EL CERTIFICAT DIGITAL

Informació i recursos de com sol·licitar-lo.

Des de l’octubre de l’any 2018 les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat o amb l’Estat) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que per a realitzar tràmits tant habituals com sol·licitar subvencions o pagar impostos serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Amb l’objectiu de facilitar-vos l’obtenció del certificat, des de Torre Jussana posem a la vostra disposició materials i recursos que us permetran conèixer els tipus de Certificats Digitals que hi ha, així com els passos que cal seguir per poder realitzar la descàrrega.

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats/es de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat.

Les administracions posen a disposició de persones i organitzacions diverses opcions de certificació. Als certificats habituals (certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) i l’idCAT), darrerament s’han afegit opcions d’obtenció immediata a través d’internet però d’un sol ús, com són el IdCAT Mòbil i el servei Cl@vePIN. Us adrecem a les pàgines per obtenir aquests darrers i us informem sobre com obtenir els certificats habituals.

CERTIFICATS D'OBTENCIÓ IMMEDIATA

D’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

CERTIFICATS DE LLARGA DURADA

S’emmagatzemen a l’ordinador i permeten realitzar gestions amb l’administració durant el seu període de vigència. Tingueu en compte que requereixen un període de temps per a la seva tramitació.

 • IdCAT i IdCAT Mòbil: certificats de persona física, expedits per la Generalitat de Catalunya. L’IdCat no autentifica entitats. Ara bé, tant amb l’IdCAT com l’IdCAT Mòbil es poden realitzar diferents tràmits amb l’administració, com és el cas de les subvencions, sempre que es faci servir l’IdCAT de la persona que ostenta la representació legal de l’associació.
 • Cl@vePIN: Certificat de persona física d’un sol ús, vàlid per aquells tràmits en els quals s’ha habilitat.
 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): certificat que permet autentificar persona físiques i jurídiques. Per autentificar una associació cal sol·licitar el certificat del representant de la persona jurídica, tot i que aquest certificat estigui vinculat a la persona que ostenta el càrrec de presidència de l’associació. Permet realitzar qualsevol tràmit amb qualsevol administració pública, ja sigui d’àmbit local, autonòmic o estatal. Per exemple, es poden realitzar tràmits amb Hisenda, amb la Seguretat Social o presentar sol·licituds de subvencions, ja siguin de de l’Ajuntament, de la DIBA, de la Generalitat, o de qualsevol Ministeri, entre d’altres tràmits.

RECOMANACIÓ

Des de Torre Jussana us recomanem sol·licitar el certificat digital de la FNMT, ja que és el que representa la forma jurídica d’associació i, a més, permet fer qualsevol tràmit amb qualsevol administració, independentment de si és d’àmbit local o no. Per tant, dona més autonomia davant de petites accions o sol·licituds com, per exemple, modificar dades de la situació censal de l’entitat a l’Agència Tributària.

Aquest certificats són d’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquests certificats s’emmagatzemen a l’ordinador i permeten realitzar gestions amb l’administració durant el seu període de vigència. Tingueu en compte que requereixen un període de temps per a la seva tramitació.

Sol·licitud a l’IDCAT

El certificat IdCAT es pot obtenir de forma presencial o per internet. 2 opcions: l’IdCAT Mobil (Opció més ràpida i senzilla. D’un sol ús i es pot obtenir al moment a través d’internet) i l’IdCAT (certificat per instal·lar a l’ordinador)

IdCAT Mòbil: És la opció més ràpida. És una autenticació d’un sol ús i es pot obtenir al moment per internet i a través del mòbil, sempre que es disposi de la targeta sanitària individual o la targeta de MUFACE. Feu el tràmit a través del següent enllaç: Obtenir IdCAT mòbil.

IDCAT: Certificat per instal·lar a l’ordinador. Com obtenir-lo:

Presencialment: cal que us dirigiu a una entitat de registre IdCAT. Localitzeu la més propera

Per internet: els passos que cal seguir són els següents:

PAS 1: Abans de la sol·licitud:

PAS 2: Introduir les dades personals

PAS 3: Confirmar les dades personals

PAS 4: Sol·licitar certificat

PAS 5: Autentificació

  • Per finalitzar l’obtenció cal dirigir-se a qualsevol entitat de registre IdCAT amb l’original i la fotocòpia del document d’identitat que heu utilitzat en la sol·licitud.

Recordeu que cal demanar cita prèvia.

Sol·licitud a la FNMT

Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions)

Important: Explicació vàlida per a Windows. Per a tutorials sobre com fer-ho amb d’altres sistemes operatius, consultar les preguntes més freqüents de la web de la FNMT.

PAS 1: verificació de les consideracions prèvies

  • Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador.
  • No actualitzar ni formatejar l’ordinador durant el procés de sol·licitud.
  • La sol·licitud només es pot fer a través d’Internet Explorer o de Mozilla Firefox. S’aconsella actualitzar-los abans de començar.
  • Aturar l’antivirus durant la realització dels tràmits.

PAS 2: Sol·licitud del certificat

  • Entrar a l’espai sol·licitar certificat de representant legal de persona jurídica, de la pàgina web de la FNMT.
  • Emplenar el formulari de sol·licitud del certificat.
  • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud rebreu un correu electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar aquest codi perquè es requerirà al llarg del procés.

PAS 3: Acreditació de l’entitat. 2 opcions:

 • Opció 1: a través d’una oficina de Correus (Opció més ràpida). Consulteu els passos a seguir i documentació a presentar. Com a resum, a l’Oficina de Correus cal portar-hi la següent documentació:
  • Formulari de sol·licitud d’acreditació de l’entitat. Emplenat electrònicament i amb signatura manúscrita.
  • DNI de la persona responsable legal de l’associació
  • Certificat de dades registrals del registre d’associacions on l’entitat estigui registrada (Si és el registre del Departament de Justícia té un cost d’11 euros). En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec. Aquest document ha d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat.
 • Opció 2: a través d’una oficina d’Hisenda 
  • Sol·licitar cita prèvia presencial a l’oficina d’Hisenda.
  • El dia de la cita prèvia caldrà la següent documentació per acreditar l’entitat:
   • El codi de sol·licitud (obtingut pas 2)
   • DNI de la persona responsable legal de l’associació
   • Certificat de dades registrals del registre d’associacions on l’entitat estigui registrada (Si és el registre del Departament de Justícia té un cost d’11 euros). En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec. Aquest document ha d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat.

Com obtenir el certificat de dades registrals de l’associació?

Aquest certificat s’ha de sol·licitar al registre d’associacions on està registrada l’entitat. A continuació us expliquem els procediments d’obtenció d’aquest certificat en els casos dels registres d’associacions més habituals en el sector.

 • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

En l’apartat d’observacions de la sol·licitud es recomana especificar que la demanda es fa per tal d’obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència, així com la vigència del càrrec.

Aquest tràmit, que pot durar entre 10 i 15 dies, es pot realitzar de forma presencial o bé, per internet si es disposa de certificat electrònic personal.

 • Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals. Cal emplenar la instància i el model 790.

Es recomana que en la instància s’hi especifiqui que la sol·licitud es fa per obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència i la vigència del seu càrrec.

Per realitzar el tràmit, que pot trigar entre 1 o 2 setmanes en fer-se efectiu, cal enviar la instància i el model 790 en paper per correu postal o certificat a la següent adreça: c/ Amador de los Ríos, 7 28010 Madrid.

 • Registre d’Associacions de la Secretaria General de l’EsportLes entitats registrades a la Secretaria General de l’Esport poden obtenir el certificat de dades registrals a través d’un d’aquest canals:
 • Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

En aquest espai trobareu la sol·licitud que caldrà descarregar i emplenar. Un cop emplenada s’haurà de presentar en paper a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya: c/ Caballero, 52 (Les Corts).

PAS 4: Descarregar el certificat

  • Tant bon punt es pugui fer la descàrrega s’enviarà un avís per correu electrònic. És possible que no es pugui realitzar fins a 2h després d’haver fet l’autentificació.
  • La descàrrega del certificat s’ha de realitzar en l’apartat de “descarrega certificat” de la pàgina web de la FNMT.
  • Caldrà fer el pagament del tràmit (on line), a través de targeta de crèdit (Visa o Mastercard).
  • Finalment, es podrà realitzar la descarrega indicant el NIF de l’associació i el codi de sol·licitud.

PREGUNTES FREQÜENTS sobre el Certificat digital de la FNMT

El certificat digital només serveix per relacionar-se amb l’Agència Tributària?

No. Serveix per a qualsevol expedient d’una Administració pública i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les subvencions. També serveix per poder facturar a l’Administració pública, mitjançant la factura electrònica.

La signatura digital és el mateix que el certificat digital de la FNMT?

No exactament. Per signar digitalment un document cal fer-ho amb el certificat digital. Tanmateix, és habitual que s’utilitzin per a la mateixa funció, sense establir diferències.

Podem aconseguir el certificat digital si el càrrec de president/a està caducat?

No

El certificat digital de la FNMT caduca?

Sí. Té una validesa de 2 anys.

El certificat digital només es pot instal·lar en un sol ordinador?

No. Un cop descarregat a l’ordinador on vas fer la sol·licitud, pots exportar-lo a tants ordinadors com vulguis.

La nostra entitat pot tenir el certificat digital a nom d’alguna persona que no sigui la que ostenta el càrrec de presidència?

El certificat digital ha d’anar a nom de la persona que ostenta el càrrec de presidència, de persona representant legal de l’entitat. Si el representant legal de l’entitat és una altra persona, llavors, el certificat haurà d’anar a nom d’aquesta persona.

S’han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï la persona que ocupa la presidència de l’entitat?

Sí.

El certificat IdCAT serveix com a substitut del certificat digital de la FNMT?

No. Són dos certificats diferents i cadascun permet fer tràmits diferents amb diferents administracions públiques. A més, l’idCAT és un certificat de persona física i, per tant, només permet fer tràmits en nom de l’associació si l’administració corresponent ha aprovat que aquell tràmit es pot fer amb un certificat de persona física en nom d’una associació.

La meva entitat disposa d’un certificat digital anterior a l’1 de juliol de 2016. És vàlid?

Sí, fins a la seva data de caducitat. Però no es podrà renovar. Caldrà obtenir el de certificat de representant legal de la persona jurídica.

Es pot anul·lar un Certificat digital?

Sí. Es pot fer en qualsevol moment, de manera presencial, per telèfon o a través de la web.

Què és la Direcció Electrònica Habilitada?

És un servei del Ministeri d’Hisenda que permet a les entitats rebre notificacions administratives. Evita a l’entitat haver de revisar la bústia periòdicament.

Com renovar el certificat de la FNMT (Enllaç a la pàgina de renovació)

FNMT

Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions)

Notícia de TJ (15/12/2016) sobre la tramitació del certificat digital de la FNMT.

Vídeo-Infografia sobre el Certificat de la FNMT i com sol·licitar-lo.

Guia sobre el certificat de representació de persona jurídica de la FNMT.

Enllaç per sol·licitar el certificat.

IDCat

Certificat de l’IDCat per a persones físiques que, en alguns tràmits i convocatòries de subvencions permet la representació de persones jurídiques

Vídeo “Sol·licitud de l’IDCat des de casa”.

Enllaç per sol·licitar l’IDCat.

Altres recursos

Contacteu amb cada organització per sol·licitar-lo.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a: