CRITERIS TRANSVERSALS - 2024

La Convocatòria general de subvencions per l’any 2024, manté els criteris de valoració transversals establerts en anteriors convocatòries.

Aquests fan referència a:

 • Perspectiva de gènere
 • Perspectiva ecosocial, ambientalització i consum responsable
 • Perspectiva intercultural

Cada una de les perspectives tenen una puntuació de 0,4 punts, tant en l’àmbit de ciutat com de districte.

Per tal de complementar la informació sobre els criteris transversals i com incorporar–los en la sol·licitud de la subvenció, podeu consultar el material següent:

  Guia d’aplicació dels diversos criteris transversals – Ajuntament de Barcelona

 Presentació de les sessions informatives sobre els criteris transversals 2024

  Vídeo de la sessió informativa 2024 sobre els Criteris transversals (19/12/23)

 Vídeo de la segona sessió informativa 2024 sobre els Criteris transversals (16/1/24)

PERSPECTIVA DE GÈNERE

A la pròpia Convocatòria s’indica com a com requisit que les activitats o els serveis que es proposen han de ser coherents amb els valors, les polítiques i les pràctiques municipals, especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere.

I té pes, als criteris generals de valoració, tant pel que fa a Districte com a Ciutat ja que la incorporació de la perspectiva de gènere suposa 0,4 punts si:

 • L’entitat incorpora la igualtat de gènere en el seu funcionament (estatuts, objectius, missió, trajectòria i/o estructura organitzativa)
 • La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou)

Per conèixer les especificitats de cada àmbit i programa, consulteu el següent enllaç.

Tot i que cal incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal al Document bàsic 2, hi ha en alguns apartats on hi consta de manera específica:

A) SOBRE L’ENTITAT

A l’apartat 3 “Breu descripció del/de la sol·licitant” s’inclou l’apartat “Igualtat de gènere a l’entitat”:

A l’apartat 4 “Principals projectes i/o serveis desenvolupats” cal especificar els beneficiaris directes per sexes:

A l’apartat 5 “Base social i recursos humans del/de la sol·licitant” cal detallar per gènere el número de persones associades, assalariades i voluntàries:

 

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’apartat 6 sobre “Perspectiva de gènere” heu explicar com s’aplica la perspectiva de gènere en cada una de les fases del projecte presentat. Aquestes fases són la fase de diagnòstic, de disseny, d’implementació i d’avaluació. En totes aquestes serà important la participació de les dones i la incorporació de la mirada interseccional de forma transversal. Heu de descriure amb detall aquests aspectes en el seguent punt:

EXEMPLES

 A l’entitat:

  • L’objectiu d’aquesta mesura és que l’equip directiu mantingui una composició paritària.
  • Comptem amb un protocol per assegurar l’ús d’una comunicació inclusiva.
  • Hem elaborat un pla intern per facilitar la conciliació.
  • El personal rep formació continuada en igualtat de gènere…

 Al projecte:

  • Disseny del projecte en col·laboració amb l’associació de dones del districte.
  • Es preveu servei de guarda d’infants en totes les activitats que s’organitzin.
  • S’han dissenyat indicadors per calcular l’impacte específic del projecte sobre les dones.
  • Es convoca un premi per reconèixer l’aportació de les dones en un sector on predomina el gènere masculí.

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

 Recursos Perspectiva de gènere

PERSPECTIVA ECOSOCIAL, L’AMBIENTALITZACIÓ I EL CONSUM RESPONSABLE

Cal tenir en compte l’aplicació transversal d’aquest criteri ja que s’inclou dins dels criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat, suposant 0,4 punts la  incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte quan:

 • El projecte incorpora, en les seves diferents fases, accions concretes amb beneficis ambientals i socials. En són exemples el foment de l’alimentació sostenible, l’ambientalització d’esdeveniments, l’ús d’energies renovables, la contractació i la compra sostenible de serveis i productes (inclosa l’economia social i solidària i la compra local), el foment del transport públic, la prevenció de residus, etc.

Tot i que s’ha d’incorporar de manera transversal al Document bàsic 2, hi ha apartats a on es fa referència  de manera específica a la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable:

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’apartat 7 sobre “Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable del projecte” heu de descriure breument les accions que incorpora el projecte en les seves diferents fases (planificació, execució, avaluació, etc.) que maximitzen els beneficis cap a la societat i el medi ambient i en minimitzen els impactes negatius:

EXEMPLES

  • Difusió en mitjans digitals i ús de paper reciclat i/o amb certificació
  • Contractació de serveis a entitats d’inserció social o de l’economia social i solidària
  • Adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just
  • Utilització i/o promoció del transport públic i de la bicicleta
  • Lloguer o ús compartit de material en comptes d’adquirir-lo de nou
  • Donació d’ excedents alimentaris o altres materials a altres entitats

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

 Recursos Perspectiva ecosocial, ambientalització i consum responsable

PERSPECTIVA INTERCULTURAL

La incorporació de la perspectiva intercultural té la mateixa rellevància que la resta de criteris transversals, incloent-se dins dels criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat

Aquest criteri sumen en total 0,4 punts quan:

 • L’entitat incorpora la perspectiva intercultural en els seus estatuts, objectius o missió, memòria d’activitats i/o estructura organitzativa.
 • El projecte presentat preveu la incorporació de la perspectiva intercultural en el seu desenvolupament a partir de la seva metodologia (disseny, implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, valors que promou)
Al Document bàsic 2 de la sol·licitud:

Tot i que cal incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal al Document bàsic 2, hi ha en alguns apartats on hi consta de manera específica:

A) SOBRE L’ENTITAT

A l’apartat 3 “Breu descripció del/de la sol·licitant” s’inclou l’apartat “Interculturalitat i igualtat per raó d’origen, context cultural o religió a l’entitat”:

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’apartat 8 sobre “Perspectiva intercultural” heu d’explicar com s’aplica la perspectiva intercultural en el projecte presentat tant a nivell d’objectius, activitats, públic destinatari, valors, metodologia, etc. També caldrà tenir presents les situacions i condicions de persones d’origen diversos i contextos culturals i/o religiosos a l’hora de dissenyar el projecte:

EXEMPLES

  • Difusió en mitjans digitals i en paper utilitzant diferents llengües.
  • Disseny del projecte en col·laboració amb associacions d’altres cultures del districte.
  • S’han dissenyat indicadors per calcular l’impacte específic del projecte sobre les persones segons el seu origen.
  • S’han previst mecanismes per resoldre les barreres d’accés.
  • L’entitat ha establert un posicionament públic clar de reconeixement de drets, equitat i lluita per la no discriminació.

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

 Recursos Perspectiva intercultural

SESSIONS INFORMATIVES

Consulteu el calendari de sessions informatives
que ofereixen els diferents districtes i sectors a la web de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a: