució del projecte (presentant la deguda reformulació del projecte i/o reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de l’activitat i/o, en el cas que sigui necessària, la renúncia corresponent).
 • Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de… o Direcció de… / Institut…, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
 • No es podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.
 • Donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual es determina quines són les obligacions de transparència de les entitats en funció de l’origen públic dels diners que gestionen.
 • Si esteu en procés de constitució, sí us hi podeu presentar sempre que ja hagueu realitzat la inscripció de la constitució al registre corresponent i disposeu de NIF provisional. Per tant, tot i no tenir encara la inscripció al registre completada ni el NIF definitiu, sí que podeu sol·licitar subvencions en aquesta convocatòria. Si en el moment de la revisió administrativa per part de l’Ajuntament (març-abril), encara no consteu inscrits al Registre, se us requerirà aquesta documentació en la resolució provisional. La resolució provisional es sol publicar a meitats de maig. Un cop es publiqui, disposareu de 10 dies hàbils per presentar tota la documentació requerida. Aquesta documentació, entre altra, serà pel que fa al NIF (la targeta identificativa fiscal), els estatuts i la inscripció al registre que correspongui. En cas de no presentar-ho dins del termini establert, en la resolució definitiva se us denegarà la subvenció i ja no hi podreu optar.
 • Si esteu en procés d’obrir una delegació a Barcelona, també caldrà tenir els tràmits finalitzats abans del mes de maig, ja que si en la revisió administrativa per part de l’Ajuntament (març-abril) s’observa que encara no consta acreditada l’obertura de la delegació, se us requerirà provar-ho documentalment en la resolució provisional, que se sol publicar a meitats de maig.  Un cop es publiqui, disposareu de 10 dies hàbils per presentar tota la documentació requerida. I si no la presenteu dins d’aquest termini, en la resolució definitiva se us denegarà la subvenció i ja no hi podreu optar.

ATENCIÓ!

Tingueu en compte que no sempre serà obligatori tenir seu o delegació al terme municipal de Barcelona. Us recomanem consultar amb detall la Convocatòria per conèixer en quin àmbit o programa no cal complir aquest requisit.

QUINS SÓN ELS ASPECTES CLAUS DE LA CONVOCATÒRIA?

D’acord amb el PUNT 4 de la ConvocatòriaCondicions i requisits“, els projectes i/o activitats han de contemplar els aspectes següents:

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, o en el cas que ho prevegi la modalitat corresponent, que s’acrediti suficientment la repercussió d’aquestes activitats en la mateixa.
 • Que les activitats que es duguin a terme siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes
 • Que les activitats o els serveis que es proposen siguin coherents amb els valors, les polítiques i les pràctiques municipals, especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa persona física o jurídica sol·licitant amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.
 • Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2024-2025, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri. Concretament el projecte es pot desenvolupar durant el curs escolar en el següents programes:
  • Bc, Bd, Be, Bf, Bg: El projecte es pot desenvolupar en l’any natural o en el curs escolar 2024-2025 (o un període o l’altre).
  • Cb, Cc, Cd: El projecte es pot desenvolupar en l’any natural o en el curs escolar 2024-2025 (o un període o l’altre).
  • Wa, Wb, Wc: Els projectes que es desenvolupin en centres educatius que funcionin per curs escolar podran realitzar el projecte durant el curs escolar 2024-2025.
  • Xb: Els projectes podran desenvolupar durant el curs escolar 2024-2025.
  • Ya, Yb, Yc: Els projectes poden desenvolupar-se durant l’any natural o durant el curs escolar.

Al PUNT 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria, alguns àmbits i programes detallen altres requisits específics que han de complir els projectes que s’hi presentin. 

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte. En el formulari de sol·licitud heu d’indicar el codi de la modalitat: àmbit temàtic (lletra), programa específic (lletra) i àmbit territorial (número) al qual presenteu la vostra sol·licitud. Podeu consultar el codi corresponent a cada àmbit i programa en la mateixa Convocatòria i en l’apèndix de programes

Les incompatibilitats aplicables a tots els àmbits temàtics són:

 • En l’àmbit territorial de DISTRICTE (codi territorial del 01 al 10): No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a un mateix districte, inclòs en diferents àmbits temàtics. Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Ca1 i Ha1.
 • En l’àmbit territorial de CIUTAT (codi territorial 11): No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic. Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Fa11 i a  Fb11.

Existeixen altres incompatibilitats en la presentació de projectes, en funció dels àmbits temàtics als quals es presenti la sol·licitud. Consulteu el PUNT 17 de la Convocatòria per conèixer els requisits i criteris de valoració específics de cada àmbit i programa o bé el següent apartat de la nostra web:  Àmbits: requisits i criteris

IMPORTANT!

Si supereu el nombre màxim de sol·licituds per persona sol·licitant o per incompatibilitat de projectes, tingueu en compte que s’inadmetran les últimes que superin aquest número per ordre d’entrada a Registre.

S’aplicarà aquest criteri excepte que presenteu la renúncia expressa a les sol·licituds entrades en primer lloc a través del tràmit d’annexió de documentació.

Els projectes, per norma general, s’han d’iniciar i finalitzar dins de l’any de la Convocatòria, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2024.

Alguns àmbits temàtics estableixen que la durada pot ser del curs escolar 2024-2025.  Concretament el projecte es pot desenvolupar durant el curs escolar en el següents programes:

 • Bc, Bd, Be, Bf, Bg: El projecte es pot desenvolupar en l’any natural o en el curs escolar 2024-2025 (o un període o l’altre).
 • Cb, Cc, Cd: El projecte es pot desenvolupar en l’any natural o en el curs escolar 2024-2025 (o un període o l’altre).
 • Wa, Wb, Wc: Els projectes que es desenvolupin en centres educatius que funcionin per curs escolar podran realitzar el projecte durant el curs escolar 2024-2025.
 • Xb: Els projectes podran desenvolupar durant el curs escolar 2024-2025.
 • Ya, Yb, Yc: Els projectes poden desenvolupar-se durant l’any natural o durant el curs escolar.

Podeu consultar aquest aspecte en la pàgina Àmbits: requisits i criteris o bé en el PUNT 17 de la Convocatòria

ATENCIÓ!

A l’hora de fer la sol·licitud (formulari de sol·licitud i formulari descriptiu del projecte) haureu d’indicar la data d’inici i final del projecte. Com hem comentat, la durada màxima del projecte és d’un any natural o bé un curs escolar (segons indiqui la convocatòria), però sí que és possible que el projecte duri menys d’aquest període i així s’indiqui en la sol·licitud. 

Tingueu en compte que les factures que justifiquen la subvenció han d’estar emeses entre el període d’inici i de finalització del projecte que heu indicat a la sol·licitud, per tant, sol ser recomanable posar com a data d’inici i final el màxim permès, per si hi hagués qualsevol imprevist en el desenvolupament d’activitats o qualsevol altre aspecte.

Si ja teniu el projecte dissenyat, però teniu dubtes sobre a quin àmbit i programa presentar-vos, us recomanem:
 • En primer lloc, consultar quins àmbits i programes s’han establert a la Convocatòria del 2024. Podeu consultar aquest llistat en l’apèndix de programes.
 • Un cop consultat el llistat, serà interessant identificar quins són aquells àmbits i programes que a simple vista poden encaixar amb el projecte plantejat. Un dels aspectes que cal tenir en compte és si el vostre projecte és d’àmbit territorial Ciutat o bé Districte, és a dir, si l’abast del vostre projecte és més global a nivell de Barcelona o si està centrat i ubicat en un districte en concret. Com podeu observar al llistat de programes, hi ha alguns que són de tots dos àmbits, però d’altres són únicament o bé de Ciutat o de Districte. Aquest serà un tema a considerar a l’hora d’escollir a quin us presenteu.
 • Quan ja tingueu identificats aquests àmbits i programes, caldrà consultar quins són els requisits que s’estableixen en cada un d’ells, per així comprovar si els compliu o no. Podeu consultar-ho en aquest enllaç, clicant en cada un dels àmbits que us interessi.
 • Un cop revisats els requisits, arriba el moment de consultar amb detall quines són les característiques dels programes que ens interessen, així com els criteris específics de valoració d’aquests. Els criteris de valoració estableixen els elements que es puntuaran en els projectes i quina puntuació màxima tindrà cadascun d’aquests elements. Revisant aquest apartat, podreu veure quin d’aquests criteris compleix o no el vostre projecte i, per tant, si teniu possibilitats d’obtenir una bona puntuació en cas de presentar-vos-hi. Consulteu la següent FAQ per a més informació sobre com assolir una bona puntuació. 
 • Amb tota aquesta informació, arriba el moment d’escollir a quin àmbit i programa ens volem presentar. Tingueu en compte que un cop escollit, us recomanem poder fer una revisió del projecte que teniu redactat per incorporar de manera clara aquells aspectes vinculats al programa que us presenteu.
 • ATENCIÓ! Tingueu en compte que, tal com s’estableix a la Convocatòria, si en el moment de la valoració del projecte s’apreciés un error en l’àmbit i programa escollit, la sol·licitud es podrà incloure en l’àmbit al qual s’adequï millor.

Podeu consultar tota la informació sobre els àmbits i programes en en la pàgina Àmbits: requisits i criteris o bé en el PUNT 17 de la Convocatòria

IMPORTANT!

En el formulari del projecte (Document bàsic 2) hi ha un apartat específic en el qual descriure com els aspectes del projecte en relació als criteris específics de valoració del programa al qual presenteu el projecte. Aquest apartat es troba en el bloc B. Projecte en el Punt 11. Criteris específics. 

Serà important que hi desglosseu cada un dels criteris i expliqueu detalladament com el vostre projecte s’hi relaciona i el compleix.

Podeu consultar aquests criteris en la pàgina que hem comentat anteriorment sobre els àmbits i programes. 

A l’hora de presentar la sol·licitud de subvencions, en el formulari de sol·licitud es demana quin és el codi de modalitat al qual presenteu el projecte.

Aquest codi està format per dues lletres i un o dos números, per exemple, Ga11) o Ai6).

La primera lletra del codi correspon a l’àmbit temàtic escollit i la segona al  programa. Podeu consultar el llistat en aquest Àpendix dels programes.

I el número fa referència a l’àmbit territorial. Cada Districte té un número assignat del 1 al 10 i si us presenteu a l’àmbit de Ciutat correspon al número 11.  A continuació teniu el llistat:

Alguns àmbits temàtics i programes han fixat un import màxim a sol·licitar per cada projecte. Aquest topall es detalla en el PUNT 8.2 de la Convocatòria.

Hi ha àmbits per als quals no s’ha estipulat un import màxim i, per tant, si no figura en aquest punt de la Convocatòria, l’entitat pot sol·licitar la quantitat que cregui oportuna per al projecte. Tot i això, no implica que es concedeixi íntegrament la quantitat sol·licitada. 

Els àmbits pels quals s’ha fixat un import màxim són:

D’acord amb el PUNT 8.3 de la Convocatòria, són subvencionables les despeses següents, en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte.

També cal tenir present  que a l’àmbit temàtic al qual us presenteu que no indiqui el contrari (al PUNT 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria). 

Aquestes despeses subvencionables són:

 • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
 • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.
 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).
 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció), d’acord amb el Decret d’Alcaldia de Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació, aprovat en data 8 de juny de 2018 i publicat en data 27 de juny de 2018.
 • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
 • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:
 • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
 • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades (veure web aeat)
 • Que el cost es refereixi al període subvencionable.
 • Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17“Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

RECORDEU:

Si es fan despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) que corresponguin a  prestacions de serveis o lliurament de béns o despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) que corresponguin a execució d’obres, serà necessari incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació, en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

Per norma general, la quantitat de la subvenció atorgada no superarà el 50% de la despesa total del projecte, encara que el projecte es presenti a diferents àmbits.

En aquest cas, el total subvencionat pels diferents òrgans gestors per un mateix projecte no superarà el 50%. Per tant, a l’hora d’elaborar el pressupost del projecte, la quantitat sol·licitada a l’Ajuntament de Barcelona no pot sobrepassar aquest percentatge.

Les activitats del projecte subvencionat podran ser objecte de subcontractació, sense sobrepassar el 50% del cost total del projecte subvencionat.

Però, que s’entèn per subcontractació? Tal i com s’indica a la Convocatòria, s’entèn com l’adquisició de bens o serveis connaturals a la singularitat i naturalesa de la pròpia persona física o jurídica sol·licitant de la subvenció.

Quan l’activitat a subcontractar sobrepassi el 20% de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000€, caldrà autorització prèvia de l’òrgan que va atorgar la subvenció, procedint-se a la seva formalització per escrit.

Cal tenir en compte que no es podrà fraccionar un contracte amb l’objectiu de disminuir la seva quantia i evitar el compliment dels requisits que hem mencionat a l’apartat anterior.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 • Les realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.
 • Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles. 
 • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
 • Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics nacionals o internacionals, com ara tabac, begudes alcohòliques i altres de característiques similars. En cas d’haver-hi alguna excepció en alguna modalitat, aquesta queda recollida en el PUNT 17 de la Convocatòria.   
 • Altres despeses que s’indiquin en cada àmbit temàtic i programa (PUNT 17 de la Convocatòria).
 • Donacions realitzades a altres persones jurídiques sense rebre cap tipus de prestació a canvi.

Podeu consultar aquest apartat al PUNT 8.3 de la Convocatòria.

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts:

 • Criteris generals:
  • Districte: fins a 6 punts.
  • Ciutat: fins a 4 punts.

Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats i persones sol·licitants, així com l’adequació tècnica del projecte en aspectes referents a l’entitat (base social, trajectòria, autonomia financera…), els fonaments (viabilitat, coherència, ajustament a la realitat social…), impacte (rellevància, augment de la capacitació…), incorporació de la perspectiva de gènere, ecosocial i intercultural, solidesa i finançament… En el cas dels programes de DISTRICTE també s’avalua la vinculació amb el territori.

 • Criteris específics:
  • Districte: fins a 4 punts.
  • Ciutat: fins a 6 punts.

Per a cada àmbit i programa es detallen els requisits i criteris que ha de complir el projecte presentat tenint en compte les especificitats de cada tema, que es prendran com a base per valorar el projecte.  Per això recomanem llegir atentament aquests criteris i puntuacions per tenir-los en compte a l’hora de dissenyar i redactar el projecte. 

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació que s’obté en aquests dos grups de criteris. És molt important procurar obtenir una bona puntuació del projecte ja que l’atorgament de la subvenció es realitza en base aquesta nota.

A més, heu de tenir present que la puntuació mínima és de 4 punts i en cas de no assolir-la, no podreu rebre subvenció per aquell projecte.  

Per a més informació sobre els criteris generals i específics, podeu consultar el PUNT 17 de la Convocatòria o bé el següent apartat web:

Àmbits: requisits i criteris 

Les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l’Ajuntament de Barcelona de les retribucions dels òrgans de direcció o administració.  Aquesta obligació és en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En el cas que a la resolució provisional us atorguin subvencions per més d’aquest import (10.000€), us requerirà aquest document que caldrà presentar en un termini de 10 dies hàbils.

En aquest enllaç podeu descarregar el document que facilitat l’Ajuntament al respecte:

 Declaració de transparència

Com fer la sol·licitud i presentar-la?

El tràmit de sol·licitud únicament es pot realitzar telemàticament, a través del següent enllaç:

Tràmit sol·licitud Convocatòria general de subvencions

Per tal de poder realitzar aquesta presentació telemàtica caldrà que disposeu de certificat digital. Consulteu l’especial TJ sobre el certificat digital per tenir-ne més informació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 25 de gener de 2024, ambdós inclososEs poden presentar sol·licituds des de les 00h del 9 de gener fins les 23:59h del 26 de gener. 

IMPORTANT! Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Podeu iniciar el tràmit en el següent enllaç:

Tràmit sol·licitud Convocatòria general de subvencions

RECORDEU:

La sol·licitud s’ha de fer per via telemàtica a través del certificat digital (IdCAT, IdCAT Mòbil, Certificat FNMT de representant i qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació).

Sobre l’obtenció o la renovació del certificat digital, consulteu:

Especial de TJ sobre certificat digital.

Per tal de poder sol·licitar subvencions a aquesta convocatòria cal presentar correctament el formulari de sol·licitud i el document descriptiu del projecte:

Formulari del projecte (Document bàsic 2) – word

Formulari del Projecte (Document bàsic 2) – Programari Lliure

A continuació, es detallen les característiques i aspectes a tenir en compte de cada un dels documents: 

Formulari de sol·licitud

És el formulari de sol·licitud que trobareu un cop hagueu entrat al tràmit amb el certificat digital, fent clic a “Sol·licitud de subvenció”. Per tant, no és un document com a tal sinó que s’omplirà a través del formulari del tràmit de sol·licitud

Cal tenir en compte els següents aspectes:

 • La sol·licitud es genera automàticament a partir del formulari que s’ha d’omplir al tràmit de la convocatòria.
 • És imprescindible emplenar tots els camps marcats com a obligatoris amb un *.
 • La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que s’indiquin en la convocatòria.
 • És molt important incloure un telèfon mòbil i un email operatius. L’email que faciliteu serà el que es farà servir per les comunicacions.

Aquesta consta de tres parts:

Apartat 1 | DADES SOL·LICITANT

Inclou: nom (de l’entitat o persona física), NIF, nº d’inscripció al registre d’associacions de la Generalitat, adreça, telèfons i correu electrònic de contacte.

És essencial facilitar el correu electrònic de l’entitat perquè l’Ajuntament pugui realitzar les comunicacions pertinents relacionades amb la resolució de la sol·licitud.

Recordeu que perquè la identificació sigui correcta, el nom de l’entitat que complimenteu ha de coincidir amb el nom que consta al document acreditatiu del vostre NIF.

Apartat 2 |  DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE

Inclou: denominació (nom del projecte), lloc de realització, data d’inici i final del projecte, persona responsable de contacte, codi de modalitat (àmbit temàtic, programa i àmbit territorial), cost total del projecte i import total sol·licitat.

La casella “Despesa total projecte” ha de reflectir el mateix valor que indicareu en el Pressupost del Document bàsic 2. Aquest valor serà el que caldrà justificar si no es presenta una reformulació del projecte durant el període establert per a efectuar-la.

En la casella “Import sol·licitat en aquesta modalitat” es determina la quantitat que se sol·licita a l’Ajuntament. Cal tenir en compte els imports màxims que es poden demanar en cada àmbit. Si no s’especifica en la Convocatòria vol dir que no hi ha imports màxims.

Important! Les dades requerides en el formulari web han de coincidir amb totes les dades que facilitareu al Document bàsic 2.

Apartat 3 | DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Correspon a la declaració responsable de la presidència de l’entitat o persona que ostenti la representació de la persona sol·licitant. Hi haureu de fer constar les dades i la signatura del representant legal de l’entitat.

IMPORTANT! Recordeu que si marqueu amb una [X] la casella del punt relatiu a estar al corrent amb les obligacions tributàries, Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal… el que esteu indicant  és que NO doneu permís a l’Ajuntament perquè faci la comprovació per ell mateix i, per tant, caldrà que aporteu la documentació vosaltres mateixes, a partir de la resolució provisional.

Formulari descriptiu del projecte (Document Bàsic 2)

És el referent al projecte tècnic. En aquest document les entitats sol·licitants detalleu les dades bàsiques d’identificació i dades explicatives del projecte presentat a subvenció.

Aspectes claus a tenir en compte:

 • Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui valorar correctament.
 • En relació al punt 12. Pla de viabilitat econòmica del projecte (Pressupost) s’ha de tenir en compte que l’import que figuri al Total de despeses previstes, haurà de coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte indicat al formulari de sol·licitud.
 • Els camps text són il·limitats, però recomanem ser concisos i que us limiteu a explicar el que s’indica al títol de cada apartat.
 • Per tal de presentar el document, cal que el guardeu en format pdf.

Podeu utilitzar el següent model que facilita l’Ajuntament de Barcelona:

  Formulari descriptiu del projecte (Document Bàsic 2) – word

Tot i això, tingueu en compte que no cal que s’entregui el mateix format i model. Es pot presentar en un altre format però, com a mínim, hi han de constar els ítems del model que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document consta dels següents apartats:

A | Sol·licitant

 1. Dades bàsiques
 2. Breu descripció del/de la sol·licitant (trajectòria, objectius i valors)
 3. Àmbit temàtic, territorial i poblacional d’intervenció de l’entitat
 4. Principals projectes i/o serveis desenvolupats el 2022
 5. Base social i recursos humans del/de la sol·licitant
 6. Finançament de l’entitat

B | Sobre el projecte presentat a subvenció

 1. Identificació
 2. Antecedents i justificació del projecte
 3. Breu descripció del projecte
 4. Persones destinatàries del projecte
 5. Objectiu
  1. Objectiu general
  2. Objectiu específic
 6. Perspectiva de gènere
 7. Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte
 8. Perspectiva intercultural
 9. Pla d’execució i avaluació del projecte
 10. Pla de comunicació i difusió del projecte
 11. Criteris específics
 12. Recursos necessaris per desenvolupar el projecte
  • Humans
  • Infraestructurals
  • Materials
 13. Pla de viabilitat econòmica del projecte – Pressupost general
 14. Pla de revaloració del projecte

També cal tenir en compte que alguns programes estableixen l’obligació de l’aportació de documents complementaris (ho podeu consultar en els requisits de cada programa). Concretament aquests són:

 • En el cas que el projecte es realitzi en un centre educatiu, s’haurà d’aportar acord previ amb el mateix per al desenvolupament del projecte.
 • ÀMBIT TEMÀTIC D-Salut i cures: per projectes que es desenvolupin en centres educatius, acord escrit previ amb el centre o centres.
 • ÀMBIT TEMÀTIC Oa, Ob, Oc, Od, Oe (CIUTAT)-Persones amb discapacitat: Fitxa Indicadors.
 • PROGRAMA Nb): Acord entre associacions, si escau.
 • PROGRAMA Nc): Qüestionari presència a internet (a emplenar mitjançant aquest enllaç).
 • ÀMBIT TEMÀTIC Wa, Wb, Wc (CIUTAT): Per projecte que es realitzin en un centre educatiu o servei públic, s’haurà d’aportar un document de compromís signat pel centre educatiu o servei públic on es duran a terme les accions objecte del projecte.

Podeu accedir a tota aquesta documentació a través del següent enllaç:

  Documentació a aportar sol·licitud 2024

IMPORTANT!

El fet de no presentar el formulari de sol·licitud i adjuntar el formulari descriptiu del projecte (document bàsic 2) en el termini de sol·licitud és un error no esmenable i per tant, quedareu exclosos de la possibilitat de rebre subvenció per al projecte presentat. 

També, serà motiu d’inadmissió no presentar la documentació complementària que el programa especifiqui en els seus requisits.

Per realitzar la sol·licitud de la subvenció (cada sol·licitud correspon a un sol projecte), heu d’entrar a la pàgina del tràmit telemàtic.

Un cop autenticats amb el certificat digital, us trobareu amb les següents opcions:

Cal seguir els passos següents:

 1. Fer clic a  “Descripció del projecte“, on  trobareu el Document bàsic 2. És el document on heu de descriure el vostre projecte. 
 2. Fer clic a “Sol·licitud de subvenció“: La sol·licitud us permetrà identificar-vos i identificar el vostre projecte. És aquí on haureu d’adjuntar el Document bàsic 2
 3. Un cop finalitzat el tràmit, no oblideu descarregar-vos i desar el comprovant de la sol·licitud ja que conté les dades de registre, informació que necessitareu de cara a annexar documentació o bé quan hagueu de fer el  tràmit de justificació.

Si necessiteu aportar documentació complementària o més endavant se us requereix alguna altra documentació, ho podreu fer a través de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades“.

Per a més informació, consulteu la guia “Instruccions per a la presentació telemàtica“, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

En el cas de les associacions és recomanable que la presentació telemàtica es realitzi amb el certificat de representant jurídica de l’entitat (FNMT), ja que és el certificat que acredita la firma com a representant legal de l’associació.

Si no disposeu d’aquest certificat, podrà presentar la sol·licitud la persona representant legal de l’entit (presidència) amb el seu certificat digital personal (idCAT, idCAT mòbil…).

En cas que no sigui possible que la persona representant legal de l’entitat tramiti la sol·licitud i per tant, ho presenti una altra persona amb el seu certificat digital, caldrà aportar algun d’aquests documents:

 • Poders notarials.
 • Autorització signada per la persona representada, acompanyada de la fotocòpia del seu document d’identificació. Cal fer-hi constar la data i especificar el tràmit per al qual s’atorga la representació.
 • Justificant que acredita la inscripció d’una representació vigent (en estat vàlid) al Representa. Podeu veure com descarregar el justificant seguint aquest enllaç.

Per a la tramitació de les subvencions s’admeten les següents identificacions digitals:

 • Certificat digital de la FNMT
 • IDCat
 • IDCat Mòbil
 • Cl@ve
 • DNI Electrònic
 • Altres identificacions vàlides

Per a més informació, us recomanem consultar el nostres especial web sobre el tema:

  Especial de TJ sobre certificat digital

A l’hora de fer el tràmit telemàtic de sol·licitud de la subvenció cal tenir en compte una sèrie de requisits tècnics per tal de garantir que el tràmit funcioni correctament. Aquests són:

 • Assegureu-vos que tot està actualitzat! Heu d’actualitzar el navegador web, en cas que estigui desactualitzat.
 • Navegadors a utilitzar:  els navegadors antics no estan suportats, ja que són més vulnerables a virus, spyware, malware i altres problemes de seguretat. Es recomana utilitzar preferentment els navegadors Explorer i Chrome i utilitzar durant tots els tràmits relacionats el mateix navegador. No estan suportades les següents versions:
  • Mozilla Firefox (versions anteriors a Firefox 51)
  • Chrome (versions anteriors a Chrome 49)
  • Internet Explorer (versions anteriors a IE11)
  • Safari (versions anteriors a Safari 10)
  • Microsoft Edge 3
 • Activació del JavaScript: per tal que aquest lloc web funcioni, cal tenir activat JavaScript. Normalment, està activat per defecte i no caldria dur a terme cap tasca de configuració de navegador per poder visualitzar el lloc web. Si cal activar el component consulteu aquesta web.

Si esteu intentant tramitar la sol·licitud de subvenció de la Convocatòria general de l’Ajuntament de Barcelona i us dona error, podeu seguir les següents indicacions:

PAS 1 | Comprovació de l’origen de l’error

Un dels primers passos a seguir en cas que no pugueu tramitar la sol·licitud de la subvenció és comprovar l’origen de l’error. Si es produeix en la pantalla d’identificació digital, pot ser que tingueu algun problema amb el certificat digital. Comproveu que teniu ben instal·lat el certificat o bé que esteu introduint les dades correctament. Podeu ampliar la informació a l’Especial Web TJ sobre el Certificat Digital.

En cas que l’error es doni durant tot el procés o bé just al pas final de la tramitació, us recomanem revisar que la connexió a internet que disposeu estigui funcionant correctament. També seria recomanable comprovar si el tràmit funciona amb un altre navegador diferent del que estem utilitzant, així com provar de fer el tràmit uns minuts més tard.

PAS 2 | Incidència tècnica de la web

Si després de comprovar aquests aspectes l’error segueix, pot ser que es degui a una incidència tècnica en la web. Us recomanem realitzar una captura de pantalla de l’error que us apareix a l’hora de realitzar el tràmit i desar-la.

Pot ser que la incidència sigui temporal i, per tant, podeu esperar-vos una estona i tornar a provar la realització del tràmit uns minuts o hores més tard. Tot i això, tingueu en compte que l’últim dia per presentar la sol·licitud és el dijous 25 de gener a les 23:59h. 

En aquest cas, quan des de l’Ajuntament de Barcelona es detecta aquesta incidència, se sol notificar a la mateixa pàgina del Portal de tràmits amb un avís informatiu.

PAS 3 | Notificació de la incidència tècnica 

Si aquest error persisteixi en el temps us aconsellem notificar aquesta incidència a l’Ajuntament de Barcelona a través del servei d’Atenció en línia. Podeu accedir a aquest tràmit clicant al botó “Necessiteu ajuda?” situat a baix a l’esquerra a la pàgina del tràmit o bé directament a través del següent enllaç: Atenció en línia subvencions

Un cop a dins, podeu detallar a l’apartat de “Missatge” l’error que us està donant, especificant que és a l’hora de tramitar la subvenció, així com podeu annexar  la imatge corresponent a la captura de pantalla. Haureu d’escriure també les dades de l’entitat i les dades de contacte d’aquesta.

Un cop enviada la incidència, us recomanem desar el justificant que es generarà.

Tot això, però, no treu que haureu de seguir provant de poder realitzar el tràmit per tal de poder presentar la sol·licitud dins del termini per fer-ho, però almenys la vostra notificació deixarà constància de la incidència i a quines entitats ha afectat.

A l’hora de fer la sol·licitud de la subvenció pot passar que cometem algun error. Depèn de l’error, caldrà fer una renúncia de la sol·licitud feta i tornar-la a presentar o bé presentar una esmena.

A continuació, detallem alguns exemples i com procedir:

 • Ens hem equivocat i hem sol·licitat a nom de persona física en comptes de persona jurídica. Aquest error no es pot subsanar i per tant, cal tornar a presentar de nou la sol·licitud. A part  de realitzar la nova sol·licitud, us recomanem presentar i adjuntar una carta de renúncia a la sol·licitud errònia a través del tràmit d’Annexió de documents.
 • Hem comès un error al document 2 que hem presentat. Les equivocacions al Document 2 es poden esmenar annexant de nou el Document 2 a la sol·licitud. Per tant, no cal fer-ne una de nova. Per tal de presentar el document 2 esmenat caldrà entrar de nou al tràmit, identificar-vos amb el mateix certificat digital que vau fer la sol·licitud i accedir a l’apartat Annexió de documents. Un cop a dins, cal indicar el número de referència de tràmit vinculat a la sol·licitud presentada i a continuació annexar el document i enviar.
 • Si hi ha un error al Document 1 (formulari de sol·licitud), com és un formulari web, es pot presentar el document d’esmena de la sol·licitud a través del tràmit d’annexió de documentació, en cas que sigui durant el periode de sol·licitud del projecte. També, des de l’òrgan gestor es demanarà l’esmena un cop es faci la revisió, excepte en el cas que l’error provoqui la inadmissió.

Podeu consultar la següent guia sobre com annexar documentació al tràmit (pàgina 37):

Guia d’acompanyament en la tramitació telemàtica

RESOLUCIÓ 2024

Amb data 22 de maig s’ha publicat la resolució provisional d’atorgament o denegació de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona del 2024.

En aquest document, podeu consultar si la subvenció que vau sol·licitar per als vostres projectes ha estat atorgada total o parcialment, denegada o inadmesa. 

Tingueu en compte que un cop publicada la resolució, s’obren els següents terminis:

 • Presentació de la documentació requerida i/o al·legacions fins el 5 de juny, inclòs (10 dies hàbils).
 • Presentació de reformulacions fins el 19 de juny, inclòs (20 dies hàbils). Aquesta es pot presentar en cas que us hagin atorgat un import inferior al sol·licitat. 

RECOMANEM:

El document de resolució és molt llarg i amb moltes pàgines. Per trobar de forma ràpida el vostre projecte, us recomanem cercar amb el buscador el nom de la vostra entitat o bé el número de NIF.

Per a fer-ho, utilitzeu les tecles Ctr+F i escriviu el nom de l’entitat o el NIF.

Té una proposta d’import a atorgar igual al que vam sol·licitar?

Si en la resolució provisional us han atorgat el total de la subvenció i no teniu cap requeriment de documentació, aquesta proposta té caràcter definitiu sense necessitat que aparegui en la resolució definitiva.

Té una proposta d’import a atorgar inferior al que vam sol·licitar?

 • Reformulació: En cas que l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat i sempre que això afecti a l’execució del projecte, serà important presentar la reformulació d’aquest. Tingueu present que s’ha de mantenir en tot moment els objectius del projecte original i que al reformular, per tant, adaptareu el pressupost (ingressos i despeses) del projecte a l’import atorgat. El termini per presentar-ho és de 20 dies hàbils. Podeu utilitzar el següent model de l’Ajuntament: Reformulació de projecte
 • Al·legacions: En cas de no estar d’acord amb l’import que us han atorgat, podeu presentar una al·legació per fer constar per escrit la vostra disconformitat. El termini és de 10 dies hàbils. Podeu utilitzar el següent enllaç: Model al·legació.
 • Renúncia: Si considereu que la reducció de la subvenció us impedeix realitzar el projecte, també teniu l’opció de renunciar a la subvenció. En aquesta FAQ s’explica com:  FAQ renúncia

Ha estat denegada provisionalment? 

La vostra sol·licitud pot estar denegada per rebre una puntuació inferior a la nota de tall mínima (4 punts), per requisits tècnics o bé per falta de pressupost. En cas que no estigueu d’acord amb aquesta resolució, podeu presentar una al·legació.

Ha estat inadmesa?

En aquest cas s’exhaureix la via administrativa i, per tant, en cas de no estar d’acord, podeu recórrer en reposició davant l’òrgan gestor, en el termini d’1 mes, o bé interposar un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos.

Un cop finalitzi el termini i es revisi la documentació aportada i les al·legacions presentades, es publicarà al BOPB la resolució definitiva. En aquesta hi constarà la resposta a les al·legacions i el llistat de les sol·licituds de subvencions a atorgar i denegar definitivament.

Una de les opcions que us podeu trobar en la resolució provisional és que se us requereixi documentació a aportar (còpia dels estatuts, del NIF, declaració de transparència, esmenes de deutes amb Hisenda…). Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils (a partir de l’endemà de la publicació de la resolució) per presentar-la de forma telemàtica.

ATENCIÓ!

Si no presenteu aquesta documentació acreditativa, se us denegarà la subvenció en la resolució definitiva.

La documentació a aportar s’ha codificat amb la següent llegenda (la podeu consultar també a l’annex 1 de la resolució):

Per tant, aquesta documentació que es requereix és referent a:

 • Informació identificativa: Documentació identificativa de la persona sol·licitant, ja sigui persona jurídica (NIF de l’entitat, Estatuts, Inscripció al Registre que correspongui, NIF i poders de la persona representant legal) o bé persona física (NIF). En cas de no disposar dels estatuts, podeu sol·licitar-ne una còpia a través del següent enllaç: Certificat dades registrals. Caldrà que poseu a observacions que necessiteu una còpia certificada dels estatuts. Pel que fa al NIF de l’associació, heu d’aportar una còpia de la targeta identificativa fiscal. En cas que no la tingueu a mà, podeu demanar un duplicat a través del següent enllaç: Obtenció duplicat NIF
 • Seu social: Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Obligacions fiscals: Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d’Administracions. En cas de deutes, se us requerirà esmenar-los i presentar la documentació acreditativa d’estar al corrent.  A continuació, els enllaços on obtindre els següents certificats:

Si us demanen el certificat negatiu de deute de les tres administracions (E, F, G), probablement sigui per no haver autoritzat la consulta d’ofici en la sol·licitud. En aquesta fase, es permet presentar un document per autoritzar l’Ajuntament a fer-ho de manera autònoma. Podeu utilitzar el següent model: Autorització consultes deutes tributaris

 • Justificació de subvencions anteriors: Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. En aquest cas, caldrà que esmeneu la justificació corresponent. Podeu presentar un petit escrit informant que ja heu entrat la documentació referent a la justificació pendent, tot especificant la data i dades del tràmit.
 • Declaració de transparència: Les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l’Ajuntament de Barcelona de les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. Trobareu un model de Declaració de transparència al següent enllaç.
 • Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics.

Alguns dels documents que us poden demanar aportar en la resolució provisional o definitiva cal que disposin d’un codi segur o bé que presenteu una còpia compulsada d’aquests.

Què cal fer si no es disposa dels documents amb codi segur de verificació o no estan compulsats?

1. Heu de presentar els documents sense compulsar annexant documentació a través del tràmit telemàtic de la convocatòria en el termini establert (10 dies hàbils).

2. L’òrgan gestor us citarà per correu electrònic o per via telefònica en el mínim termini possible per fer la compulsa a les seves oficines.

Per a més informació, podeu consultar la següent nota informativa:

  Nota informativa compulses

Si en la resolució provisional el vostre projecte té una proposta d’import a atorgar inferior al que vau sol·licitar i no esteu d’acord amb aquest, podeu presentar al·legacions al respecte.

El termini per a presentar les al·legacions és fins al 5 de juny (inclòs), ja que s’habilita un període de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució.

La presentació de les al·legacions s’ha de fer de forma telemàtica a través del tràmit d’annexió de documentació, tal com s’explica en aquesta FAQ.

Podeu utilitzar el següent model i adaptar-lo com considereu:

 Model al·legació

Un cop finalitzi el termini i es revisi les al·legacions presentades, es publicarà al BOPB la resolució definitiva. En aquesta hi constarà la resposta a les al·legacions i el llistat de les sol·licituds de subvencions a atorgar i denegar definitivament.

RECORDEU!

En cas que l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat i sempre que això afecti a l’execució del projecte, serà important presentar la reformulació d’aquest. Tingueu present que s’ha de mantenir en tot moment els objectius del projecte original i que al reformular, per tant, adaptareu el pressupost (ingressos i despeses) del projecte a l’import atorgat.

El termini per presentar-ho és de 20 dies hàbils.

Podeu ampliar la informació en el Pas a pas reformulació.

En la resolució provisional, pot ser que la vostra sol·licitud figuri com a  denegada provisionalment per rebre una puntuació inferior a la nota de tall mínima (4 punts), per requisits tècnics o bé per falta de pressupost.

En cas que no estigueu d’acord amb aquesta resolució, podeu presentar una al·legació per fer constar per escrit la vostra disconformitat, conèixer els motius tècnics i altres aspectes.

IMPORTANT! El termini per a presentar les al·legacions és fins al 5 de juny (inclòs), ja que s’habilita un període de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució.

La presentació de les al·legacions s’ha de fer de forma telemàtica a través del tràmit d’annexió de documentació, tal com s’explica en aquesta FAQ.

Podeu utilitzar el següent model i adaptar-lo com considereu:

 Model al·legació

Un cop finalitzi el termini i es revisi les al·legacions presentades, es publicarà al BOPB la resolució definitiva. En aquesta hi constarà la resposta a les al·legacions i el llistat de les sol·licituds de subvencions a atorgar i denegar definitivament.

En la resolució provisional, pot ser que la vostra sol·licitud figuri com a  denegada provisionalment per rebre una puntuació inferior a la nota de tall mínima (4 punts), per requisits tècnics o bé per falta de pressupost.

Si voleu sol·licitar conèixer els motius tècnics de la denegació o bé tenir un més informció sobre la puntuació obtinguda, podeu fer-ho a través d’un escrit que adjunteu al tràmit telemàtic.

Per tant, el procediment a seguir és el mateix que per una al·legació. Podeu utilitzar el següent model i adaptar-lo com considereu:

 Model al·legació

Un cop presentada, des de l’organ gestor corresponent es posaran en contacte amb vosaltres per donar resposta a la vostra sol·licitud.

RECORDEU!

El termini per a presentar les al·legacions és fins al 5 de juny (inclòs), ja que s’habilita un període de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució.

Si us demanen el certificat negatiu de deute de les tres administracions, és a dir, de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com amb la Seguretat Social (TGSS), probablement sigui per no haver autoritzat la consulta d’ofici en la sol·licitud presentada al gener (document 1).

En el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la resolució, es permet presentar un document per autoritzar l’Ajuntament a realitzar la comprovació.

Podeu utilitzar el següent model:

Autorització consultes deutes tributaris

Caldrà que annexeu aquest document a través del tràmit telemàtic, seguint el mateix procediment que la resta de documentació a annexar: FAQ Annexió

Si havieu autoritzat a l’Ajuntament a fer aquesta comprovació, però us demanen algun dels certificats, cal que esmeneu els deutes que tingueu i presenteu la documentació acreditativa d’estar al corrent.  A continuació, els enllaços on obtindre els següents certificats:

Alguns dels documents que us poden demanar aportar en la resolució provisional o definitiva cal que disposin d’un codi segur o bé que presenteu una còpia compulsada d’aquests.

Aquests documents són:

A – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona jurídica

B – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica

C – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de la sol·licitud i document acreditatiu de la
representació si escau

D – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent

Què cal fer si no es disposa dels documents amb codi segur de verificació o no estan compulsats?

1. Heu de presentar els documents sense compulsar annexant documentació a través del tràmit telemàtic de la convocatòria en el termini establert (del 23 de maig al 5 de juny de 2024, ambdós inclosos).

2. L’òrgan gestor us citarà per correu electrònic o per via telefònica en el mínim termini possible per fer la compulsa a les seves oficines.

Per a més informació, podeu consultar la següent nota informativa:

  Nota informativa compulses

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la sol·licitud, la justificació i l’annexió de documentació s’ha de fer per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu: l’Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la documentació que voleu annexar al tràmit, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (al·legacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Per a més informació sobre com tramitar l’annexió de documents, consulteu:

  Guia d’acompanyament en la presentació telemàtica elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

Les principals diferències entre la reformulació i la modificació són el moment en la que es presenta i els casos en els quals cal presentar-la. A continuació, podeu consultar les característiques de cada acció.

Reformulació

 • Quan es presenta? Durant els 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB. I en el cas de reducció de subvenció per part d’altres administracions, s’estableix 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució per part de l’administració corresponent.
 • En quins casos? Per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte.
 • Aprovació: L’aprovació de la reformulació es pot notificar o no. En cas que no rebeu cap notificació en el termini de 3 mesos, es considera aprovada ja que s’aplica el silenci administratiu. Si és rebutjada, sí que rebreu una notificació al respecte.
 • Amb quin document? Podeu utilitzar el Model de reformulació del projecte. El podeu completar presentant el Formulari del projecte, amb els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.
 • Més informació: Pas a pas reformulació i FAQs

Modificació

 • Quan es presenta? Durant el procés d’atorgament o durant el període d’execució del projecte(s’hagi presentat o no reformulació prèvia). Un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació d’aquest.
 • En quins casos? Per aquells projectes que hagin de ser modificats, sempre que això no alteri el seu objecte i finalitats.
 • Aprovació: Les modificacions presentades hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent.
 • Amb quin document? Podeu utilitzar el Model de modificació del projecte. El podeu completar presentant el Formulari del projecte, amb els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.
 • Més informació: Pas a pas modificació i FAQs

ATENCIÓ:

Caldrà que tingueu en compte el que s’estableix a les bases i a la Convocatòria del 2023 sobre la reformulació i modificacions, així com la justificació.

A l’hora de sol·licitar modificacions o bé a l’hora de justificar les subvencions, hem de tenir present que per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat. Si no es realitza com a mínim el 50% del projecte subvencionat, es produirà la revocació de la subvenció.

En cas que la desviació i reducció que es produexi no superi el 50% però sigui major al 20% del cost inicial, aquesta suposarà una reducció proporcional de la subvenció. Si aquesta desviació és inferior al 20%, no comporta cap reducció de la subvenció sempre i quan es compleixin els objectius.

Quan parlem de projecte subvencionat es fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat.

REFORMULACIÓ 2024

El termini per presentar la reformulació és de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional al BOPB. 

Per tant, en la convocatòria del 2024 es poden presentar reformulacions del projecte fins al 19 de juny (inclòs).

En la resta de casos en els quals podem presentar la reformulació, el termini també és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les resolucions als documents oficials.

Atorgat import inferior a la resolució provisional

Es pot reformular el projecte quan a la resolució provisional s’ha atorgat un import inferior al sol·licitat a la instància, sempre i quan aquest fet afecti a l’execució del projecte. 

El termini per presentar la reformulació és de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional al BOPB, és a dir, fins al 19 de juny de 2024.

Denegada a la resolució provisional, però aprovada amb import inferior a la definitiva

Un altres cas en el que es pot reformular és en aquelles subvencions denegades a la resolució provisional i aprovades a la definitiva en que l’import atorgat hagi estat inferior al sol·licitat a la instància de sol·licitud. També, hi ha l’opció de reformular per aquells projectes que hagin tingut una modificació en l’import atorgat respecte a l’aprovat en la resolució provisional.

El termini en aquest cas és de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva.

Reducció ingressos de subvencions d’altres administracions

Si es produeix una disminució d’ingressos derivada de la denegació o atorgament parcial de subvencions d’altres administracions públiques també es pot presentar una reformulació. En aquest cas el termini també serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la resolució d’atorgament i denegació definitiva de l’altre administració (per exemple, Generalitat de Catalunya). 

RECORDEU!
No és obligatori reformular, però si no es fa, s’entendrà que el projecte es realitzarà pel cost total que consta a la sol·licitud i que la diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat es compensarà ampliant ingressos propis o externs.

En aquest cas caldrà tenir en compte que hi ha un màxim de 20% de desviació possible sense que comporti reintegrament de part o tota la subvenció.

Consulteu el Pas a pas de la reformulació per més informació:

  Reformulació: pas a pas

En el cas de la reformulació, podeu utilitzar el següent model que es facilita des de l’Ajuntament de Barcelona:

  Document de reformulació del projecte (format odt)

   Document de reformulació del projecte (format word)

En cas que ho considereu adient, el podeu completar presentant el Formulari del projecte, indicant en aquest els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

En cas de dubtes sobre com omplir el document, podeu consultar el següent pas a pas on s’explica com fer-ho:

  Reformulació: pas a pas

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la documentació s’ha de presentar per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu:

  Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la reformulació o modificació, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (modificacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Podeu ampliar aquest pas a pas consultant la següent guia:

  Guia d’acompanyament en la presentació telemàtica elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de presentar una reformulació del projecte, cal tenir en compte que ha de complir els següents requisits:

 • Ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.
 • No pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.
 • L’aportació de fons propis es pot reduir mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat. S’entén per aportació de fons propis els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat (Recursos propis de l’entitat, Taquillatge, Quotes d’inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres). ATENCIÓ! Tingueu en compte que com a molt podeu reduir els fons propis ajustant-ho al percentatge inicial respecte al total, però no hi ha problema si voleu mantenir el total d’aquests aportant més fons propis o bé si no voleu reduir-los tant.

En cas que presentem una reformulació del projecte a causa de l’atorgament d’un import inferior al sol·licitat, podem reduir de forma proporcional els fons propis.

En la Convocatòria del 2024 s’estableix en aquest sentit que l’aportació de fons propis es pot reduir sempre i quan no disminueixi el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat.

És a dir, si en el projecte inicial els fons propis representava un 30% dels ingressos totals, en cas que reformulem i vulguem reduir els fons propis, s’hauria de mantenir aquest percentatge del 30% o bé incrementar-lo, però en cap cas podrà ser inferior.

Cal tenir en compte que la reducció dels fons propis és opcional i que no hi ha problema si voleu mantenir el total de fons propis o bé si no voleu reduir-los tant.

Però, que s’entén per fons propis?

Els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat com són: Recursos propis de l’entitat, Taquillatge, Quotes d’inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres.

Per tal de calcular fins a quin import de fons propis podeu reduir com a màxim, podeu utilitzar la següent plantilla:

  Plantilla de càlcul de la reducció de fons propis en la reformulació realitzada per Torre Jussana, en col·laboració amb l’Oficina Central de Subvencions.

Per exemple:

Sol·licitud inicial

Cost del projecte inicial: 6.000 €
Subvenció municipal: 2.400 €
Fons propis: 3.600 €
Percentatge dels fons propis respecte el total del projecte: 60%

Resolució

Import atorgat subvenció: 2000 €
Diferència: -400 € 

Reformulació

Cost total del projecte reformulat: 5.000 €
Subvenció municipal: 2.000 €
Fons propis: 3.000 €
Percentatge dels fons propis respecte el total del projecte:  60%

També seria correcte mantenir el total de fons propis inicials i reduir solament la part de la subvenció o bé no reduir-los tant i que el % dels fons propis sigui superior al 60%.

La reformulació s’ha de presentar per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import que vau sol·licitar, i sempre que això afecti l’execució del projecte.

A la Convocatòria del 2024, el moment per presentar la reformulació és durant els 20 hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB. Enguany és fins al 19 de juny. 

En cas que no presenteu la reformulació del projecte en aquest termini, se suposa que l’executareu d’acord amb el projecte presentat en la sol·licitud i, per tant, es considerarà que aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte. Però, aquest aspecte resta condicionat a les possibles modificacions que presenteu durant l’execució del projecte.

A més, a la Convocatòria del 2024 s’estableix el següent respecte a la modificació i justificació: 

“S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i aprovat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció”.

També s’estableix que:

“Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada. La resta de desviacions per sota del 50% comportaran la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada.”

Quan es parla de projecte subvencionat fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per aquest motiu és important que presenteu la reformulació, ja que servirà de base per calcular aquest percentatge.

Us recomanem consultar el següent pas a pas on es detalla tot el procés de reformulació (en quins casos s’ha de fer, quin document s’ha d’omplir, com omplir-lo i presentar-lo…):

  Reformulació: pas a pas

  Plantilla de càlcul de la reducció de fons propis en la reformulació realitzada per Torre Jussana, en col·laboració amb l’Oficina Central de Subvencions.

Durant tot el període d’execució del projecte es pot presentar una o vàries modificacions del mateix, que hauran de ser aprovades per l’òrgan gestor corresponent.

Les sol·licituds de modificació dels projectes subvencionats podran ser presentades tant per les entitats que han pogut presentar reformulacions (import de la subvenció inferior a l’import sol·licitat), com aquelles que han rebut la subvenció igual al import sol·licitat.

En cas que la modificació del projecte comporti una reducció del cost total del projecte subvencionat superior al 20%, s’aplicarà la reducció proporcional de la subvenció atorgada respecte al percentatge subvencionat i es procedirà al reintegrament parcial corresponent.

Cal tenir en compte que en cas que aquesta desviació sigui superior al 50%, caldrà retornar la subvenció, ja que es considerarà que no s’han complert els objectius del projecte.

Per a més informació sobre la modificació, consulteu la següent pàgina:

  Modificació del projecte

IMPORTANT:

Per calcular el percentatge subvencionat es tindrà en compte el projecte presentat inicialment o bé, en el seu cas, la reformulació aprovada.

En cas que presenteu reformulació del projecte, aquesta haurà de ser aprovada per l’òrgan competent.

Al Punt 14 de la Convocatòria s’estableix que transcorregut el termini de 3 mesos per resoldre, si no us han notificat la denegació, es considerarà la reformulació presentada com a aprovada ja que s’aplica el silenci administratiu.

Aquesta aprovació de la reformulació implica que aquest passa a ser el projecte subvencionat i estableix el nou cost total del projecte. Per tant, la reformulació substitueix la sol·licitud presentada inicialment i és la que es tindrà en compte per a la justificació del projecte.

En cas de denegació de la reformulació, l’òrgan gestor us ho notificarà per via electrònica.

MODIFICACIÓ 2024

Durant tot el període d’execució del projecte es pot presentar una o vàries modificacions del mateix (s’hagi presentat o no reformulació prèvia).

Un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació d’aquest i s’haurà d’explicar les desviacions i modificacions produïdes en el moment de la justificació.

Es pot presentar modificacions del projecte, en cas que s’hagin produït alteracions a les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre i quan això no alteri el seu objecte ni finalitats. Tingueu en compte, per tant, que el projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

Aquestes modificacions es poden presentar durant el període d’execució del projecte, és a dir, entre el període d’inici i final que vau detallar en la sol·licitud de la subvenció. Tingueu present que un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació del mateix.

Les modificacions que es presentin hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent de la subvenció.

A l’hora de presentar una modificació del projecte, cal tenir en compte que ha de complir els següents requisits:

 • El projecte modificat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.
 • El projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

En el cas de la modificació, podeu utilitzar el següent model que es facilita des de l’Ajuntament de Barcelona:

  Document de modificació del projecte (format odt)

  Document de modificació del projecte (format word)

En cas que ho considereu adient, el podeu completar presentant el Formulari  del projecte, indicant en aquest els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

En cas de dubtes sobre com omplir el document, podeu consultar el següent pas a pas on s’explica com fer-ho:

  Modificació: pas a pas

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la documentació s’ha de presentar per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu:

  Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la reformulació o modificació, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu modificar. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (modificacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Podeu ampliar aquest pas a pas consultant la següent guia:

  Guia d’acompanyament en la presentació telemàtica elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

Si la modificació del projecte comporta una reducció del cost total del projecte subvencionat, cal tenir en compte que la Convocatòria estableix que:

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat.

En aques cas, si es modifica el cost més d’un 50% del total, es sol·licitarà de forma automàtica un reintegrament total de la subvenció atorgada. Per tant, s’ha de realitzar un mínim d’un 50% del projecte subvencionat per no haver de retornar la subvenció.

I una de les novetats de la Convocatòria del 2023 és que s’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i aprovat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada, sense que comporti reintegrament. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Per tant, a l’hora de sol·licitar modificacions o bé a l’hora de justificar les subvencions, hem de tenir present aquest topall del 50% pel que fa a l’execució del projecte, ja que sí no es realitza com a mínim el 50% del projecte subvencionat, es produirà la revocació de la subvenció. En cas que la desviació i reducció que es produexi no superi el 50%, aquesta suposarà una reducció proporcional de la subvenció. Si aquesta desviació és del 20% o inferior, no comporta cap reducció de la subvenció.

Com a resum, si la desviació respecte al cost inicial o reformulat és:

 • > del 50% de desviació: revocació de la subvenció
 • Entre el 50% i el 20%: reintegrament proporcional de la subvenció
 • < del 20%: no comporta reducció de la subvenció sempre que es compleixin els objectius

Exemple:

Hem presentat un projecte amb un cost total de 10.000€ dels quals hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de BCN de 5.000€ i ens han atorgat la totalitat. Uns mesos abans de finalitzar el projecte, es produeixen uns imprevistos i hi ha activitats que no podem realitzar i per tant, despeses que no realitzarem. 

En aquest cas, el recomanable és presentar una modificació del projecte. En aquesta modificació, per exemple, podríem reduir el projecte a un total de 7.000€, tenint present que es produirà una reducció proporcional de la quantia de la subvenció atorgada, la qual haurem de reintegrar. D’aquesta manera estem executant el 70% del projecte.

En canvi, no podem presentar una modificació en la qual el cost total del projecte és menys de 5.000€, ja que s’estaria executant menys del 50%.

Exactament el mateix passaria en el cas de la justificació del projecte.

JUSTIFICACIÓ 2024
ASPECTES GENERALS
 • Mínim realitzat i justificat: Per a poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de l’import subvencionat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada, és a dir, el retorn de la subvenció. Es considera com a projecte subvencionat el projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada.
 • Desviació màxima del pressupost: s’amplia a 20% el percentatge màxim de desviació pressupostària respecte el pressupost inicial sense comportar reducció de la subvenció.
 • Auditoria: amb data 5 de maig del 2023, es va aprovar una modificació de les bases en aquest sentit, ampliant a 150.000€ l’import total del projecte. En aquesta modificació es fixa que cal presentar informe auditor en:
   • Els projectes d’import igual o superior a 150.000 euros
   • Projectes amb subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros.
 • Publicitat: s’incorpora un nou paràgraf on s’indica l’obligatorietat d’incloure en els materials de difusió el “finançament municipal amb la imatge corporativa” i que caldrà presentar els citats materials juntament a la resta de documentació de la justificació del projecte d’acord amb la normativa municipal.

Consulteu el document de la Convocatòria del 2024 per a més informació.

El termini per a dur a terme la justificació és de màxim 2 mesos des de la finalització del projecte subvencionat (data indicada en la sol·licitud o en el document de reformulació o modificació del projecte). Així s’estableix a les bases i a la Convocatòria,

EXEMPLE:

Si en la sol·licitud vau indicar que la data de finalització del projecte és el 31 de desembre de 2024 teniu fins al 28 de febrer de 2025 per a presentar la justificació del projecte.

El tràmit de justificació únicament es pot realitzar telemàticament, a través del següent enllaç:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

Per tal de poder realitzar aquesta presentació telemàtica caldrà que disposeu de certificat digital. Consulteu l’especial TJ sobre el certificat digital per tenir-ne més informació.

Els documents que cal presentar són:

 • Instància presentació
 • Memòria d’actuació
 • Memòria econòmica o   Memòria econòmica IVA deduït
 • Declaració responsable de factures: que inclogui una relació de les factures imputades a la subvenció i les factures o nòmines en format digital o escanejades a continuació, en un mateix pdf. També cal incloure, en aquest mateix pdf, els comprovants de pagament vinculats a cada factura. Si no és possible adjuntar-ho en un sol pdf per motius de mida del document, podeu adjuntar tants pdf’s de factures com siguin necessaris, precedits sempre de la declaració responsable en cadascun d’ells. Recordeu que cal aportar com a mínim la documentació de les despeses  vinculades a la subvenció atorgada (és a dir, factures i/o nòmines per la totalitat de l’import subvencionat).

I en cas que sigui necessari:

 •  Carta reintegrament. En el cas d’haver de retornar la totalitat o una part de la subvenció.

Podeu descarregar-vos tots aquests documents en format Libre office (programari lliure) a través del següent enllaç: Recursos justificació

RECORDEU!

Hi ha dos models de memòria econòmica per realitzar la justificació econòmica, la memòria econòmica i la memòria econòmica per IVA deduït.

Com sabem quina hem d’utilitzar?

 • Memòria econòmica: és el model que han d’usar aquelles entitats  que no realitzin activitat econòmica.
 • Memòria econòmica (IVA deduït): és el model que han d’utilitzar les entitats que sí realitzen activitat econòmica i, per tant, presenten a Hisenda les declaracions trimestrals d’IVA. Cal tenir en compte que tal com s’estableix a les bases, els impostos recuperables no són despeses subvencionables, i per això, en aquest formulari les factures es desglossaran entre base imposable i IVA.

Podeu descarregar aquests models i documentació a través del següent enllaç.

Pel que fa a la forma, la justificació s’ha de realitzar mitjançant el compte justificatiu i segons els models establerts que es poden trobar al següent enllaç. Tot i això, podeu presentar la justificació amb el vostre propi model o document. En cas de fer-ho amb documents propis, és imprescindible que aquests tinguin totes les dades i declaracions que s’inclouen en el models establerts.

Un cop tingueu els documents preparats els haureu de presentar a través de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” del tràmit. A través d’aquest, podeu annexar fins a 8 documents de 10MB cadascun. Si necessiteu annexar més documents, heu de fer un altre tràmit d’annexió de documentació. Es poden fer tants tràmits d’annexió de documentació com es vulguin.

Tingueu en compte que per realitzar l’annexió de documents haureu d’indicar el número de referència del tràmit. 

Un cop presentada, la documentació quedarà signada digitalment gràcies a la vostra autenticació amb el certificat digital.

Us recomanem consultar la següent guia que indica pas a pas com realitzar la tramitació telemàtica de la justificació:

 Guia per a la presentació telemàtica de la justificació elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

Per tal d’annexar la documentació és necessari introduir les dades del tràmit, concretament el número de referència del tràmit. 

Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX.

En la imatge que hi ha a continuació, està encerclat amb vermell on podeu trobar aquest número. També, en el justificant hi trobareu a dalt a la dreta el número de registre i la data de presentació.

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de no tenir a mà el justificant, podeu consultar el número de referència de tràmit a la Resolució provisional (2024), cercant el vostre projecte subvencionat.

La presentació de la documentació referent a la justificació és recomanable que es realitzi amb el certificat de representant jurídica de l’entitat (FNMT), ja que és el certificat que acredita la firma com a representant legal de l’associació.

Si no disposeu d’aquest certificat, pot presentar la sol·licitud la persona representant legal de l’entit (presidència) amb el seu certificat digital personal (idCAT, idCAT mòbil…).

En cas que no sigui possible que la persona representant legal de l’entitat realitzi el tràmit i per tant, ho presenti una altra persona amb el seu certificat digital, caldrà aportar algun d’aquests documents:

 • Poders notarials.
 • Autorització signada per la persona representada, acompanyada de la fotocòpia del seu document d’identificació. Cal fer-hi constar la data i especificar el tràmit per al qual s’atorga la representació.
 • Justificant que acredita la inscripció d’una representació vigent (en estat vàlid) al Representa. Podeu veure com descarregar el justificant seguint aquest enllaç.

Si durant el període de tramitació de la sol·licitud s’ha produït un canvi en la presidència de l’entitat caldrà que ho notifiqueu el més aviat possible a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest enllaç podeu consultar com s’ha de realitzar aquesta notificació: FAQ notificació canvi

Amb data 5 de maig del 2023, s’ha aprovat una modificació de les bases en aquest sentit. Per a la Convocatòria de l’any 2024 es fixa que cal presentar un compte justificatiu amb informe auditor si es compleixen alguns dels dos casos:

 • Projectes presentats d’import igual o superior a 150.000 euros.
 • Projectes amb subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros. 

Per tant, per presentar auditoria, el projecte ha de ser igual o superior als 150.000€ de DESPESA TOTAL, o bé la SUBVENCIÓ PER PROJECTE ha de ser igual o superior a 30.000€. Per subvenció per projecte inclou totes les subvencions municipals (de l’Ajuntament de Barcelona) que pugui rebre aquell projecte en concret, sigui de l’òrgan gestor que sigui.

En el cas d’estar obligades a presentar la justificació amb informe auditor, tal i com s’estableix a les bases reguladores, cal presentar la següent informació:

 • Memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
  • Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats per conceptes de les despeses i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes
  • Relació classificada de despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. Així mateix, si la subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
  • Detall dels ingressos que hagin finançat l’activitat subvencionada, indicant l’import i procedència.
  • Comunicació de reintegrament en el supòsit de fons provinents de la subvenció i no aplicats al projecte.
  • Informe dels estats comptables del projecte emès per un/a auditor/a de comptes, d’acord amb l’Ordre EHA 1434/2007.

En el cas que l’entitat beneficiaria de la subvenció estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu la realitzarà el mateix auditor/a. L’informe d’auditoria, com que verifica el compliment de tots els requisits exigits en el compte justificatiu, es tindrà en compte en el procés de revisió per acreditar el compliment de les finalitats i l’extinció del projecte.

Tingueu en compte que la despesa dels serveis externs d’auditoria derivada de la revisió del compte justificatiu és considerada despesa subvencionable, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€.

Per tal de realitzar el reintegrament total o parcial de la subvenció caldrà que ompliu i signeu la Carta de reintegrament que facilita l’Ajuntament a la pàgina web de les subvencions. En aquest document heu d’introduir les dades de l’entitat i del projecte i indicar si esteu realitzant:

 • Reintegrament parcial de la subvenció: en cas que l’activitat no s’hagi justificat en la seva totalitat. En aquest cas haureu de presentar la justificació del projecte (adjuntant els documents que es requereixen) i indicar de forma clara a través del compte justificatiu quin import heu justificat.
 • Reintegrament total: en cas que no s’hagi realitzat el projecte. Caldrà que feu el retorn de la totalitat de la subvenció rebuda.

Un cop omplerta i signada, heu de presentar la carta a través del tràmit telemàtic de la subvenció juntament amb la resta de documentació. Primer, us haureu d’identificar-vos amb el certificat digital que vau utilitzar per sol·licitar la subvenció i anar a l’apartat d’Annexió de documents. Hi haureu d’indicar el número de referència del tràmit de la subvenció que voleu retornar (aquí podeu consultar on trobar aquest número) i annexar la carta de reintegrament amb pdf.

El departament de subvencions de l’òrgan gestor de l’àmbit al qual vau presentar la subvenció us facilitaran el número de compte bancari on poder fer l’ingrés de la quantitat a retornar. Cal indicar, en el moment de fer la transferència, les dades de l’entitat i el codi de subvenció a què fa referència la devolució. Us recomanem guardar el justificant de la transferència bancària realitzada i annexar-lo al vostre expedient a través de l’apartat Annexió de documents del tràmit de subvencions.

ASPECTES ECONÒMICS

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagaments de l’import subvencionat.

És a dir, en el moment de la justificació s’ha de justificar l’import total del projecte a través de la memòria econòmica. En aquest document hi heu de fer constar la relació de totes les despeses i ingressos vinculats al projecte, amb independència de si han estat o no finançats per la subvenció.

Tingueu en compte que a la Convocatòria del 2024, es permet un màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicial i el cost final del projecte. Podeu ampliar la informació sobre aquesta consulta en aquest enllaç: FAQ desviació

Una altra cosa és la documentació complementària a aportar. En aquest sentit, s’hauran de presentar com a mínim el conjunt de factures/nòmines i els seus comprovants de pagament per un valor corresponent a la quantia subvencionada.

Per saber com presentar aquesta documentació us recomanem consultar el següent recurs: Pas a pas justificació

Per exemple:

Si un projecte té un cost total de 10.000€ i ha rebut una subvenció de 5.000€, l’entitat haurà de fer constar en la memòria econòmica les despeses totals per un valor de 10.000€. Igual passa amb els ingressos.

Tingueu en compte que es permet un % de desviació com hem explicat anteriorment.

Pel que fa a les factures/nòmines a aportar, en aquest exemple,  s’haurien de presentar com a mínim factures/nòmines i els seus comprovants de pagament per un import de 5.000 €.

A la Convocatòria 2024 s’estableix el següent: 

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat. S’entén per projecte subvencionat el presentat inicialment o bé el projecte reformulat i aprovat.

Per tant, a l’hora de sol·licitar modificacions o bé a l’hora de justificar les subvencions, hem de tenir present aquest topall del 50% pel que fa a l’execució del projecte, ja que si no es realitza com a mínim el 50% del projecte subvencionat, es produirà la revocació de la subvenció.

També cal tenir present que s’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada, sense que comporti reintegrament.

Si aquesta desviació és del 20% o inferior, no comporta cap reducció de la subvenció.

L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació sempre hi quan es garanteixi que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Com a resum, si la desviació respecte al cost inicial o reformulat és:

 • > del 50% de desviació: revocació de la subvenció i retorn total
 • Entre el 50% i el 20%: reintegrament proporcional de la subvenció
 • < del 20%: no comporta reducció de la subvenció sempre que es compleixin els objectius

EXEMPLE:

Hem presentat un projecte amb un cost total de 10.000€ dels quals hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de BCN de 5.000€ i ens han atorgat la totalitat. 

A l’hora de presentar la justificació, caldrà en la memòria econòmica indicar el total d’ingressos i despeses produïdes. Si en aquesta, justifiquem menys de 5.000€, és a dir, menys del 50% del total del projecte, no es consideraria el projecte com a acomplert i per tant, es revocaria la subvenció de forma automàtica. En aquest cas, caldria fer un reintegrament total de la subvenció (dels 5.000€).

També pot passar que aquesta desviació sigui menor, per exemple, es justifica un total de 7.000€. D’aquesta manera estem executant el 70% del projecte i per tant, s’està produint una desviació del 30% del pressupost. En aquest cas, es produirà una reducció proporcional de la quantia de la subvenció atorgada, la qual haurem de reintegrar. 

Per justificar econòmicament la subvenció, s’han de presentar, com a mínim, factures per un import equivalent a la quantia rebuda per part de l’Ajuntament. Existeixen diverses tipologies de factures:

 • Factura simplificada (antigament denominat tiquet de compra): és aquell document on hi apareixen les dades de l’establiment on hem fet la compra i els conceptes de la compra.
 • Factura: es diferencia de la factura simplificada (tiquet) pel fet que hi apareixen les dades de la persona física o jurídica que ha realitzat la despesa.

A l’hora de justificar els diners de la subvenció es permet fer-ho amb factures simplificades (tiquets) en un percentatge diferent depenent de l’import atorgat. En la Convocatòria s’estableix els següents topals:

Àmbit Districte:

 • Subvencions fins a 500 euros:  com a màxim 50% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions entre 501 i 1.000 euros: com a màxim 25% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.

Àmbit ciutat:

 • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros.

En el cas de presentar nòmines, s’acompanyaran dels corresponents RNT (relació nominal de treballadors amb les seves bases de cotització a la Seguretat Social) i RLC (rebut de liquidació de cotitzacions que abona l’empresa a la Seguretat Social), presentats a la Tresoreria General de la Seguretat Social i els corresponents models de l’IRPF (mod. 111 o mod. 190), tots correctament autentificats.

RECORDEU!

En la declaració responsable de factures cal presentar totes les factures o nòmines imputades a la subvenció, seguides dels corresponents comprovants de pagament.

Les factures que presenteu no cal signar-les ni diligenciar-les, com es feia anteriorment. En aquesta Convocatòria heu de presentar aquestes factures juntament amb una declaració responsable on es farà constar la seva veracitat. Tingueu en compte, però, que haureu de conservar les factures originals i els documents que presenteu com a mínim per un període de 4 anys.

En el cas de presentar factures simplificades (tiquets de compra), aquestes han d’anar acompanyades d’una diligència del representant legal de la persona jurídica o física que indicarà a quin concepte s’imputa aquesta despesa, en cas que no estigui especificat al mateix tiquet.

A l’hora de realitzar la justificació, hi podem imputar aquelles factures vinculades a les despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat. En aquest sentit, com a norma general cal que la data d’emissió de la factura estigui compresa entre les dates d’execució del projecte.

Però, en alguna ocasió ens podem trobar amb certes situacions que dificulten complir aquest criteri. Un exemple recurrent és el cas de les despeses de subministraments que se solen facturar a mes vençut.

En aquests casos i agafant com a referència el que s’estableix a les Bases generals i a la Llei de subvencions:

 • La data d’emissió de la factura pot ser posterior a la finalització del projecte.
 • S’ha d’haver efectuat el pagament de la factura abans de la finalització del període de justificació.

La factura ha de referir-se indubtablement a una despesa efectuada durant el període d’execució i vinculada al projecte (en aquest sentit, és important que el concepte de la factura sigui clar i es refereixi al projecte).

Vegem alguns exemples:

 • La factura corresponent a les despeses de telefonia del mes del desembre de 2024 té data del 5 de gener de 2025 i l’hem pagada el mateix dia 5.
 • Hem contractat el servei d’un professional autònom per un acte el 15 de desembre de 2024, però no ens ha emès la factura fins al 2 de gener de 2025 i el pagament ha estat el 30 de gener.

En aquests exemples, sempre que es consideri que la despesa correspon indubtablement al període d’execució del projecte, encara que la factura sigui posterior, es pot acceptar, sempre que aquesta hagi estat pagada abans de finalitzar el període de justificació.

Sí. Tots aquells costos associats al personal contractat per al desenvolupament del projecte així com la contractació de professionals autònoms es consideren despeses subvencionables. Per tant, les retencions que les entitats apliquen quan fan el pagament de les factures o les nòmines, així com els costos de seguretat social que assumeixen, es poden incloure com a despesa en la memòria econòmica.

És per això que a l’hora d’acreditar que la subvenció s’ha gastat correctament, l’Ajuntament requereix la presentació del model 190 (resum anual de retencions) o els RLC i RNT (document de quotes de la Seguretat social).

Sí, sempre i quan hi hagi un criteri raonable d’aplicació al projecte subvencionat. Aquesta Convocatòria de subvencions està adreçada a finançar projectes i activitats, no costos d’estructura o béns d’inversió de les entitats. És per això que si es fa un càlcul raonat d’aquestes despeses que es pugin associar al projecte, es podrà imputar una part en la memòria econòmica.

Per exemple, de les despeses de lloguer de la seu social, no es pot imputar tota la despesa anual, però si es fa un càlcul de les hores que en la seu s’han realitzat activitats vinculades a l’activitat subvencionable, sí que es podria imputar aquesta part.

Un altre exemple són les amortitzacions. La compra d’un ordinador no seria una despesa subvencionable, però la seva amortització per l’ús que s’ha fet en el projecte sí. Clar està que a vegades trobar l’exactitud de com imputar aquests costos és difícil, però hi ha alguns mecanismes que us poden ajudar. Per exemple, la taula que facilita l’article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats. 

Per exemple, un ordinador que ens costa 1.000 €, i fiscalment el podem amortitzar en 4 anys. Això vol dir que cada any podem amortitzar en la comptabilitat 250 €. Doncs d’aquests 250 € podríem imputar a la subvenció un percentatge en funció de l’ús de l’ordinador amb el projecte (per exemple, un 10% o 15%).

És possible que en certs projectes sigui necessari afegir files a les pestanyes de despeses i ingressos de la Memòria econòmica. En aquest cas, podeu seguir les següents instruccions:

Versió Windows

Si fem servir el format excel (Microsoft Office), potser que el document tingui les macros bloquejades i això ens impedeixi afegir files.

Per desbloquejar les macros cal seguir els següents passos:

 • Obrir la carpeta on tenim l’arxiu excel de la Memòria econòmica guardat.
 • Seleccionar aquest fitxer i fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar “Propietats” en el menú que es desplega.
 • A la part inferior de la pestanta General, seleccionar la casella “Desbloquejar” i clicar el botó “Acceptar”.

Si teniu més dubtes sobre el tema, podeu ampliar la informació en aquest enllaç.

A continuació ja podem obrir de nou el document i afegir files de la següent manera:

 • Seleccionar la cel·la verda de la partida on volem afegir la fila (es troba a la columna B).
 • Clicar el botó gris que conté “Insereix línies per sobre d’una cel·la verda que ha d’estar seleccionada”. Aquest botó apareix a la part superior del document.
 • Un cop cliqueu al botó, s’afegirà una fila per sobre de la cel·la verda. En cas de necessitar més files, cal repetir aquest procediment.

 

Versió programari lliure

Si fem servir la versió de programari lliure, hem de:

 • Seleccionar la cel·la verda de l’apartat a on volem afegir la línia
 • Clicar el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció “Insereix” i seleccionar “Tota la fila”.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la Convocatòria General de Subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes.