REFORMULACIÓ 2024: PAS A PAS

Us acompanyem pas a pas per tal de realitzar la reformulació del vostre projecte.

Amb data 22 de maig s’ha publicat la resolució provisional d’atorgament o denegació de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona del 2024.

Un cop publicada, s’inicia un termini de 20 dies hàbils per presentar la reformulació del projecte, a comptar a partir de l’endemà de la publicació, és a dir, es poden presentar reformulacions del projecte fins al 19 de juny (inclòs).

Però, a que ens referim quan parlem de reformulació? En quins casos cal presentar la reformulació? Quin document hem d’omplir? Com ho hem de presentar?

A continuació, us expliquem el pas a pas per tal de realitzar la reformulació del vostre projecte.

Us recomanem també consultar el recull de respostes a les preguntes més freqüents del procés d’atorgament i reformulació, així com la sessió informativa que hem realitzat des de Torre Jussana sobre el tema:

  Preguntes freqüents sobre la reformulació

  Vídeo de la sessió informativa sobre la resolució i reformulació de les #SubvencionsBCN 2024 realitzada per Torre Jussana (24/05/24)

Presentació de la sessió informativa resolució i reformulació de les #SubvencionsBCN 2024 realitzada per Torre Jussana

El primer pas és consultar la resolució provisional per comprovar si la o les sol·licituds de subvenció que vau presentar han estat atorgades o denegades. Podeu consultar-la en el següent enllaç:

  Resolució provisional 

En el document de la resolució provisional hi apareixen tots els projectes presentats. Aquests estan ordenats per òrgans gestors i de cada un s’especifica:

  • NIF
  • Nom de la persona física o jurídica
  • Nom del projecte 
  • Programa
  • Codi subvenció
  • Punts obtinguts
  • Proposta d’import a atorgar
  • Documentació a aportar (si és el cas)
  • Subvenció pendent de justificar
  • Motiu de la denegació provisional o inadmissió (en cas que la sol·licitud no hagi estat atorgada provisionalment)

Serà important que consulteu la proposta d’import a atorgar que figura al o als projectes que vau presentar.

RECOMANEM:

El document de resolució és molt llarg i amb moltes pàgines. Per trobar de forma ràpida el vostre projecte, us recomanem cercar amb el buscador el nom de la vostra entitat o bé el número de NIF.

Per a fer-ho, utilitzeu les tecles Ctr+F i escriviu el nom o NIF.

Un cop consultada la resolució provisional i la proposta d’import a atorgar pot ser que ens trobem amb diverses situacions:

 • Ens han atorgat la totalitat de l’import que vam sol·licitar.
 • No ens han atorgat res, ja que han denegat o inadmès la sol·licitud.
 • Ens han atorgat un import inferior al que vam sol·licitar. REFORMULEM!

En cas que la proposta d’import a atorgar sigui inferior al sol·licitat (el que vau indicar en la sol·licitud presentada al gener) i sempre que això afecti l’execució del projecte, és recomanable presentar la reformulació

Per exemple: En el moment de la sol·licitud vau presentar un projecte amb un cost total de 5.000€, dels quals vau demanar 2.500€ de subvenció (un 50% del total). Un cop publicada la resolució provisional, veieu que l’import proposat a atorgar al vostre projecte és de 1.800€. En aquest cas, podrieu  dur a terme la reformulació del pressupost per adaptar-lo a aquest import.  

Per tal de presentar la reformulació en aquest cas, hi ha un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional

Els requisits que ha de cumplir la reformulació són:

 • Ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte. 
 • No pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.
 • L’aportació de fons propis es pot reduir mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat. S’entén per aportació de fons propis els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat (Recursos propis de l’entitat, Taquillatge, Quotes d’inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres). ATENCIÓ! Tingueu en compte que com a molt podeu reduir els fons propis ajustant-ho al percentatge inicial respecte al total, però no hi ha problema si voleu mantenir el total d’aquests aportant més fons propis o bé si no voleu reduir-los tant. Consulteu aquesta FAQ per ampliar la informació al respecte.

Podeu utilitzar la següent plantilla per calcular-ho:

  Plantilla de càlcul de la reducció de fons propis en la reformulació realitzada per Torre Jussana, en col·laboració amb l’Oficina Central de Subvencions.

Denegada a la resolució provisional, però aprovada amb import inferior a la definitiva

Un altres cas en el que es pot reformular és en aquelles subvencions denegades a la resolució provisional i aprovades a la definitiva en que l’import atorgat hagi estat inferior al sol·licitat a la instància de sol·licitud. També, hi ha l’opció de reformular per aquells projectes que hagin tingut una modificació en l’import atorgat respecte a l’aprovat en la resolució provisional.

El termini en aquest cas és de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva.

Reducció ingressos de subvencions d’altres administracions

Si es produeix una disminució d’ingressos derivada de la denegació o atorgament parcial de subvencions d’altres administracions públiques també es pot presentar una reformulació. En aquest cas el termini també serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la resolució d’atorgament i denegació definitiva de l’altre administració (per exemple, Generalitat de Catalunya). 

Per exemple: en el pressupost de la sol·licitud haviem indicat que un dels ingressos seria de 3000€ d’una subvenció provinent de la Diputació de Barcelona. Finalment, un cop es publica la resolució provisional d’aquesta al juliol, veiem que sol ens atorguen 1000€. En aquest cas, tenim 20 dies des de la data de publicació de la resolució, per adaptar el pressupost del nostre projecte subvencionat i presentar la reformulació a l’Ajuntament de Barcelona, tot indicant aquesta disminució. 

IMPORTANT! 

Si no presenteu la reformulació del vostre projecte en el termini fixat, els òrgans gestors suposaran que executareu el projecte d’acord amb el que vau presentar a la sol·licitud i, per tant, a l’hora de realitzar la justificació es valorarà aquest import inicial. Per aquest motiu és molt important presentar la reformulació dins del període establert.

Un cop tenim clar si cal que reformulem o no el nostre projecte arriba el moment d’omplir el document de reformulació del projecte.

L’Ajuntament de Barcelona facilita un model per sol·licitar la reformulació del projecte. No és obligatori utilitzar aquest model tot i que sí que us ho recomanem. El podeu descarregar a través dels següents enllaços:

   Document de reformulació del projecte (format odt)

   Document de reformulació del projecte (format word)

En cas que sigui necessari, podeu completar aquest document presentant el Formulari del projecte, amb els canvis respecte el projecte inicial.

A continuació, repassem com omplir el document de reformulació del projecte.

El primer apartat és referent a les dades de la persona física o jurídica sol·licitant i del projecte subvencionat. Podeu consultar en aquesta FAQ: On trobem el codi de subvenció?

En el següent apartat cal tornar a indicar l’import sol·licitat inicialment així com l’import atorgat, constatant que és inferior i que accepteu aquesta diferència.

A continuació, haureu de detallar quines són les modificacions que es realitzaran en aquesta reformulació del projecte. Tingueu present que els canvis no  poden ser substancials ni que modifiquin els objectius del projecte inicial. També hi heu de fer constar el pressupost total del projecte un cop feta la reformulació i signar digitalment el document, amb la signatura del o la representant legal de l’entitat.

En la segona pàgina del document en l’apartat “13. Pla de viabilitat econòmica del projecte-Pressupost general” és on heu de desglossar el pressupost del projecte inicial i a reformular. 

Primerament, s’han d’introduir les dades de les despeses i ingressos previstos inicialment, és a dir, aquells que vau fer constar en el pressupost presentat en la sol·licitud de la subvenció. I a continuació, cal que detalleu les despeses i ingressos en base l’import a reformular.

Pel que fa als ingressos, caldrà que en l’apartat de Subvencions municipals en la columna d’Import reformulat hi figuri l’import que consta en la resolució provisional. I referent a les despeses, tingueu en compte que cal que els imports de les partides tinguin coherència entre el previst i el reformulat.

Hi ha una tercera columna on hi figura la diferència entre els imports prevists i els reformulats, així com és calcula el percentatge de desviació. A més, és imprescindible que el balanç final de l’import reformulat sigui 0 i que es produeixi la mínima desviació possible.

ATENCIÓ!

En el cas del document en format word, els requadres ombrejats no s’han d’omplir manualment ja que són fórmules que es calculen de forma automàtica. En el cas del document en programari lliure (odt), caldrà que introduïu manualment tots els camps.

Un cop ja teniu preparat el document de reformulació del projecte subvencionat, arriba el moment de presentar-lo a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la sol·licitud, la justificació i l’annexió de documentació de la subvenció s’ha de fer per via telemàtica utilitzant el certificat digital (Certificat FNMT de representant de persona jurídica i qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació o bé IDCat/IDCat Mòbil del representant legal de l’entitat). Consulteu l’Especial TJ sobre el certificat digital per tenir-ne més informació. 

Per tal de presentar-ho, cal accedir al tràmit corresponent:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat

Quan hagueu accedit al tràmit i us hagueu identificat amb el vostre certificat digital, us trobareu amb les següents opcions:

Cal seguir els passos següents:

 1. Dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” cal clicar el botó “Continuar”. 
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes. 
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent, en aquest cas el document de reformulació del projecte en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents. 
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra reformulació enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica. 

Per a més informació sobre com tramitar l’annexió de documents, consulteu:

  Guia d’acompanyament en la presentació telemàtica elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

RECORDEU:

Tingueu present que en el moment d’entregar els documents, es demana que siguin en format PDF. Us facilitem, per si us cal, l’enllaç d’una eina d’Internet que us permet canviar el format, comprimir i unir diversos arxius: ilovePDF

També, per evitar errors en el tràmit, és important que el títol dels arxius no siguin excessivament llargs ni continguin punts, punts i coma, guions, caràcters especials com “<“, “>” o “&”, etc. La longitud sense l’extensió “.PDF” ha de tenir entre 4 i 30 caràcters.

En cas que presenteu reformulació del projecte, aquesta haurà de ser aprovada per l’òrgan competent.

Al Punt 14 de la Convocatòria s’estableix que transcorregut el termini de 3 mesos per resoldre, es considerarà la reformulació presentada com a aprovada.

Aquesta aprovació de la reformulació implica que aquest passa a ser el projecte subvencionat i estableix el nou cost total del projecte. Per tant, la reformulació substitueix la sol·licitud presentada inicialment i és la que es tindrà en compte per a la justificació del projecte.

En cas de denegació de la reformulació, l’òrgan gestor us ho notificarà per via electrònica.