PREGUNTES FREQÜENTS

Ara s’inicia el procés d’atorgament i la denegació i aquí trobareu resposta a algunes de les preguntes que ens realitzeu més freqüentment sobre la Convocatòria 2022 de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona:

JUSTIFICACIO-botoFAQS-generiques
FAQSbotoREFORMULA
FAQSbotoMODIFICA
JUSTIFICACIO-botoFAQS-justificacio2
GENÈRIQUES DEL PROCÉS
 • MÍNIM REALITZAT I JUSTIFICAT: Per a poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.
  Es considera com a projecte subvencionat el projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat.
 • MÀXIM DE DESVIACIÓ DEL PRESSUPOST: S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. En aquest cas, no es produiria la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
 • AUDITORIA: Els projectes presentats d’import igual o superior a 50.000 euros o per a subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros, han de presentar un compte justificatiu amb aportació d’informe auditor.

El passat 27 de maig es va publicar la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022.

Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, aportació de documentació i reformulació, es procedeix a revisar la documentació dictar la resolució definitiva. En aquesta resolució es donarà resposta a les al·legacions i hi haurà el llistat d’atorgaments i denegacions definitives.

En la resolució hi apareixen tots els projectes presentats, especificant el nom de l’entitat o persona, el seu NIF, els punts obtinguts i la subvenció atorgada.

La notificació de la resolució provisional s’efectua mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i posteriorment es publica en el tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu consultar-les a través del següent enllaç:

  Resolució provisional de la Convocatòria general 2022

  TJNoticia on us expliquem amb detall la Resolució definitiva de la Convocatòria general 2022

Les principals diferències entre la reformulació i la modificació són el moment en la que es presenta i els casos en els quals cal presentar-la. A continuació, podeu consultar les característiques de cada acció.

Reformulació:

 • Quan es presenta? Durant els 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB.
 • En quins casos? Per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte.
 • Aprovació: L’aprovació de la reformulació no es notificarà, ja que s’aplica el silenci administratiu. En cas de ser rebutjada, sí que rebreu una notificació.
 • Amb quin document? Podeu utilitzar el Model de reformulació del projecte. El podeu completar presentant el Document 2-Descripció del projecte, amb els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

Modificació:

 • Quan es presenta? Durant el procés d’atorgament o durant el període d’execució del projecte(s’hagi presentat o no reformulació prèvia). Un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació d’aquest.
 • En quins casos? Per aquells projectes que hagin de ser modificats, sempre que això no alteri el seu objecte i finalitats.
 • Aprovació: Les modificacions presentades hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent.

Amb quin document? Podeu utilitzar el Model de modificació del projecte. El podeu completar presentant el Document 2-Descripció del projecte, amb els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

NOVETAT:

Com hem comentat anteriorment, caldrà que tingueu en compte el nou requisit que es fixa en la Convocatòria general del 2022. Aquest estableix que per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. En cas d’incomplir aquesta despesa mínima, es durà a terme la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Quan parlem de projecte subvencionat es fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per aquest motiu és important que presenteu la reformulació del projecte, ja que l’import total que hi figuri és el que servirà de base per calcular aquest percentatge.

Sí. Podeu presentar modificacions del projecte, sempre i quan això no alteri el seu objecte ni finalitats. Tingueu en compte, per tant, que el projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

Aquestes modificacions es poden presentar durant el període d’execució del projecte, és a dir, entre el període d’inici i final que vau detallar en la sol·licitud de la subvenció. Tingueu present que un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació del mateix.

Les modificacions que es presentin hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent de la subvenció.

Per a realitzar la modificació, podeu utilitzar el següent model en el qual heu d’incloure una petita explicació de les modificacions al projecte i un nou pla de viabilitat:

  Document de modificació del projecte (format odt)

  Document de modificació del projecte (format word)

Podeu completar-lo presentant de nou el Document 2 – Descripció del projecte, amb els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

Cal tenir en compte, el nou requisit que s’ha establert en la Convocatòria general del 2022:

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Amb el terme projecte subvencionat es fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat.

I l’altra novetat és que s’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. En aquest cas, no es produiria la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Per tant, a l’hora de sol·licitar modificacions o bé a l’hora de justificar les subvencions, hem de tenir present aquest topall del 50% pel que fa a l’execució del projecte, ja que sí no es realitza com a mínim el 50% del projecte subvencionat, es produirà la revocació de la subvenció. En cas que la desviació i reducció que es produexi no superi el 50%, aquesta suposarà una reducció proporcional de la subvenció. Si aquesta desviació és del 10% o inferior, no comporta cap reducció de la subvenció.

Vegem un exemple:

Hem presentat un projecte amb un cost total de 10.000€ dels quals hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de BCN de 5.000€ i ens han atorgat la totalitat. Uns mesos abans de finalitzar el projecte, es produeixen uns imprevistos i hi ha activitats que no podem realitzar i per tant, despeses que no realitzarem. 

En aquest cas, el recomanable és presentar una modificació del projecte. En aquesta modificació, per exemple, podríem reduir el projecte a un total de 7.000€, tenint present que es produirà una reducció proporcional de la quantia de la subvenció atorgada, la qual haurem de reintegrar. D’aquesta manera estem executant el 70% del projecte.

En canvi, no podem presentar una modificació en la qual el cost total del projecte és menys de 5.000€, ja que s’estaria executant menys del 50%.

Exactament el mateix passaria en el cas de la justificació del projecte.

Us recomanem utilitzar la següent plantilla per comprovar quin és aquest marge de desviació en base el vostre projecte reformulat o inicial i què implicaria cada % de desviació:

  Plantilla de suport pel càlcul reformulacions i desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital”.

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la sol·licitud, la justificació i l’annexió de documentació s’ha de fer per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Serà imprescindible que utilitzeu el mateix certificat digital amb el qual vau realitzar la sol·licitud, ja sigui el certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació o bé l’IDCat/IDCat Mòbil del representant legal de l’entitat.

Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu:

  Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la documentació que voleu annexar al tràmit, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (al·legacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Podeu ampliar aquest pas a pas consultant la següent guia:

Guia de presentació de documentació addicional, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest codi està publicat en la resolució provisional o definitiva de la Convocatòria de subvencions. Podeu trobar aquest document en la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, en la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022. Hi apareixen el llistat de totes les subvencions atorgades i denegades. 

En aquest document caldrà buscar el nom de la nostra l’entitat (Ctr+F i escriure el nom o NIF) i trobareu les dades de l’entitat, el nom del projecte, l’import atorgat, etc. Hi trobareu també el codi de la subvenció que respon a un esquema tipus 22SXXXXX-XXX. 

Aquest codi es demanarà en varis dels documents a entregar a l’hora de realitzar la reformulació i justificació. 

Per tal d’annexar la documentació és necessari introduir les dades del tràmit, concretament el número de referència del tràmit. 

Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX.

En la imatge que hi ha a continuació, està encerclat amb vermell on podeu trobar aquest número. També, en el justificant hi trobareu a dalt a la dreta el número de registre i la data de presentació.

Una de les opcions que us podeu trobar en la resolució provisional és que se us requereixi documentació a aportar (còpia dels estatuts, del NIF, declaració de transparència, esmenes de deutes amb Hisenda…). Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils (a partir de l’endemà de la publicació de la resolució) per presentar-la de forma telemàtica.

ATENCIÓ: Si no presenteu aquesta documentació acreditativa, se us denegarà la subvenció en la resolució definitiva.

Com compulsem la documentació? En el cas que els documents a aportar no disposin de codi de verificació segur ni estiguin compulsats, caldrà que seguiu el procediment que s’indica en la següent nota informativa sobre les compulses:

  Nota informativa compulses

La documentació a aportar s’ha codificat amb la següent llegenda (la podeu consultar també a l’annex 1 de la resolució):

Per tant, aquesta documentació que es requereix és referent a:

 • Informació identificativa: Documentació identificativa de la persona sol·licitant, ja sigui persona jurídica (NIF de l’entitat, Estatuts, Inscripció al Registre que correspongui, NIF i poders de la persona representant legal) o bé persona física (NIF). En cas de no disposar dels estatuts, podeu sol·licitar-ne una còpia a través del següent enllaç: Certificat dades registrals. Caldrà que poseu a observacions que necessiteu una còpia certificada dels estatuts. Pel que fa al NIF de l’associació, heu d’aportar una còpia de la targeta identificativa fiscal. En cas que no la tingueu a mà, podeu demanar un duplicat a través del següent enllaç: Obtenció duplicat NIF
 • Seu social: Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Obligacions fiscals: Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d’Administracions. En cas de deutes, se us requerirà esmenar-los i presentar la documentació acreditativa d’estar al corrent.  A continuació, els enllaços on obtindre els següents certificats:

Si us demanen el certificat negatiu de deute de les tres administracions (E, F, G), probablement sigui per no haver autoritzat la consulta d’ofici en la sol·licitud. En aquesta fase, es permet presentar un document per autoritzar l’Ajuntament a fer-ho de manera autònoma. Podeu utilitzar el següent model: Autorització consultes

 • Justificació de subvencions anteriors: Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. En aquest cas, caldrà que esmeneu la justificació corresponent. Podeu presentar un petit escrit informant que ja heu entrat la documentació referent a la justificació pendent, tot especificant la data i dades del tràmit.
 • Declaració de transparència: Les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l’Ajuntament de Barcelona de les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. Trobareu un model de Declaració de transparència al següent enllaç.
 • Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics.

Si heu realitzat un canvi de presidència durant el procés de tramitació de la subvenció (és a dir, des de la sol·licitud fins a la justificació) cal que ho notifiqueu a l’òrgan gestor corresponent.

Per a fer-ho, haureu de presentar la documentació corresponent a través del tràmit de la subvenció. Primer, us haureu d’identificar amb el mateix certificat digital amb el qual vau fer la sol·licitud i anar a “Annexió de documentació”. A través d’aquest, podeu annexar el certificat de renovació de junta al vostre expedient. En cas que no disposeu del certificat digital que vau utilitzar (si la sol·licitud es va fer amb l’IDCat de l’antic president/a, per exemple), podeu presentar la documentació al registre electrònic a través d’una instància genèrica.

És probable que, un cop realitzat aquest tràmit, des dels diferents òrgans gestors es posin en contacte amb vosaltres per tal que compulseu la documentació presentada i d’aquesta manera s’enviï al Fitxer General d’Entitats. Una altra opció és que vosaltres directament presenteu la documentació al Fitxer d’entitats a través del següent enllaç: Canvi de dades FGEC

Per a altres canvis que puguin haver-hi (canvi del nom de l’entitat, de NIF, etc.), haureu de seguir el mateix procediment descrit anteriorment.

Les persones beneficiàries de la subvenció, en el cas de no haver comunicat anteriorment el compte bancari a l’Ajuntament de Barcelona, caldrà que ho feu com més aviat millor. Tingueu en compte que fins que no el notifiqueu no rebreu el pagament de la subvenció corresponent. També serà necessari que el notifiqueu en cas d’haver-ne modificat les dades.

En el cas de les associacions, podeu notificar-lo de les següents formes:

 • Telemàticament, amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, a través del tràmit, on caldrà omplir el formulari de designació de compte bancari que figura en la segona pàgina de la nota informativa.
 • Mitjançant l’enviament del fitxer del certificat digital de titularitat de compte, emès per l’entitat bancària, a l’adreça de correu electrònic tresoreria@bcn.cat

Consulteu la següent nota informativa per a més informació:

Nota informativa del procediment de notificació del compte bancari

A les bases reguladores s’estableix que en cas que el vostre projecte sigui subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona cal fer constar en els materials de difusió i publicitat que elaboreu la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de… o Direcció de… / Institut…, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En el següent enllaç podeu consultar aquesta normativa gràfica al web de l’Ajuntament, així com descarregar els logotips en diversos formats:

  Normativa gràfica de l’Ajuntament de Barcelona

Un cop publicada la resolució definitiva es pot procedir a renunciar a la subvenció atorgada abans d’haver rebut l’ingrés. Per a fer-ho cal presentar una instància al portal de tràmits amb un document creat per l’entitat on es detalli que es renuncia a la subvenció. En aquest document cal indicar:

 • el codi de la subvenció o el codi de tràmit
 • el nom del projecte subvencionat al que es renuncia
 • el nom de l’entitat
 • NO cal indicar el motiu

Us recomanem també que, si és possible, informeu a l’òrgan gestor per tal d’agilitzar el tràmit.

En cas que volgueu renunciar a la totalitat, i ja hagueu rebut la transferència, caldrà que procediu de la següent manera.

REFORMULACIÓ

Es pot reformular el projecte quan a la resolució provisional s’ha atorgat un import inferior al sol·licitat a la instància, sempre i quan aquest fet afecti a l’execució del projecte. Es presenta la reformulació per ajustar el projecte als compromisos i condicions de la subvenció atorgable.

Podeu consultar l’import que us han atorgat en la resolució provisional:

  Resolució provisional de la Convocatòria general 2022

El període per presentar la reformulació és de deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional al BOPB.

No és obligatori reformular, però si no es fa, s’entendrà que el projecte es realitzarà pel cost total que consta a la sol·licitud i que la diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat es compensarà ampliant ingressos propis o externs.

Consulteu el Pas a pas de la reformulació per més informació:

  Reformulació: pas a pas

A l’hora de presentar una reformulació del projecte, cal tenir en compte que ha de complir els següents requisits:

 • El projecte reformulat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.
 • El projecte reformulat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.
 • La reformulació es fa per “ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable”. El que canvia és el finançament municipal, per tant, s’han d’ajustar de nou ingressos i despeses. S’entén que el finançament aportat per l’entitat no es pot canviar amb la reformulació.

Per tant, és important tenir en compte que per norma general l’import màxim a reformular, en aquest moment, serà la diferència entre l’import sol·licitat a subvenció i l’import atorgat.

Seguint l’exemple anterior:
Cost del projecte inicial: 5.000 €
Sol·licitud de subvenció: 2.500 €
Import atorgat: 1.800 €
Diferència: – 700 € 

Reformulació: 5.000€ – 700 € = 4.300 €
Cost total del projecte reformulat: 4.300 €

En el cas de la reformulació, podeu utilitzar el següent model que es facilita des de l’Ajuntament de Barcelona:

  Document de reformulació del projecte (format odt).

  Document de reformulació del projecte (format word).

En cas que ho considereu adient, el podeu completar presentant el Document 2-Descripció del projecte, indicant en aquest els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

En cas de dubtes sobre com omplir el document, podeu consultar el següent pas a pas on s’explica com fer-ho:

  Reformulació: pas a pas

La reformulació s’ha de presentar per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import que vau sol·licitar, i sempre que això afecti l’execució del projecte.

El moment per presentar la reformulació és durant els 10 hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional al BOPB.

En cas que no presenteu la reformulació del projecte en aquest termini, se suposa que l’executareu d’acord amb el projecte presentat en la sol·licitud i, per tant, es considerarà que aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte. Però, aquest aspecte resta condicionat a les possibles modificacions que presenteu durant l’execució del projecte.

A més, a la Convocatòria del 2022 hi ha la següent novetat: 

“Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada”.

Quan es parla de projecte subvencionat fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per aquest motiu és important que presenteu la reformulació, ja que servirà de base per calcular aquest percentatge.

Us recomanem consultar el següent pas a pas on es detalla tot el procés de reformulació (en quins casos s’ha de fer, quin document s’ha d’omplir, com omplir-lo i presentar-lo…):

  Reformulació: pas a pas

Durant tot el període d’execució del projecte es pot presentar una o vàries modificacions del mateix.

En aquesta es poden modificar tant ingressos com despeses, sempre mantenint l’objecte i finalitats del projecte inicial i en cas que es realitzi una desviació superior al 10%, s’aplicarà la reducció proporcional de la subvenció atorgada respecte al percentatge subvencionat. Cal tenir en compte que en cas que aquesta desviació sigui superior al 50%, caldrà retornar la subvenció, ja que es considerarà que no s’han complert els objectius del projecte.

IMPORTANT: Per calcular el percentatge subvencionat es tindrà en compte el projecte presentat inicialment o bé, en el seu cas, la reformulació aprovada.

Us recomanem utilitzar la següent plantilla per comprovar quin és aquest marge de desviació en base el vostre projecte reformulat o inicial i què implicaria cada % de desviació:

  Plantilla de suport pel càlcul reformulacions i desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital”.

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la documentació s’ha de presentar per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Serà imprescindible que utilitzeu el mateix certificat digital amb el qual vau realitzar la sol·licitud, ja sigui el certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació o bé l’IDCat/IDCat Mòbil del representant legal de l’entitat. Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu:

  Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la reformulació o modificació, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (modificacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Podeu ampliar aquest pas a pas consultant la següent guia:

  Guia de presentació de documentació addicional, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

MODIFICACIÓ

Durant tot el període d’execució del projecte es pot presentar una o vàries modificacions del mateix (s’hagi presentat o no reformulació prèvia).

Un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació d’aquest i s’haurà d’explicar les desviacions i modificacions produïdes en el moment de la justificació.

Es pot presentar modificacions del projecte, en cas que s’hagin produït alteracions a les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre i quan això no alteri el seu objecte ni finalitats. Tingueu en compte, per tant, que el projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

Aquestes modificacions es poden presentar durant el període d’execució del projecte, és a dir, entre el període d’inici i final que vau detallar en la sol·licitud de la subvenció. Tingueu present que un cop finalitzat el període d’execució del projecte, ja no es podrà presentar una modificació del mateix.

Les modificacions que es presentin hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent de la subvenció.

A l’hora de presentar una modificació del projecte, cal tenir en compte que ha de complir els següents requisits:

 • El projecte modificat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.
 • El projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

En el cas de la modificació, podeu utilitzar el següent model que es facilita des de l’Ajuntament de Barcelona:

  Document de modificació del projecte (format odt)

  Document de modificació del projecte (format word)

En cas que ho considereu adient, el podeu completar presentant el Document 2-Descripció del projecte, indicant en aquest els canvis que s’hauran de fer respecte el projecte inicial.

En cas de dubtes sobre com omplir el document, podeu consultar el següent pas a pas on s’explica com fer-ho:

  Modificació: pas a pas

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la documentació s’ha de presentar per via telemàtica utilitzant el certificat digital. Serà imprescindible que utilitzeu el mateix certificat digital amb el qual vau realitzar la sol·licitud, ja sigui el certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació o bé l’IDCat/IDCat Mòbil del representant legal de l’entitat. Per tenir-ne més informació i resoldre dubtes sobre el certificat digital consulteu:

  Especial TJ sobre el certificat digital

Un cop tingueu a punt la reformulació o modificació, caldrà accedir al tràmit corresponent a la Convocatòria general de subvencions:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

En aquesta pàgina haureu de clicar el botó “Inicieu el tràmit” situat a la part superior dreta de la pantalla. El primer que us demanaran és la identificació amb certificat digital. Un cop identificats, podeu seguir els passos següents:

 1. Entrar dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” i clicar el botó “Continuar”.
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu modificar. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes.
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent (modificacions, reformulacions, documents requerits…) en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents.
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra documentació queda enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica.

Podeu ampliar aquest pas a pas consultant la següent guia:

  Guia de presentació de documentació addicional, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de realitzar la modificació del projecte cal tenir en compte, els nous requisits que s’han establert en la Convocatòria general del 2022:

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Amb el terme projecte subvencionat es fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per tant, s’ha de realitzar un mínim d’un 50% del projecte subvencionat, si es realitza menys de la meitat del projecte subvencionat caldrà retornar la subvenció.

L’altra novetat és que s’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. En aquest cas, no es produiria la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Per tant, a l’hora de sol·licitar modificacions o bé a l’hora de justificar les subvencions, hem de tenir present aquest topall del 50% pel que fa a l’execució del projecte, ja que sí no es realitza com a mínim el 50% del projecte subvencionat, es produirà la revocació de la subvenció. En cas que la desviació i reducció que es produexi no superi el 50%, aquesta suposarà una reducció proporcional de la subvenció. Si aquesta desviació és del 10% o inferior, no comporta cap reducció de la subvenció.

Vegem un exemple:

Hem presentat un projecte amb un cost total de 10.000€ dels quals hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de BCN de 5.000€ i ens han atorgat la totalitat. Uns mesos abans de finalitzar el projecte, es produeixen uns imprevistos i hi ha activitats que no podem realitzar i per tant, despeses que no realitzarem. 

En aquest cas, el recomanable és presentar una modificació del projecte. En aquesta modificació, per exemple, podríem reduir el projecte a un total de 7.000€, tenint present que es produirà una reducció proporcional de la quantia de la subvenció atorgada, la qual haurem de reintegrar. D’aquesta manera estem executant el 70% del projecte.

En canvi, no podem presentar una modificació en la qual el cost total del projecte és menys de 5.000€, ja que s’estaria executant menys del 50%.

Exactament el mateix passaria en el cas de la justificació del projecte.

Us recomanem utilitzar la següent plantilla per comprovar quin és aquest marge de desviació en base el vostre projecte reformulat o inicial i què implicaria cada % de desviació:

  Plantilla de suport pel càlcul reformulacions i desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital”.

JUSTIFICACIÓ

Tal i com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, el termini per a dur a terme la justificació és de màxim 2 mesos des de la finalització del projecte subvencionat (data indicada en la sol·licitud o en el document de reformulació o modificació del projecte).

Per exemple, si en la sol·licitud vau indicar que la data de finalització del projecte és el 31 de desembre de 2022 teniu fins al 28 de febrer de 2023 per a presentar la justificació del projecte.

Pel que fa a la forma, la justificació s’ha de realitzar mitjançant el compte justificatiu i segons els models establerts que es poden trobar al següent enllaç.Tot i això, podeu presentar la justificació amb el vostre propi model o document. En cas de fer-ho amb documents propis, és imprescindible que aquests tinguin totes les dades i declaracions que s’inclouen en el models establerts.

Un cop tingueu els documents preparats els haureu de presentar a través de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” del tràmit. A través d’aquest tràmit podeu annexar fins a 8 documents de 10MB cadascun. Si necessiteu annexar més documents, heu de fer un altre tràmit d’annexió de documentació. Es poden fer tants tràmits d’annexió de documentació com es vulguin.

Tingueu en compte que per realitzar l’annexió de documents haureu d’indicar el número de referència del tràmit. 

Un cop presentada, la documentació quedarà signada digitalment gràcies a la vostra autenticació amb el certificat digital.

Us recomanem consultar la següent guia que indica pas a pas com realitzar la tramitació telemàtica de la justificació:

  Guia “Instruccions per a la presentació telemàtica de la justificació

A l’hora de realitzar el tràmit de justificació de la subvenció, caldrà que us identifiqueu digitalment amb el mateix certificat que vau utilitzar a l’hora de sol·licitar la subvenció (ja sigui amb el certificat digital de representant de persona jurídica o amb el certificat de persona física com l’IDCat o IDCat Mòbil).

Si durant el període de tramitació de la sol·licitud s’ha produït un canvi en la presidència de l’entitat caldrà que primerament ho notifiqueu el més aviat possible a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest enllaç podeu consultar com s’ha de realitzar aquesta notificació: FAQ notificació canvi 

Un cop notificat el canvi, en el moment de la justificació pot ser que us trobeu en alguna d’aquestes situacions:

 • Sol·licitud feta amb certificat digital de representant de persona jurídica. En aquest cas, i sempre que hagueu obtingut el certificat digital a nom del nou president/a de l’entitat, podeu utilitzar aquest certificat per presentar la justificació.
 • Sol·licitud feta amb certificat digital de persona física del president/a. Com la sol·licitud es va fer amb un identificador personal, no de l’entitat, si hi ha un canvi en la presidència, la nova persona que ocupa el càrrec no podrà annexar documentació al tràmit amb el seu certificat. En aquests casos, caldrà presentar la justificació al registre electrònic a través d’una instància genèrica. Hi haureu d’indicar el número de referència del tràmit corresponent a la subvenció així com totes les dades de l’entitat i del projecte presentat.

El tràmit de justificació únicament es pot realitzar telemàticament, a través del següent enllaç:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

Per tal de poder realitzar aquesta presentació telemàtica caldrà que disposeu de certificat digital. Consulteu l’especial TJ sobre el certificat digital per tenir-ne més informació.

Els documents que cal presentar són:

 •   Instància presentació  justificació
 •   Memòria d’actuació
 •   Memòria econòmica Memòria econòmica iva deduït  
 •  Declaració responsable i relació de factures que inclogui una relació de les factures i/o nòmines imputades a la subvenció, seguit d’aquestes en format digital o escanejades, en un mateix pdf. També cal incloure, en aquest mateix pdf, els comprovants de pagament vinculats a cada factura o nòmina. Si no és possible adjuntar-ho en un sol pdf per motius de mida del document, podeu adjuntar tants pdf’s de factures com siguin necessaris, precedits sempre de la declaració responsable en cadascun d’ells. Recordeu que cal aportar com a mínim la documentació de les despeses vinculades a la subvenció atorgada (és a dir, factures i/o nòmines per la totalitat de l’import subvencionat).

I en cas que sigui necessari:

Podeu descarregar-vos tots aquests documents en format Libre office (programari lliure) a través del següent enllaç: Recursos justificació

RECORDEU!

Hi ha dos models de memòria econòmica per realitzar la justificació econòmica, la memòria econòmica i la memòria econòmica per IVA deduït.

Com sabem quina hem d’utilitzar?

 • Memòria econòmica: és el model que han d’usar aquelles entitats  que no realitzin activitat econòmica.
 • Memòria econòmica (IVA deduït): és el model que han d’utilitzar les entitats que sí realitzen activitat econòmica i, per tant, presenten a Hisenda les declaracions trimestrals d’IVA. Cal tenir en compte que tal com s’estableixen a les bases de la Convocatòria, els impostos recuperables no són despeses subvencionables, i per això, en aquest formulari les factures es desglossaran entre base imposable i IVA.

Podeu descarregar aquests models i documentació a través del següent enllaç.

Si teniu dubtes sobre com omplir la documentació sol·licitada, podeu consultar l’apartat de Justificació de la següent guia elaborada per Nou Barris Digital:

  Guia “Subvencions a punt“

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagaments de l’import subvencionat.

És a dir, en el moment de la justificació s’ha de justificar l’import total del projecte a través de la memòria econòmica. En aquest document hi heu de fer constar la relació de totes les despeses i ingressos vinculats al projecte, amb independència de si han estat o no finançats per la subvenció. Per exemple, si un projecte té un cost total de 20.000€ i ha rebut una subvenció de 6.000€, l’entitat haurà de fer constar en la memòria econòmica les despeses totals per un valor de 20.000€. Igual passa amb els ingressos.

Una altra cosa és la documentació complementària a aportar. En aquest sentit, s’hauran de presentar com a mínim el conjunt de factures/nòmines i els seus comprovants de pagament per un valor corresponent a la quantia subvencionada (en l’exemple que hem posat, s’haurien de presentar com a mínim factures/nòmines i els seus comprovants de pagament per un import de 6.000 €).

A l’hora de presentar-les en el tràmit de justificació, aquestes s’hauran de presentar en format digital, i per tant, aquelles que tinguem en paper les haurem d’escanejar.

Recordeu incloure una numeració correlativa a les factures per tal que siguin fàcils d’identificar i que correspongui a la numeració que hi figura a la memòria econòmica.

Tingueu present que en el moment d’entregar els documents, es demana que siguin en format PDF. En aquest mateix pdf haureu d’agrupar les factures que presenteu  precedides de la Declaració responsable.

En cas que no sigui possible adjuntar-ho en un sol pdf per motius de mida del document, podeu adjuntar tants pdfs de factures com siguin necessaris, precedits de la declaració responsable en cadascun d’ells.

Us facilitem, per si us cal, l’enllaç d’una eina d’Internet que us permet canviar el format, comprimir i unir diversos arxius: ilovePDF

Procureu que els títols dels arxius que passeu a pdf no siguin excessivament llargs ni continguin punts, punts i coma, guions, caràcters especials com “<“, “>” o “&”, etc.). La longitud sense l’extensió “.PDF” ha de tenir entre 4 i 30 caràcters.

Per justificar econòmicament la subvenció, s’han de presentar, com a mínim, factures per un import equivalent a la quantia rebuda per part de l’Ajuntament.

 • Factura simplificada (antigament denominat tiquet de compra): és aquell document on hi apareixen les dades de l’establiment on hem fet la compra i els conceptes de la compra.
 • Factura: es diferencia de la factura simplificada (tiquet) pel fet que hi apareixen les dades de la persona física o jurídica que ha realitzat la despesa.

A l’hora de justificar els diners de la subvenció es permet fer-ho amb factures simplificades (tiquets) en un percentatge diferent depenent de l’import atorgat. En la Convocatòria s’estableix els següents topals:

Àmbit Districte:

 • Subvencions fins a 500 euros:  com a màxim 50% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions entre 501 i 1.000 euros: com a màxim 25% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.

Àmbit ciutat:

 • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros.

En el cas de presentar nòmines, s’acompanyaran dels corresponents RNT (relació nominal de treballadors amb les seves bases de cotització a la Seguretat Social) i RLC (rebut de liquidació de cotitzacions que abona l’empresa a la Seguretat Social), presentats a la Tresoreria General de la Seguretat Social i els corresponents models de l’IRPF (mod. 111 o mod. 190), tots correctament autentificats.

A l’hora de realitzar la justificació, hi podem imputar aquelles factures vinculades a les despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat. En aquest sentit, com a norma general cal que la data d’emissió de la factura estigui compresa entre les dates d’execució del projecte.

Però, en alguna ocasió ens podem trobar amb certes situacions que dificulten complir aquest criteri. Un exemple recurrent és el cas de les despeses de subministraments que se solen facturar a mes vençut.

En aquests casos i agafant com a referència el que s’estableix a les Bases generals i a la Llei de subvencions:

 • La data d’emissió de la factura pot ser posterior a la finalització del projecte.
 • S’ha d’haver efectuat el pagament de la factura abans de la finalització del període de justificació.

La factura ha de referir-se indubtablement a una despesa efectuada durant el període d’execució i vinculada al projecte (en aquest sentit, és important que el concepte de la factura sigui clar i es refereixi al projecte).

Vegem alguns exemples:

 • La factura corresponent a les despeses de telefonia del mes del desembre de 2022 té data del 5 de gener de 2023.
 • Hem contractat el servei d’un professional autònom per un acte el 15 de desembre de 2022, però no ens ha emès la factura fins al 2 de gener de 2023

En aquests exemples, sempre que es consideri que la despesa correspon indubtablement al període d’execució del projecte, encara que la factura sigui posterior, es pot acceptar, sempre que aquesta hagi estat pagada abans de finalitzar el període de justificació.

Sí. Tots aquells costos associats al personal contractat per al desenvolupament del projecte així com la contractació de professionals autònoms es consideren despeses subvencionables. Per tant, les retencions que les entitats apliquen quan fan el pagament de les factures o les nòmines, així com els costos de seguretat social que assumeixen, es poden incloure com a cost en la memòria econòmica.

És per això que a l’hora d’acreditar que la subvenció s’ha gastat correctament, l’Ajuntament requereix la presentació del model 190 (resum anual de retencions) o els RLC i RNT (document de quotes de la Seguretat social).

Sí, sempre i quan hi hagi un criteri raonable d’aplicació al projecte subvencionat. Aquesta Convocatòria de subvencions està adreçada a finançar projectes i activitats, no costos d’estructura o béns d’inversió de les entitats. És per això que si es fa un càlcul raonat d’aquestes despeses que es pugin associar al projecte, es podrà imputar una part en la memòria econòmica.

Per exemple, de les despeses de lloguer de la seu social, no es pot imputar tota la despesa anual, però si es fa un càlcul de les hores que en la seu s’han realitzat activitats vinculades a l’activitat subvencionable, sí que es podria imputar aquesta part.

Un altre exemple són les amortitzacions. La compra d’un ordinador no seria una despesa subvencionable, però la seva amortització per l’ús que s’ha fet en el projecte sí. Clar està que a vegades trobar l’exactitud de com imputar aquests costos és difícil, però hi ha alguns mecanismes que us poden ajudar. Per exemple, la taula que facilita l’article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats. 

Per exemple, un ordinador que ens costa 1.000 €, i fiscalment el podem amortitzar en 4 anys. Això vol dir que cada any podem amortitzar en la comptabilitat 250 €. Doncs d’aquests 250 € podríem imputar a la subvenció un percentatge en funció de l’ús de l’ordinador amb el projecte (per exemple, un 10% o 15%).

Els projectes presentats amb un import igual o superior a 50.000€ o amb subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000€, han de presentar un compte justificatiu amb aportació d’informe auditor.

Tal i com s’estableix a les bases reguladores, aquest ha de constar amb la informació següent:

 • Memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
  • Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats per conceptes de les despeses i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes
  • Relació classificada de despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. Així mateix, si la subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
  • Detall dels ingressos que hagin finançat l’activitat subvencionada, indicant l’import i procedència.
  • Comunicació de reintegrament en el supòsit de fons provinents de la subvenció i no aplicats al projecte.
  • Informe dels estats comptables del projecte emès per un/a auditor/a de comptes, d’acord amb l’Ordre EHA 1434/2007.

En el cas que l’entitat beneficiaria de la subvenció estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu la realitzarà el mateix auditor/a. L’informe d’auditoria, com que verifica el compliment de tots els requisits exigits en el compte justificatiu, es tindrà en compte en el procés de revisió per acreditar el compliment de les finalitats i l’extinció del projecte.

Tingueu en compte que la despesa dels serveis externs d’auditoria derivada de la revisió del compte justificatiu és considerada despesa subvencionable, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€.

Per tal de realitzar el reintegrament total o parcial de la subvenció caldrà que ompliu i signeu la Carta de reintegrament que facilita l’Ajuntament a la pàgina web de les subvencions. En aquest document heu d’introduir les dades de l’entitat i del projecte i indicar si esteu realitzant:

 • Reintegrament parcial de la subvenció: en cas que l’activitat no s’hagi justificat en la seva totalitat. En aquest cas haureu de presentar la justificació del projecte a través del compte justificatiu i assenyalar quin import heu justificat.
 • Reintegrament total: en cas que no s’hagi realitzat el projecte. Caldrà que feu el retorn de la totalitat de la subvenció rebuda.

Un cop omplerta i signada, heu de presentar la carta a través del tràmit telemàtic de la subvenció. Primer, us haureu d’identificar-vos amb el certificat digital que vau utilitzar per sol·licitar la subvenció i anar a l’apartat d’Annexió de documents. Hi haureu d’indicar el número de referència del tràmit de la subvenció que voleu retornar (aquí podeu consultar on trobar aquest número) i annexar la carta de reintegrament amb pdf.

El departament de subvencions de l’òrgan gestor de l’àmbit al qual vau presentar la subvenció us facilitaran el número de compte bancari on poder fer l’ingrés de la quantitat a retornar. Cal indicar, en el moment de fer la transferència, les dades de l’entitat i el codi de subvenció a què fa referència la devolució. Us recomanem guardar el justificant de la transferència bancària realitzada i annexar-lo al vostre expedient a través de l’apartat Annexió de documents del tràmit de subvencions.

A continuació, podeu consultar l’esquema sobre el procés del reintegrament:

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

Si ens envieu un correu electrònic, si us plau, feu-ho amb l'assumpte: "SUBVENCIONS".