Àmbits: requisits i criteris -2024

Conegueu a quins àmbits us podeu presentar
i quins criteris es tindran en compte a l’hora de valorar els projectes

criteris generals de valoració

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida entre criteris generals i criteris específics.

La distribució de la puntuació en l’àmbit de CIUTAT és:

 • Criteris generals: fins a 4 punts
 • Criteris específics: fins a 6 punts

Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats sol·licitants (base social, trajectòria, autonomia financera…), així com l’adequació tècnica del projecte en aspectes referents als fonaments (viabilitat, coherència, ajustament a la realitat social…), impacte (rellevància, augment de la capacitació…), incorporació de la perspectiva de gènere, ecosocial i intercultural (tant en el funcionament com en les fases del projecte) i solidesa i finançament.

  Consulteu els criteris generals de valoració de l’àmbit Ciutat i les seves puntuacions

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida entre criteris generals i criteris específics.

La distribució de la puntuació en l’àmbit de DISTRICTE és:

 • Criteris generals: fins a 6 punts
 • Criteris específics: fins a 4 punts

Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats sol·licitants (base social, trajectòria, autonomia financera…), així com l’adequació tècnica del projecte en aspectes referents a la qualitat (viabilitat, concreció dels indicadors, grau de participació… ), l’impacte (rellevància, augment de la capacitació…), incorporació de la perspectiva de gènere, ecosocial i intercultural, solidesa i finançament, la vinculació al territori, entre altres aspectes.

  Consulteu els criteris generals de valoració de l’àmbit Districte i les seves puntuacions.

criteris específics de valoració

A  |  B  |  C D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  J  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y

A. CULTURA

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a diferents programes  de l’àmbit de cultura.

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte; Ah Cultura popular, Ai. Creació Artística Comunitària.

Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de Barcelona. Les persones assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets.

No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura.

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per la ciutat.

En el programa Ak) Sales de teatre serà obligatori presentar, degudament emplenat, el formulari annex indicat, juntament amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ab) Arts visuals i Cultura digital
 • Ac) Arts escèniques
 • Ad) Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema
 • Ae) Música
 • Af) Entitats, plataformes i agents professionals de la Cultura i de les Arts
 • Ag) Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament
 • Ah) Cultura popular
 • Ai) Creació artística comunitària
 • Aj) Lletres, llibreries i promoció de la lectura
 • Ak) Sales de teatre
 • Al) Sales de música
 • Am) Espais de creació
 • An) Memòria històrica
 • Ao) Disseny, Arquitectura i Art Urbà

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte.
 • Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de Barcelona. Les persones assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets.
 • No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Aa) Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte
 • Ah) Cultura popular
 • Ai) Creació artística comunitària
 • Ap) Calendari del cicle festiu i festes majors

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

B. ESPORTS

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1.

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per cada epígraf (a i b) i un projecte per cada epígraf (c, d, e, f i j).

Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2024-2025, excepte als programes Ba) i Bb) on el període de realització ha de ser l’any natural.

El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d, e, f i j):

Si les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008.

En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.

Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes socials del projecte amb el logotip municipal.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ba) Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona
 • Bb) Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà
 • Bc) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva de col·lectius específics
 • Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport
 • Be) Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l’activitat física o l’esport
 • Bf) Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal
 • Bj) Projectes de promoció d’esports minoritaris

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1.
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per tots els programes de districte
 • Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2024-2025.
 • Es prioritzaran els projectes d’aquelles entitats que no tinguin seu social pròpia per al seu desenvolupament.
 • El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva de districte:):
 • Si les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008.
 • En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.
 • Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió a xarxes socials del projecte amb el logotip municipal

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Bc) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva de col·lectius específics
 • Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport
 • Bg) Suport a l’esport femení
 • Bh) Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de barri o districte
 • Bi) Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els centres d’un determinat barri o districte de la ciutat
 • Bj) Projectes de promoció d’esports minoritaris

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

C. EDUCACIÓ I CULTURA
 • No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre els programes de l’àmbit C.
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.
 • En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud, excepte en els casos de les sol·licituds presentades als programes Ce, Cf i Cg en què només es requerirà que el nom del centre o centres educatius on es desenvoluparà el projecte o activitat apareguin indicats en el Document bàsic 2.
 • Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser oberts no limitats a l’alumnat matriculat al centre.
 • Els projectes d’AMPA i AFA s’han de presentar a l’àmbit de Districte Ca.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al municipi de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o el curs escolar 2024-2025 (només als programes Cb, Cc i Cd).
 • Pels projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg el període de realització del projecte subvencionable haurà de ser l’any natural de la convocatòria.
 • Queden exclosos els Programes de Formació i Inserció (PFI).
 • Només es valoraran els projectes relacionats amb diversitat funcional si son de petita infància.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Cb) Generar oportunitats educatives d’aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la cohesió social, en especial, més enllà de l’horari lectiu
 • Cc) Promoure l’Educació i la Criança de la Petita infància
 • Cd) Suport a projectes que reforcin l’educació de persones adultes
 • Ce) Pràctica i aprenentatge de competències artístiques
 • Cf) Promoure processos de creació artística en contextos educatius
 • Cg) Recerca i coneixement en l’àmbit de cultura i educació

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • La convocatòria està adreçada a institucions públiques i persones jurídiques sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o el curs escolar 2024-2025.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ca) Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies d’alumnes (AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles municipals de música i conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament obligatori

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

D. SALUT I CURES
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • U-Sensellarisme, vulnerabilitat social i dret a una alimentació adequada
  • V-LGTBI
  • W- Drets Humans

Per exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats).

 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos projectes (diferents) per sol·licitant en l’àmbit temàtic de D11-Salut i Cures. Només podrà presentar-ne dos (a Da11 i Db11, per exemple).
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podrà presentar el mateix projecte per sol·licitant en més d’un dels àmbits temàtics D11-Salut i Cures.
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
  • Queden exclosos en tots els programes de l’àmbit temàtic de D-Salut i Cures: Projectes d’activitats de caràcter terapèutic i de rehabilitació que formen part de l’atenció mèdica, sanitària, clínica.
  • Projectes d’activitats pròpies de la cartera de serveis sanitaris i socials de la xarxa pública.
  • Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos, etc.) a excepció de la modalitat Db11.
  • Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions, etc.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de presentar amb la sol·licitud un acord escrit previ amb ells pel seu desenvolupament. Aquests projectes han de comportar un treball amb les famílies, el claustre i l’alumnat amb l’objectiu de transformar la mirada de la comunitat educativa en referència al tema a tractar.
 • Si un projecte està portat a terme de forma conjunta per dues entitats i ambdues entitats es presenten a subvenció cal explicitar-ho al redactat del projecte.  El projecte de cada entitat ha de plantejar el finançament i el co-finançament segons la pròpia entitat.
 • Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per a la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.
 • Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el nombre i el perfil de les persones beneficiàries.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Da) Suport a les persones cuidadores de persones amb malalties i/o en situació de dependència
 • Db) Promoció i suport al col·lectiu de treballadores de la llar i les cures
 • Dc) Promoció de la salut sexual i reproductiva
 • Dd) Promoció, prevenció i millora de la salut mental
 • De) Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions
 • Df) Suport a persones afectades per problemes de salut, i promoció de la salut

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa persona beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
 • Queden exclosos de l’àmbit temàtic de D-Salut i Cures:
  • Projectes d’activitats de caràcter terapèutic i de rehabilitació que formen part de l’atenció mèdica, sanitària, clínica.
  • Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats.
  • Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos, etc.)
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. Aquests projectes han de comportar un treball amb les famílies, el claustre i l’alumnat amb l’objectiu de transformar la mirada de la comunitat educativa en referència al tema a tractar.Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.
 • Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el nombre i el perfil de les persones beneficiàries.

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Df) Suport a persones afectades per problemes de salut, i promoció de la salut

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

E. GENT GRAN
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures,
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G- Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • U-Sensellarisme, vulnerabilitat social i dret a una alimentació adequada
  • V-LGTBI
  • W- Drets Humans

Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • En l’àmbit CIUTAT(11) un projecte presentat al programa Eb no es podrà presentar a cap altre programa ni a cap altre àmbit temàtic.
 • En l’àmbit CIUTAT (11) un projecte presentat al programa Ea no es podrà presentar als programes Hb-Iniciatives d’Atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves famílies (Infància), Hc – Projectes d’Intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc social, Ua – Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques, sociolaboral, relacionals, etc.  i Ub – Atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ea) Atenció a les persones grans
 • Eb) Promoció de les persones grans

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ea) Atenció a les persones grans
 • Eb) Promoció de les persones grans
 • Ec) Projectes d’activitat física específics per a les persones grans

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

F. DONES
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Sensellarisme, vulnerabilitat social i dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de dos projectes a l’àmbit Dones de ciutat.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Fa) Reducció de la pobresa i precarietat de les dones
 • Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció
 • Fc) Defensa i Promoció dels drets de les dones

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció
 • Fc) Defensa i Promoció dels drets de les dones

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

G. ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ga11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE.
 • En l’àmbit CIUTAT (11), només es podrà presentar un projecte a l’àmbit temàtic G-Joventut, a escollir entre un dels seus programes a), b), c), d).
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenil
 • Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l’exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes dels adolescents i/o joves
 • Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil
 • Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents i/o joves

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE.
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 • Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l’exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes d’adolescents i/o joves
 • Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil
 • Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents i/o joves

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

H. INFÀNCIA
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ha11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • En l’àmbit CIUTAT (11) un projecte presentat al programa Hb o Hc no es podrà presentar als programes Ea – Atenció a les persones grans, Ua – Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques, sociolaboral, relacionals, etc.  ni Ub – Atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en situació de vulnerabilitat social

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ha) Promoció de la infància
 • Hb) Iniciatives d’atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves famílies
 • Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ha) Promoció de la infància
 • Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

I. DEMOCRÀCIA ACTIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
 • Les persones sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis.
 • Els projectes presentats a Participació Ciutadana  s’entenen orientats a fomentar la democràcia activa de la ciutadania , la participació democràtica innovadora i les iniciatives que facilitin la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais i canals de participació previstos en el Reglament de Participació Ciutadana.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, caldrà disposar d’un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Els projectes per l’enfortiment democràtic d’associacions i els projectes d’accions voluntàries han d’adreçar-se a la lletra Jb.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ia) Foment de la participació i la ciutadania activa

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

J. ACCIÓ COMUNITÀRIA I ASSOCIACIONISME
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: un projecte per cada epígraf (b,c).

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Jb) Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions
 • NOU! Jc) Desenvolupament i enfortiment d’accions i processos comunitaris

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany de lucre).
 • Les entitats sense afany de lucre han de tenir la seu social al districte on es realitzarà el projecte.
 • Les entitats desenvoluparan l’acció comunitària a partir d’iniciatives encaminades a:
  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
  • La inclusió/cohesió social.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ja) Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

K. IMMIGRACIÓ - ACOLLIDA I REFUGI
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ka) Formació en llengües d’acollida i acompanyament a persones migrades
 • Kb) Suport i assessorament jurídic a persones migrades

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

L. CIVISME I CONVIVÈNCIA

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • La) Foment de la coresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l’espai urbà

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

M. FOMENT D’ACTIVITATS ORGANITZATIVES

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ma) Foment d’activitats organitzatives

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

N. COMERÇ DE PROXIMITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Els/les sol·licitants dels programes de l’àmbit temàtic “Comerç de proximitat i promoció econòmica”: Na), Nb) i  Nc) han de ser associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense afany de lucre.
 • En cap cas poden ser beneficiaris/àries de cap d’aquests programes els mercats municipals i els col·legis professionals.
 • La limitació màxima de l’import a subvencionar per cadascuna de les modalitats de comerç és d’aplicació per entitat sol·licitant (sol·licitant per núm. de CIF). Veure Taula 2, d’aquesta convocatòria general.
  • Despesa relacionada amb enllumenat nadalenc.
  • Dinars, sopars, serveis d’àpats o similars de l’entitat.
  • La despesa per serveis prestats per empreses vinculades segons l’establert a la normativa reguladora de la subvenció.
 • Altres limitacions per la modalitat Na, Nb i Nc:
  • La despesa per 1) sous i salaris del personal fix o eventual i la despesa per 2) serveis prestats per tercers per donar fonamentalment suport a la gestió de l’entitat només serà subvencionable al programa Nb. Pel que fa a la sol·licitud i a la justificació, en aquesta modalitat serà únicament subvencionable despesa relativa i inclosa en els següents conceptes “recursos humans” i “treballs realitzats per empreses externes”, respectivament, de l’estat de despeses i ingressos.
  • En cas que l’entitat requereixi contractar puntualment el servei professional de persones per participar en accions de dinamització, aquesta despesa serà subvencionable únicament a la modalitat Na. i s’haurà de considerar com “treballs realitzats per empreses externes” a l’estat de despeses i ingressos tant a la sol·licitud com a la justificació.
  • La despesa per serveis de millora de la digitalització del comerç i per projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital serà subvencionable únicament al programa Nc.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Na) Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat
 • Nb) Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat
 • Nc) Projectes de millora en la digitalització de les entitats de comerç

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Les sol·licitants del programa Nd) no han de ser necessàriament entitats de comerç. 

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Nd) Promoció econòmica de proximitat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

O. PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Pa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • En l’àmbit O11, una mateixa entitat podrà presentar màxim de dos projectes diferents, sempre que aquests projectes es presentin a programes diferents.
 • Les persones sol·licitants dels programes de Persones amb discapacitat  han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per missió, en els seus estatuts, l’atenció, promoció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental.
 • Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat la previsió del nombre i perfil de persones beneficiàries: edat, sexe i tipologia de discapacitat. A tal efecte s’obliga a presentar a més del Doc.1 i Doc.2,  la FITXA D’INDICADORS habilitada a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
 • Requisits comuns per als programes a), b), c), d) i e):
  • Els projectes i activitats hauran d’anar orientats al foment dels drets de les persones amb discapacitat, la promoció de l’autonomia i la vida independent i la inclusió en la comunitat, conforme la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.
  • Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
   • Amb discapacitat de qualsevol de les següents tipologies: física, intel•lectual, sensorial, psicosocial i/o de trastorns de salut mental, autisme i pluridiscapacitat.
   • Persones amb discapacitat de totes les edats i que hagin adquirit la condició de persona discapacitada amb anterioritat als 65 anys i residents a la ciutat de Barcelona.
  • Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat la previsió del nombre i perfil de persones beneficiàries: edat, sexe i tipologia de discapacitat. A tal afecte cal completar la FITXA D’INDICADORS habilitada a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.
  • Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d’execució, no es subvencionaran activitats puntuals.
 • Queden exclosos:
  • Els projectes propis de la cartera de serveis (serveis residencials, serveis diürns, atenció domiciliària, serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, etc.). S’exceptuen projectes o activitats complementaries externs i/o fora de l’horari habitual del servei.
  • Els projectes que comportin dotació de productes de suport, d’accessibilitat i tecnologies.
  • Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l’atenció mèdica, sanitària, i/o clínica així com les activitats de teràpies d’animals.
  • Els projectes d’estudis i /o recerques i de sensibilització ciutadana.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Oa) Vida independent i inclusió a la comunitat
 • Ob) Innovació en el suport i acompanyament en l’exercici de la capacitat jurídica
 • Oc) Respir per a famílies amb persones amb discapacitat a càrrec
 • Od) Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics
 • Oe) Oci inclusiu per a persones amb discapacitat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Els/les sol·licitants dels programes de Persones amb discapacitat han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per missió l’atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Of) Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

P. INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
 • Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre.
 • Els projectes orientats a la Innovació democràtica, s’entenen com orientats a la promoció dels drets digitals i la participació democràtica innovadora, com és la presa de decisions col•lectives i deliberació ciutadana , associatives o d’organitzacions , el control ciutadà de les polítiques públiques o d’una organització democràtica, la producció col·laborativa amb l’administració o entre organitzacions socials, el desenvolupament d’infraestructures digitals per a la participació, el foment de la capacitació i la mediació digital per a la implicació ciutadana, els projectes de recerca per a la innovació democràtica, la defensa dels drets digitals i, en general, els reptes que ens presenta la societat en xarxa.
 • En aquesta línia de subvencions no es considerarà “participació” la mera comunicació, l’obertura de canals d’informació, o un altre tipus de mitjans de “participació” en activitats que no siguin de caràcter essencialment democràtic.
 • La Direcció d’Innovació Democràtica farà el seguiment dels projectes subvencionats i es realitzaran al Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, com a mínim, dues sessions obertes obligatòries per a les entitats subvencionades (una sessió pública de presentació de projectes i una sessió pública de presentació dels resultats obtinguts).
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb els centres per poder desenvolupar el projecte, que s’haurà de presentar junt amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Pa) Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals basades en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació democràtica
 • Pb) Projectes en el marc de la Capitalitat Europea de la Democràcia
 • Pc) Capacitació digital per a la participació democràtica, defensa dels drets digitals i foment de les tecnologies lliures per a la formació
 • Pd) Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i reptes de la societat xarxa

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Q. USOS DEL TEMPS
 • Una mateixa persona jurídica o associació no pot presentar més de dos projectes a  aquest àmbit temàtic.
  • Que el projecte presentat a la convocatòria en curs incorpori innovacions substancials en relació al projecte subvencionat anteriorment. Caldrà que la descripció del projecte especifiqui i aporti una descripció detallada d’aquestes innovacions.
  • Que el projecte presentat a la convocatòria en curs representi un avenç del projecte subvencionat anteriorment. Caldrà que la descripció del projecte especifiqui i aporti una explicació detallada de en què consisteix aquest avenç.
  • Que el projecte presentat incorpori mesures que garanteixin la seva sostenibilitat un cop exhaurida la subvenció.No se subvencionaran projectes que hagin estat subvencionats en edicions anteriors, a excepció d’aquells que compleixin, al menys, una de les condicions següents:
 • En cap cas se subvencionarà un mateix projecte en més de tres convocatòries.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Qa) Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària, eficient i sostenible

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

R. PLURALISME RELIGIÓS I CONVICCIONAL
 • En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics:
  • R11 Pluralisme religiós i Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ra) Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós
 • Rb) Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

S. URBANISME, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SERVEIS URBANS I BENESTAR ANIMAL
 • Els/les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals. Els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de la subvenció atorgada. El programa Sb (projectes dedicats a horts i jardins comunitaris) queda exclòs d’aquesta limitació.
 • Hi ha una limitació total a tot l‘àmbit S de 3 projectes. A banda, hi ha una limitació per a cadascun dels programes. Per a Sa, Sc i Sd, Se i Sf el límit són 3 projectes, però a Sb només es pot presentar 1 projecte (per exemple, es podrien presentar 2 projectes a Sa, Sc, Sd, Se o Sf  i 1 a Sb; o es podrien presentar 3 projectes a Sa, Sc, Sd, Se o Sf). No es fixa un import màxim a sol·licitar per als programes d’Arquitectura i Urbanisme i Benestar Animal.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Sa) Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat
 • Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
 • Sc) Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i sense barreres
 • Sd) Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU)
 • NOU! Se) Promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals
 • NOU! Sf) Promoció d’activitats i iniciatives per a la difusió i el debat a l’entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i la seva aplicació a Barcelona

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Poden ser sol·licitants de les subvencions de l’àmbit temàtic Urbanisme, Transició ecològica, Serveis Urbans i Benestar animal les persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals.
 • En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de la subvenció.
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per a l’epígraf b).

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

T. CONSUM
 • Les entitats només podran presentar 1 projecte en tot l’àmbit de Consum.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ta) Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

U. SENSELLARISME, VULNERABILITAT SOCIAL I DRET A UNA ALIMENTACIÓ ADEQUADA
 • NO es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Sensellarisme, vulnerabilitat social i dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ua11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.
 • Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals.
 • En l’àmbit CIUTAT (11) un projecte presentat a l’àmbit U no es podrà presentar als programes Ea – Atenció a la gent gran, Hb-Iniciatives d’Atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves famílies (Infància),ni Hc – Projectes d’Intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc social.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ua) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques, sociolaboral, relacional i de cura personal per a persones que es trobin en alguna de les següents circumstàncies amb relació al sensellarisme (categories ETHOS 1, 2, 3, 6, 7 o 11): persones que pernocten al ras, persones que pernocten o viuen en refugis o serveis residencials o d’allotjament per a persones sense llar, persones que pernocten o viuen en estructures no convencionals (caravanes, vehicles, estructures temporals, etc.), incloent jovent migrat sol
 • Ub) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en situació de vulnerabilitat social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • S’admetran exclusivament els projectes orientats als àmbits descrits i als requisits detallats.
 • Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals.

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Uc) Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

V. LGBTI
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Va11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Una mateixa entitat només pot presentar, un màxim de dos projectes a l’àmbit LGTBI de ciutat.
 • En el cas dels projectes que es duien a terme en l’àmbit escolar, caldrà incloure la proposta consensuada en relació a la presentació del compromís dels centres escolars.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Va) Sensibilització ciutadana i visibilització
 • Vb) LGTBIfòbia
 • Vc) Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Va) Sensibilització ciutadana i visibilització

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

W. DRETS HUMANS
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Sensellarisme, vulnerabilitat social i dret a una alimentació adequada
  • W- Drets Humans
  • X- Promoció de la perspectiva intercultural

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • En els projectes que s’adrecin a Centre Educatius o Serveis Públics cal que s’aporti un document de compromís signat pel centre/servei on es duran a terme les accions objecte del projecte.
 • Els projectes presentats a les lletres Wa, Wb i Wc que es desenvolupin en centres educatius que funcionin per curs escolar podran realitzar el projecte durant el curs escolar 2024-2025.
 • Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert per a tota la població i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a  l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania
 • Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi
 • Wc) Promoció de la perspectiva antiracista
 • Wd) Projectes de suport ciutadà per a l’accés a drets i a la plena ciutadania de les persones refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció de la mentoria i l’acollida en llars de la ciutadania

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a  l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.
 • No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania
 • Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

X. PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • K11 Immigració-Acollida i Refugi
  • R11 Pluralisme Religiós Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • El període de realització dels projectes presentats al programa Xb) podrà ser el curs escolar 2024-2025.
 • Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.
 • Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 15.000 €.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2024
 • Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant el curs escolar 2024-2025
 • Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural
 • Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos
 • Xe) Foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i contextos culturals diversos en tots els espais de la ciutat
 • Xf) Foment de la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos diversos
 • Xg) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos de les diverses comunitats de l’Estat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • En l’àmbit territorial de DISTRICTE no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics:
  • Xc -Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat
  • Xg – Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos de les diverses comunitats de l’Estat.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal del districte. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi al districte presentat.
 • Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural
 • Xg) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos de les diverses comunitats de l’Estat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Y. CIÈNCIA I UNIVERSITATS
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per a la ciutat.
 • Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre.
 • El període d’execució dels projectes de la línia Y poden ser de l’any natural (gener-desembre 2024) o de curs escolar (curs setembre 2024-juliol 2025). En qualsevol cas, s’haurà d’especificar a la sol·licitud en quina modalitat (any natural o curs escolar) s’acull.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ya) Congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat
 • Yb) Educació, divulgació i cultura científica
 • Yc) Suport a activitats de recerca participativa

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

SESSIONS INFORMATIVES

Consulteu el calendari de sessions informatives que ofereixen els diferents districtes i òrgans gestors sobre les #SubvencionsBCN.