SOL·LICITUD 2024: PAS A PAS

T’acompanyem en el procés de sol·licitud pas a pas.

La Convocatòria General de Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2024 de l’Ajuntament de Barcelona s’ha publicat el dia 13 de desembre de 2023. Podeu consultar la Convocatòria en aquest enllaç i també les bases reguladores. I tota la informació, documentació i formularis:

Web general Convocatòria general de subvencions 

Quins són els aspectes més rellevants d’enguany?

 • El termini per presentar els projectes s’obrirà el dilluns 8 de gener i es tancarà el dijous 25 de gener de 2024.
 • Un any més, la presentació de les sol·licituds s’ha de fer telemàticament. a través del tràmit corresponent.
 • Es mantenen els criteris de valoració transversals que fan referència a la perspectiva ecosocial del projecte i al consum responsable, la perspectiva intercultural i la perspectiva de gènere.
 • Per norma general , la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte.
 • Es fixa el termini de 20 dies hàbils per presentar reformulació a partir de la publicació de la resolució provisional, definitiva en el cas de les “repescades” o bé des de la publicació de la denegació d’una altra subvenció pública.
 • La despesa mínima realitzada per poder considerar acomplerts objecte i finalitat de la subvenció: 50% del projecte subvencionat. Si no es pot realitzar finalment un mínim del 50% del total del projecte inicial es procedirà al reintegrament total.
 • El percentatge màxim de subcontractació en els projectes subvencionats és del 50%, i en alguns casos requereix autorització expressa de l’òrgan que atorga la subvenció.

Sabeu a quin àmbit i programa heu de presentar el vostres projecte?

Trobareu les especificitats i requisits de cada un d’ells al següent enllaç.

Per poder optar a les subvencions cal presentar tot un seguit de documentació. Per això, abans de presentar-la és important dissenyar i repensar bé el projecte!

Tingueu en compte que un projecte té diverses fases: l’anàlisi de la realitat, la detecció de les necessitats, la definició dels objectius, la planificació i l’avaluació. Podeu ampliar la informació sobre aquestes diferents etapes en aquesta fitxa.

Alguns aspectes claus a tenir en compte a l’hora de dissenyar el projecte:

 • El projecte ha de ser coherent amb la tasca de l’entitat: les activitats que proposem han d’anar de la mà amb aquelles establertes als nostres estatuts i ser coherents amb la trajectòria de l’entitat.
 • Adequat als recursos de l’entitat. Hem de ser conscients de la realitat de la nostra entitat, projectant les activitats d’acord amb les nostres fortaleses i que no s’allunyi de la realitat dels nostres recursos humans i econòmics.
 • Tenir en compte els criteris transversals referents a la perspectiva de gènere; la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable; i la perspectiva intercultural.

Per a més informació sobre el disseny i elaboració del projecte, consulteu:

  Útil pràctic 25 “Manual d’elaboració i avaluació de projectes” – Torre Jussana.

Un cop ja tinguem el nostre projecte marc dissenyat, caldrà que:

 • Fem una lectura exhaustiva de la convocatòria, les bases, els requisits que s’estableixen i altra informació clau.
 • Identifiquem quins són els àmbits i programes més adients i que encaixen més amb el nostre projecte. Serà important comprovar quins són els requisits de cada programa, què es valora en cada un d’ells, així com l’àmbit territorial d’aquests. Podeu consultar-los en aquest enllaç: Àmbits: requisits i criteris i ampliar la informació en aquesta FAQ.
 • Un cop tinguem idenfitificat el programa al qual ens presentem, serà important revisar el nostre projecte i adaptar-lo en la mesura del possible a aquest.
 • Revisats tots aquests aspectes, ja podem avançar al següent pas i començar a preparar la documentació necessària per a la sol·licitud.

Un cop ja tenim el nostre projecte definit, arriba el moment de preparar la documentació necessària per poder-nos presentar a la subvenció corresponent, en aquest cas a la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Recordeu que el termini de sol·licitud aquest any és del 8 al 25 de gener de 2024. 

Podeu descarregar la documentació referent a la Convocatòria del 2024 a través del següent enllaç.

En el moment de la sol·licitud com a mínim heu de completar:

Formulari de sol·licitud

És el formulari de sol·licitud que trobareu un cop hagueu entrat al tràmit amb el certificat digital, fent clic a “Sol·licitud de subvenció”. Per tant, no és un document com a tal sinó que s’omplirà a través del formulari del tràmit de sol·licitud

Cal tenir en compte els següents aspectes:

 • La sol·licitud es genera automàticament a partir del formulari que s’ha d’omplir al tràmit de la convocatòria.
 • És imprescindible emplenar tots els camps marcats com a obligatoris amb un *.
 • La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que s’indiquin en la convocatòria.
 • És molt important incloure un telèfon mòbil i un email operatius. L’email que faciliteu serà el que es farà servir per les comunicacions.

Aquesta consta de tres parts:

Apartat 1 |  DADES SOL·LICITANT

Inclou: nom (de l’entitat o persona física), NIF, nº d’inscripció al registre d’associacions de la Generalitat, adreça, telèfons i correu electrònic de contacte.

És essencial facilitar el correu electrònic de l’entitat perquè l’Ajuntament pugui realitzar les comunicacions pertinents relacionades amb la resolució de la sol·licitud.

Recordeu que perquè la identificació sigui correcta, el nom de l’entitat que complimenteu ha de coincidir amb el nom que consta al document acreditatiu del vostre NIF.

Apartat 2 |  DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE

Inclou: denominació (nom del projecte), lloc de realització, data d’inici i final del projecte, persona responsable de contacte, codi de modalitat (àmbit temàtic, programa i àmbit territorial), cost total del projecte i import total sol·licitat.

La casella “Despesa total projecte” ha de reflectir el mateix valor que indicareu en el Pressupost del Document bàsic 2. Aquest valor serà el que caldrà justificar si no es presenta una reformulació del projecte durant el període establert per a efectuar-la.

En la casella “Import sol·licitat en aquesta modalitat” es determina la quantitat que se sol·licita a l’Ajuntament. Cal tenir en compte els imports màxims que es poden demanar en cada àmbit. Si no s’especifica en la Convocatòria vol dir que no hi ha imports màxims.

Important! Les dades requerides en el formulari web han de coincidir amb totes les dades que facilitareu al Document bàsic 2.

Apartat 3 |  DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Correspon a la declaració responsable de la presidència de l’entitat o persona que ostenti la representació de la persona sol·licitant. Hi haureu de fer constar les dades i la signatura del representant legal de l’entitat.

IMPORTANT! Recordeu que si marqueu amb una [X] la casella del punt relatiu a estar al corrent amb les obligacions tributàries, Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal… el que esteu indicant  és que NO doneu permís a l’Ajuntament perquè faci la comprovació per ell mateix i, per tant, caldrà que aporteu la documentació vosaltres mateixes, a partir de la resolució provisional.

Formulari descriptiu del projecte (document bàsic 2)

És el referent al projecte tècnic. En aquest document les entitats sol·licitants detalleu les dades bàsiques d’identificació i dades explicatives del projecte presentat a subvenció.

Aspectes claus a tenir en compte:

 • Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui valorar correctament.
 • En relació al punt 12. Pla de viabilitat econòmica del projecte (Pressupost) s’ha de tenir en compte que l’import que figuri al Total de despeses previstes, haurà de coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte indicat al formulari de sol·licitud.
 • Els camps text són il·limitats, però recomanem ser concisos i que us limiteu a explicar el que s’indica al títol de cada apartat.
 • Per tal de presentar el document, cal que el guardeu en format pdf.

Podeu utilitzar el següent model que facilita l’Ajuntament de Barcelona:

 Formulari del projecte (Document bàsic 2) -word

 Formulari del Projecte (Document bàsic 2) – Programari Lliure

Tot i això, tingueu en compte que no cal que s’entregui el mateix format i model. Es pot presentar en un altre format però, com a mínim, hi han de constar els ítems del model que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document consta dels següents apartats:

A | Sol·licitant

 1. Dades bàsiques
 2. Breu descripció del/de la sol·licitant (trajectòria, objectius i valors)
 3. Àmbit temàtic, territorial i poblacional d’intervenció de l’entitat
 4. Principals projectes i/o serveis desenvolupats el 2022
 5. Base social i recursos humans del/de la sol·licitant
 6. Finançament de l’entitat

B | Sobre el projecte presentat a subvenció

 1. Identificació
 2. Antecedents i justificació del projecte
 3. Breu descripció del projecte
 4. Persones destinatàries del projecte
 5. Objectiu
  1. Objectiu general: El propòsit central del  projecte, declaració  d’intencions del projecte.
  2. Objectiu específic
 6. Perspectiva de gènere
 7. Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte
 8. Perspectiva intercultural
 9. Pla d’execució i avaluació del projecte
 10. Pla de comunicació i difusió del projecte
 11. Criteris específics
 12. Recursos necessaris per desenvolupar el projecte
  • Humans
  • Infraestructurals
  • Materials
 13. Pla de viabilitat econòmica del projecte – Pressupost general
 14. Pla de revaloració del projecte

També cal tenir en compte que alguns programes estableixen l’aportació de documents complementaris (ho podeu consultar en els requisits de cada programa). Concretament aquests són:

 • En el cas que el projecte es realitzi en un centre educatiu, s’haurà d’aportar acord previ amb el mateix per al desenvolupament del projecte.
 • ÀMBIT TEMÀTIC D-Salut i cures: per projectes que es desenvolupin en centres educatius, acord escrit previ amb el centre o centres.
 • ÀMBIT TEMÀTIC Oa, Ob, Oc, Od, Oe (CIUTAT)-Persones amb discapacitat: Fitxa Indicadors.
 • PROGRAMA Nb): Acord entre associacions, si escau.
 • PROGRAMA Nc): Qüestionari presència a internet (a emplenar mitjançant aquest enllaç).
 • ÀMBIT TEMÀTIC Wa, Wb, Wc (CIUTAT): Per projecte que es realitzin en un centre educatiu o servei públic, s’haurà d’aportar un document de compromís signat pel centre educatiu o servei públic on es duran a terme les accions objecte del projecte.

Podeu resoldre les preguntes més freqüents sobre com omplir la documentació en el següents enllaços:

  FAQs

  Documentació a aportar sol·licitud 2024

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la sol·licitud de la subvenció s’ha de fer per via telemàtica a través del certificat digital (IdCAT, IdCAT Mòbil, Certificat FNMT de representant i qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació). 

Per a identificar-vos i iniciar el tràmit de sol·licitud de les subvencions cal accedir al següent tràmit telemàtic:

  Tràmit Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat

Quan hagueu accedit al tràmit amb el vostre certificat digital, us trobareu amb les següents opcions:

Cal seguir els passos següents:

 1. Fer clic  a  “Descripció del projecte“, on podreu descarregar el Document bàsic 2 (en cas que no el tingueu descarregat prèviament).
 2. Fer clic a “Sol·licitud de subvenció“: Accedireu a omplir el formulari  de sol·licitud amb les dades bàsiques de l’entitat i el projecte. En aquest pas també haureu d’adjuntar el Document bàsic 2 (projecte) en pdf, que prèviament haureu confeccionat.
 3. Un cop finalitzat el tràmit, no oblideu descarregar-vos i desar el comprovant de la sol·licitud ja que conté les dades de registre, el número de referència del tràmit i altra informació que necessitareu de cara a annexar documentació o bé quan hagueu de fer el  tràmit de justificació.

Si necessiteu aportar documentació complementària o més endavant se us requereix alguna altra documentació, ho podreu fer a través de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades“.

Per a més informació sobre com tramitar la sol·licitud, consulteu:

Guia d’acompanyament en la tramitació telemàtica

  Especial de TJ sobre certificat digital

SESSIONS INFORMATIVES

Consulteu el calendari de sessions informatives
que ofereixen els diferents districtes i sectors a la web de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a: