Àmbits: requisits i criteris

Conegueu a quins àmbits us podeu presentar
i quins criteris es tindran en compte a l’hora de valorar els projectes

criteris generals de valoració

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida entre criteris generals i criteris específics. La puntuació pel que fa als criteris generals vinculats a l’àmbit de CIUTAT és fins a un màxim de 4 punts. La resta de punts s’obtenen a través dels criteris específics, fins a 6 punts en el cas de Ciutat.

Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats i persones sol·licitants, així com l’adequació tècnica del projecte en aspectes referents a l’entitat (base social, trajectòria, autonomia financera…), els fonaments (viabilitat, coherència, ajustament a la realitat social…), impacte (rellevància, augment de la capacitació…), incorporació de la perspectiva de gènere, ecosocial i intercultural (tant en el funcionament com en les fases del projecte) i solidesa i finançament.

  Consulteu els criteris generals de valoració de l’àmbit Ciutat i les seves puntuacions

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida entre criteris generals i criteris específics. La puntuació pel que fa als criteris generals vinculats a l’àmbit de DISTRICTE és fins a un màxim de 6 punts. La resta de punts s’obtenen a través dels criteris específics, fins a 4 punts en el cas de Districte.

Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats i persones sol·licitants, així com l’adequació tècnica del projecte en aspectes referents a l’entitat (base social, trajectòria, autonomia financera…), qualitat (viabilitat, concreció dels indicadors, grau de participació… ), els fonaments (viabilitat, coherència, ajustament a la realitat social…), impacte (rellevància, augment de la capacitació…), incorporació de la perspectiva de gènere, ecosocial i intercultural, solidesa i finançament, la vinculació al territori, entre altres aspectes.

  Consulteu els criteris generals de valoració de l’àmbit Districte i les seves puntuacions.

criteris específics de valoració

I ELS PROJECTES MÉS BEN VALORATS DE L’ANY PASSAT
PERQUÈ TINGUEU UNA REFERÈNCIA DE QUINS VAN TENIR UNA MILLOR PUNTUACIÓ.

A  |  B  |  C D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  J  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z

A. CULTURA
 • NO es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a diferents programes d’un mateix àmbit. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Ab11 i Af11. 
 • NO es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Ah11 i Ah3. 
 • Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de Barcelona. Els seus assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets.
 • No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Ab11 i Cb11. 
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de 2 projectes. En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per la ciutat.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ab) Arts visuals i Cultura digital
 • Ac) Arts escèniques
 • Ad) Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema
 • Ae) Música
 • Af) Entitats, plataformes i agents professionals de la Cultura i de les Arts
 • Ag) Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament
 • Ah) Cultura popular
 • Ai) Creació artística comunitària
 • Aj) Lletres, llibreries i promoció de la lectura
 • Ak) Sales de teatre
 • Al) Sales de música
 • Am) Espais de creació
 • An) Memòria històrica
 • Ao) Disseny, Arquitectura i Art Urbà

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • NO es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Ah3 i Ah11. 
 • Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de Barcelona. Els seus assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets.
 • NO es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Aa2 i Ca2. 

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Aa) Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte
 • Ah) Cultura popular
 • Ai) Creació artística comunitària
 • Ap) Calendari del cicle festiu i festes majors

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

B. ESPORTS
 • NO es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1. 
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per cada epígraf (a i b) i un projecte per cada epígraf (c, d, e, f i j).
 • Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2022-2023.
 • El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d, e, f i g): Si s’escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008.
 • En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.
 • Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes socials del projecte amb el logotip municipal.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ba) Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona
 • Bb) Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà
 • Bc) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva de col·lectius específics
 • Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport
 • Be) Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l’activitat física o l’esport
 • Bf) Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal
 • Bj) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva d’esports minoritaris

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • NO es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1. 
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per a l’epígraf c), i a un projecte per la resta de les lletres.
 • Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2022-2023.
 • Es prioritzaran els projectes d’aquelles entitats que no tinguin seu social pròpia per al seu desenvolupament.
 • El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d i g): Si s’escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008.
 • En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.
 • Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes socials del projecte amb el logotip municipal.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Bc) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva de col·lectius específics
 • Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport
 • Bg) Suport a l’esport femení
 • Bh) Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de districte o barri
 • Bi) Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els centres d’un determinat districte o barri de la ciutat
 • Bj) Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva d’esports minoritaris

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

C. EDUCACIÓ I CULTURA
 • NO es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Cb11 i Cc11. 
 • En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud.
 • Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser projectes oberts no limitats a l’alumnat matriculat al centre.
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • Pels projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg caldrà omplir un formulari que estarà disponible a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i que caldrà adjuntar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Cb) Generar oportunitats educatives d’aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la cohesió social, en especial, més enllà de l’escola i el temps de tardes
 • NOU! Cc) Promoure l’Educació i la Criança de la Petita infància
 • NOU! Cd) Suport a projectes que reforcin l’educació de persones adultes en clau comunitària i intercultural
 • Ce) Pràctica i aprenentatge de competències artístiques
 • Cf) Promoure processos de creació artística en contextos educatius
 • Cg) Foment i divulgació, recerca i coneixement

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • La convocatòria està adreçada a institucions públiques i persones jurídiques sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ca) Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies d’alumnes (AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles municipals de música i conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament obligatori

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

D. SALUT I CURES
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • NO es podran presentar més de dos projectes (diferents) per sol·licitant en l’àmbit temàtic de D11-Salut i Cures. Només podrà presentar-ne dos. Per exemple, es pot presentar un projecte a Da11 i un Db11.
 • NO es podrà presentar el mateix projecte per sol·licitant en més d’un dels àmbits temàtics D11-Salut i Cures. Per exemple, no es pot presentar el mateix projecte a Da11 i Db11. 
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
 • Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes de l’àmbit temàtic de D-Salut i Cures.
 • Queden també exclosos:
  • Projectes d’activitats de caràcter clínic, terapèutiques i de rehabilitació.
  • Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats.
  • Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos,…)
  • Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions…
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de presentar amb la sol·licitud un acord escrit previ amb ells pel seu desenvolupament. Aquests projectes han de comportar un treball amb les famílies, el claustre i l’alumnat amb l’objectiu de transformar la mirada de la comunitat educativa en referència al tema a tractar.
 • Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.
 • Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el nombre i el perfil de les persones beneficiàries.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Da) Suport a les persones que cuiden persones afectades per malalties o dependents
 • Db) Promoció d’una millor organització social de les cures
 • Dc) Promoció de la salut sexual i reproductiva
 • Dd) Promoció, prevenció i millora de la salut mental
 • De) Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions
 • Df) Suport a persones afectades i sensibilització en el camp de les malalties cròniques i/o emergents

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
 • Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes.
 • Queden també exclosos:
  • Projectes d’activitats de caràcter clínic, terapèutiques i de rehabilitació.
  • Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats.
  • Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos,…)
  • Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions…
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.
 • Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el nombre i el perfil de les persones beneficiàries.

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Df) Suport a persones afectades i sensibilització en el camp de les malalties cròniques i/o emergents

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

E. GENT GRAN
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ea) Atenció a les persones grans
 • Eb) Promoció de les persones grans

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ea) Atenció a les persones grans
 • Eb) Promoció de les persones grans
 • Ec) Projectes d’activitat física específics per a les persones grans

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

F. DONES
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

 

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Fa) Desigualtat econòmica
 • Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció
 • NOU! Fc) Masculinitats
 • Fd) Participació política de les dones i dels moviments feministes

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Fa) Desigualtat econòmica
 • Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció
 • NOU! Fc) Masculinitats
 • Fd) Participació política de les dones i dels moviments feministes

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

G. ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ga11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • NO es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE.
 • Només es podrà presentar un projecte a l’àmbit temàtic G-Joventut, a escollir entre un dels seus programes a), b), c), d).
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 • Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l’exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes d’adolescents i/o joves
 • Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil
 • Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents i/o joves

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • NO es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT i DISTRICTE.
 • Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de subvenció.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 • Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l’exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes d’adolescents i/o joves
 • Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil
 • Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents i/o joves

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

H. INFÀNCIA
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ha11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ha) Promoció de la infància
 • Hb) Iniciatives d’atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves famílies
 • Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a menors en situació de risc social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ha) Promoció de la infància
 • Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a menors en situació de risc social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

I. DEMOCRÀCIA ACTIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
  • R11 Pluralisme Religiós Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre i en cap cas s’admetran gremis o col·legis professionals.
 • Els projectes presentats a Participació Ciutadana s’entenen orientats a fomentar la democràcia activa de la ciutadania, la participació democràtica innovadora, com la presa de decisions col·lectives i la deliberació ciutadana. Es valoraran iniciatives que incorporin mecanismes per possibilitar la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació, que puguin generar nou valor afegit a les dinàmiques establertes.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Els projectes per l’enfortiment democràtic d’associacions han d’adreçar-se a la lletra Jb.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ia) Foment de la participació i la ciutadania activa
 • Ib) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos de les diverses comunitats de l’Estat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis o col·legis professionals.
 • Els projectes presentats a Participació Ciutadana s’entenen orientats a fomentar la democràcia activa de la ciutadania, la participació democràtica innovadora, com la presa de decisions col·lectives i la deliberació ciutadana. Es valoraran iniciatives que incorporin mecanismes per possibilitar la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació, que puguin generar nou valor afegit a les dinàmiques establertes.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ib) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos de les diverses comunitats de l’Estat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

J. ACCIÓ COMUNITÀRIA I ASSOCIACIONISME
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
  • R11 Pluralisme Religiós Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • Un/a mateix sol·licitant només pot presentar un sol projecte a l’àmbit J.Acció comunitària i associacionisme.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre i en cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany de lucre).
 • Les sol·licituds que s’adrecin a aquest programa no podran superar els 12.000€.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Jb) Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre i en cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany de lucre).
 • Les entitats sense afany de lucre han de tenir la seu social al districte on es realitzarà el projecte.
 • Les entitats desenvoluparan l’acció comunitària a partir d’iniciatives encaminades a:
  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
  • La inclusió/cohesió social.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ja) Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

K. IMMIGRACIÓ - ACOLLIDA I REFUGI
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • NO es podrà presentar un mateix projecte a les línies Kb i Wa de manera simultània.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ka) Accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament
 • NOU! Kb) Suport i assessorament jurídic a persones migrades

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

L. CIVISME I CONVIVÈNCIA

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • La) Foment de la corresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l’espai urbà

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

M. FOMENT D’ACTIVITATS ORGANITZATIVES
 • Projectes presentats per entitats d’àmbit de barri o districte amb una programació continuada, centrada en activitats de temps lliure o d’educació en el lleure.
 • Les subvencions no poden tenir un import superior a 1.000 euros.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ma) Foment d’activitats organitzatives

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

N. COMERÇ DE PROXIMITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Els i les sol·licitants dels programes de l’àmbit temàtic “Comerç de proximitat i promoció econòmica”: Na), Nb) i Nc) han de ser associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense afany de lucre.
 • En cap cas poden ser beneficiaris/àries de cap d’aquests programes els mercats municipals i els col·legis professionals.
 • La limitació màxima de l’import a subvencionar per cadascuna de les modalitats de comerç és d’aplicació per entitat sol·licitant (sol·licitant per núm. de CIF).
 • No seran subvencionables els següents conceptes de despesa:
  • Despesa relacionada amb enllumenat nadalenc.
  • Dinars, sopars, serveis d’àpats o similars de l’entitat.
  • La despesa per serveis prestats per empreses vinculades segons l’establert a la normativa reguladora de la subvenció
 • Altres limitacions:
  • La despesa per 1) sous i salaris del personal fix o eventual i la despesa per 2) serveis prestats per tercers per donar fonamentalment suport a la gestió de l’entitat només serà subvencionable al programa Nb. Pel que fa a la sol·licitud i a la justificació, en aquesta modalitat serà únicament subvencionable despesa relativa i inclosa en els següents conceptes “recursos humans” i “treballs realitzats per empreses externes”, respectivament, de l’estat de despeses i ingressos. En cas que l’entitat requereixi contractar puntualment el servei professional de persones per participar en accions de dinamització, aquesta despesa serà subvencionable únicament a la modalitat Na. i s’haurà de considerar com “treballs realitzats per empreses externes” a l’estat de despeses i ingressos tant a la sol·licitud com a la justificació.
  • La despesa per serveis de millora de la digitalització del comerç i per projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital serà subvencionable únicament al programa Nc.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Na) Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat
 • Nb) Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat
 • Nc) Projectes de millora en la digitalització del comerç

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Les sol·licitants del programa Nd) no han de ser necessàriament entitats de comerç. 

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Nd) Promoció econòmica de proximitat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

O. PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Pa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Una mateixa entitat podrà presentar un projecte diferent en cada programa i per tant un màxim de 3 projectes en total.
 • Les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per missió, en els seus estatuts, l’atenció, promoció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental. Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat la previsió del nombre i perfil de persones beneficiàries: edat, sexe i tipologia de discapacitat. A tal efecte s’obliga a presentar a més del Doc.1 i Doc.2, la FITXA D’INDICADORS habilitada a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Els projectes i activitats hauran d’anar orientats al foment dels drets de les persones amb discapacitat, la promoció de l’autonomia i la vida independent i la inclusió en la comunitat, conforme la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
  • Amb discapacitat de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de trastorns de salut mental i pluridiscapacitat.
  • Persones amb discapacitat de totes les edats i que hagin adquirit la condició de persona discapacitada amb anterioritat als 65 anys i residents a la ciutat de Barcelona.
 • Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d’execució, no es subvencionaran activitats puntuals.
 • Les activitats dels projectes hauran de ser realitzables tenint en compte les recomanacions marcades per les autoritats sanitàries i PROCICAT amb motiu de la pandèmia.

Queden exclosos d’aquests programes:

 • Els projectes d’activitats pròpies de serveis residencials i diürns de la cartera de serveis, exceptuant les activitats complementàries externes o fora de l’horari habitual del servei.
 • Els projectes que comportin dotació de productes de suport, d’accessibilitat i tecnologies.
 • Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l’atenció mèdica, sanitària, i/o clínica així com les activitats de teràpies d’animals.
 • Els projectes d’estudis i /o recerques i de sensibilització ciutadana. Els projectes de serveis d’atenció domiciliària i els serveis de tuteles propis de la cartera de serveis.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Oa) Vida independent i inclusió a la comunitat
 • Ob) Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics
 • Oc) Oci inclusiu per a persones amb discapacitat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per missió l’atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Od) Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

P. INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
 • Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre.
 • Els projectes orientats a la Innovació democràtica, s’entenen com orientats a la promoció dels drets digitals i la participació democràtica innovadora, com és la presa de decisions col·lectives i deliberació ciutadana, associatives o organitzacions, el control ciutadà de les polítiques públiques o d’una organització democràtica, la producció col·laborativa amb l’administració o entre organitzacions socials, el desenvolupament d’infraestructures digitals per a la participació, el foment de la capacitació i la mediació digital per a la implicació ciutadana, els projectes de recerca per a la innovació democràtica, la defensa dels drets digitals i, en general, els reptes que ens presenta la societat en xarxa.
 • En aquesta línia de subvencions no es considerarà “participació” la mera comunicació, l’obertura de canals d’informació, o un altre tipus de mitjans de “participació” en activitats que no siguin de caràcter essencialment democràtic.
 • La Direcció d’Innovació Democràtica farà el seguiment dels projectes subvencionats i es realitzaran a l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica al Canòdrom, com a mínim, dues sessions de treball obligatòries per a les entitats subvencionades (una reunió de seguiment del projecte, i una reunió de presentació dels resultats obtinguts), sempre que així ho sol•liciti la Direcció d’Innovació Democràtica de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb els centres per poder desenvolupar el projecte, que s’haurà de presentar junt amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Pa) Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals basades en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació democràtica
 • Pb) Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, cooperatives i/o organitzacions socials per la millora de la coordinació i la qualitat democràtica
 • Pc) Capacitació digital per a la participació democràtica i defensa dels drets digitals
 • Pd) Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i reptes de la societat xarxa

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

Q. USOS DEL TEMPS
 • Una mateixa persona jurídica o associació no pot presentar més de dos projectes a l’àmbit temàtic «Q11. Usos del Temps».
 • Els costos corresponents al funcionament ordinari de l’entitat (les despeses necessàries per dur a terme les activitats corrents) no podran superar el 30 % de l’import total del projecte, incloent-hi, si escau, els costos fixos del lloguer del local i dels subministraments generals pressupostats en el projecte, els quals no podran superar el 10 % de l’import total de la subvenció atorgada.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Qa) Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

R. PLURALISME RELIGIÓS I CONVICCIONAL
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
  • R11 Pluralisme Religiós Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.
 • Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ra) Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós
 • Rb) Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

S. ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 • Les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals.
 • Els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de la subvenció atorgada.
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per a l’epígraf b) i 3 projectes per a cada un dels epígrafs a), c) i d).
 • No es fixa un import màxim a sol·licitar.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Sa) Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat
 • Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022
 • Sc) Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb perspectiva de gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i sense barreres
 • Sd) Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU)

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Poden ser sol·licitants de les subvencions les persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals.
 • En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de la subvenció
 • El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per a l’epígraf b).

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

T. CONSUM
 • Les entitats només podran presentar 1 projecte en tot l’àmbit de Consum.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ta) Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

U. ATENCIÓ PERSONES SENSE LLAR I DRET A UNA ALIMENTACIÓ ADEQUADA
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ua11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Definim les persones sense llar en base a les categories ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion), és a dir, totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió residencial o amb habitatge insegur.
 • Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.
 • Es prioritzaran els projectes d’atenció directa a les persones en situació de sense llar. S’admetran exclusivament els projectes orientats als àmbits descrits i als requisits detallats.
 • Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ua) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques per a persones en situació de sense llar en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a persones sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, estructures temporals, etc.
 • Ub) Àmbit sociolaboral, relacional i de cura personal per a persones en situació de sense llar en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a persones sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, estructures temporals, etc.)
 • Ud) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en situació de vulnerabilitat social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • Definim les persones sense llar en base a les categories ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion), és a dir, totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió residencial o amb habitatge insegur.
 • Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.
 • Es prioritzaran els projectes d’atenció directa a les persones en situació de sense llar. S’admetran exclusivament els projectes orientats als àmbits descrits i als requisits detallats.
 • Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals

Consulteu els programes d’aquest àmbit i els seus requisits i criteris de valoració:

 • Uc) Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

V. LGBTI
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Va11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de dos projectes a l’àmbit LGTBI de ciutat.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Va) Sensibilització ciutadana i visibilització
 • Vb) LGTBIfòbia
 • Vc) Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

W. DRETS DE CIUTADANIA
 • NO es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de:
  • D-Salut i Cures
  • E-Gent gran
  • F-Dones
  • G-Adolescència i Joventut
  • H-Infància
  • K-Immigració-Acollida i Refugi
  • O-Persones amb discapacitat
  • V-LGTBI
  • U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada
  • W- Drets de Ciutadania.

Per exemple un mateix sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.

 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania
 • Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi
 • Wc) Els drets humans dins l’àmbit educatiu: promoció i defensa dels drets de ciutadania I lluita contra les discriminacions en l’àmbit de la formació I l’educació pel curs escolar 2022- 2023
 • NOU! Wd) Projectes de suport ciutadà per a l’accés a drets i a la plena ciutadania de les persones refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció de la mentoria i l’acollida en llars de la ciutadania

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania
 • Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

X. PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • I11 Democràcia activa i Participació ciutadana
  • J11 Acció comunitària i Associacionisme
  • P11 Innovació democràtica
  • R11 Pluralisme Religiós Conviccional
  • X11 Promoció de la perspectiva intercultural
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona. 
 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.
 • Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 15.000 €.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2022
 • Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant el curs escolar 2022-2023
 • Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural
 • Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos
 • Xe) Foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i contextos culturals diversos en tots els espais de la ciutat
 • NOU! Xf) Foment de la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos diversos

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

 • NO es podran presentar més de tres projectes per part d’una mateixa sol·licitant entre els àmbits temàtics de:
  • Ic Democràcia activa i Participació ciutadana
  • Jc Acció comunitària i Associacionisme
  • Wa i Wb Drets de Ciutadania
  • Xc Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal del Districte. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi al districte presentat
 • Les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.
 • Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

Y. CIÈNCIA I UNIVERSITATS
 • No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per a la ciutat.
 • Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre.
 • En cas que siguin projectes a desenvolupar en un espai concret de la ciutat, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o equipament per a poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.

Aquests són els programes d’aquest àmbit:

 • Ya) Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat
 • Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca
 • NOU! Yc) Art i ciència
 • NOU! Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

  I si us voleu inspirar, consulteu els 10 projectes més ben valorats en aquest àmbit, de la convocatòria de l’any passat.

Z. BENESTAR ANIMAL
 • NOU! Za) Promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals

  Consulteu els criteris específics i puntuacions dels programes d’aquest àmbit.

SESSIONS INFORMATIVES

Consulteu el calendari de sessions informatives
que ofereixen els diferents districtes i sectors a la web de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a: